1. Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa

Handelsbankens pensionskassa och pensionsstiftelse

Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

Pensionskassan har den 25 januari 2021 fått Finansinspektionens tillstånd att omvandlas till tjänstepensionsförening. I och med detta sker namnändring till Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening och verksamheten bedrivs från den 26 januari under lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Syftet med Pensionskassans verksamhet är huvudsakligen att tillhandahålla livsvariga förmånsbestämda pensionsförmåner för anställda inom Handelsbankenkoncernen. 

Pensionskassan har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Organisationsnummer

802005-5565

Adress

Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening
c/o Handelsbanken attn: COP
106 70 Stockholm

Kontaktpersoner

Marie Dahlgren Egenäs
VD
E-post: mada08@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

Tanja Marmnäs
Pensionsadministration
E-post: personal.pension@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

Tomas Ordeberg
Klagomål
E-post: thor03@handelsbanken.se
Telefon: 08-7011000

Konsolideringsnivå

Vid beräkning av kollektiv konsolideringsnivå tillämpas pensionstilläggsmetoden. Det innebär att konsolideringsnivån beräknas som fördelningsbara tillgångar i förhållande till kapitalvärdet av garanterade åtaganden.

Konsolideringsnivå 2022-05-31: 228,3 procent.

Investeringsriktlinjer

Investeringsriktlinjerna anger ramarna för Pensionskassans förvaltning av placeringstillgångar och utgår från en riskbedömning på kort och lång sikt, karaktären på de olika pensionsförmånerna och hur utfästelserna förväntas ändras över tid.

Principer för överskottshantering

Överskottsmedel används i första hand för uppräkning av pensioner under utbetalning och höjning av intjänad pensionsrätt. Pensionskassan kan även besluta om premiereduktion för de arbetsgivare som är försäkringstagare i föreningen.

Policy för aktieägarengagemang

Pensionskassan har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang. Beaktat riskerna med Covid-19 har Pensionskassan varit representerad på merparten av portföljbolagens ordinarie bolagsstämmor och röstat i enlighet med respektive valberednings- och styrelses förslag.

Hållbarhetsarbete i Pensionskassan

Allmänt

Hållbart, etiskt och moraliskt handlande är viktigt i Pensionskassans verksamhet. Pensionskassan är en tjänstepensionsförening som tryggar pensionsutfästelser till nuvarande och tidigare anställda i Handelsbankenkoncernen. Pensionskassan bedriver inte någon rådgivnings­verksamhet och inte heller någon distribution av försäkringsprodukter som är framtagna av Pensionskassan självt eller andra försäkringsföretag. Pensionskassans hållbarhetsarbete inriktar sig därför primärt på åtgärder kopplade till Pensionskassans investeringsbeslut, relaterade till den portfölj av tillgångar som innehas av Pensionskassan.

Policyer

Pensionskassans hållbarhetsarbete utgår från Pensionskassans hållbarhetspolicy och investeringsriktlinjer. Dessutom har Pensionskassan en policy för etik, där det bland annat framgår att Pensionskassan delar det synsätt som kommer till uttryck i FN:s Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och bekämpning av korruption.

Pensionskassans hållbarhetsarbete

Pensionskassan tryggar livsvariga pensionsutfästelser och ett ansvarsfullt agerande vid tillgångsförvaltningen inkluderar bland annat att investeringsbesluten ska vara långsiktigt hållbara. Det innebär i praktiken att det dels sker ett ställningstagande inför varje investeringsbeslut, dels en löpande översyn under innehavstiden för att bedöma eventuella behov av omallokeringar. Som stöd för beslut används screening av för Pensions­kassan väsentliga faktorer, aktivt ägarengagemang och bedömning av eventuella negativa konse­kvenser av hållbarhetsrelaterad påverkan på placeringstillgångars värde. Vid placering i ränte­relaterade instrument föredras hållbarhetsprofilerade produkter.  

Ersättningar

Pensionskassans styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar. Policyn ska bidra till att Pensionskassan styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionskassan vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionskassan och för Pensionskassans tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att det för anställda i Pensionskassan utgår fast ersättning och att anställd i Pensionskassan som även är anställd i Handelsbanken kan erhålla sådan icke prestationsbaserad rörlig ersättning som tillämpas i Handelsbankenkoncernen. Enligt Pensionskassan är den enskilt viktigaste hållbarhetsfaktorn avseende ersättningar att de ersättningar som ges inte innehåller rörliga prestationsbaserade komponenter (”bonus”). På så sätt uppstår inte några olämpliga incitament för överdrivet risktagande eller kortsiktighet.


Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Organisationsnummer

802001-3564

Adress

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktperson

Marie Dahlgren Egenäs
E-post: mada08@handelsbanken.se
Telefon: 08-7011000

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Placeringsprofilen utgörs av 

Stiftelsens tillgångar placeras huvudsakligen i aktierelaterade och ränterelaterade värdepapper som handlas på reglerade marknader. Allokering mellan tillgångsslag utgår från en riskbedömning på kort/medellång och lång sikt, karaktären på de olika pensionsförmånerna och förväntad utveckling över tid. Placeringar i aktierelaterade värdepapper kan ge en ökad volatilitet i tillgångarnas marknadsvärde men bedöms långsiktigt skapa en högre avkastning än ränterelaterade värdepapper.

Stiftelsens ändamål 

Att trygga utfästelser om pension för anställda i koncernen Handelsbanken.

Ekonomisk ställning

Årsredovisning 2018 (pdf)
Årsredovisning 2019 (pdf)
Årsredovisning 2020 (pdf)
Årsredovisning 2021 (pdf 3,9 MB)

Policy för aktieägarengagemang 

Stiftelsen har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang. Beaktat riskerna med Covid-19 har Stiftelsen varit representerad på merparten av portföljbolagens ordinarie bolagsstämmor och röstat i enlighet med respektive valberednings- och styrelses förslag.

Pensionsstiftelsens policy för aktieägarengagemang 2019 (pdf)   

Pensionsstiftelsens ersättningspolicy

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar i Pensionsstiftelsen. Policyn ska bidra till att Pensionsstiftelsen styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionsstiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionsstiftelsen och för stiftelsens tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att det endast får förekomma fast ersättning i Pensionsstiftelsen.

Övrigt

De som erbjuds pensionsförmåner tryggade av Stiftelsen kan på begäran erhålla Stiftelsens stadgar genom att kontakta jurist Thomas Ordeberg, Handelsbanken, 08-701 10 00.