Handelsbankens pensionskassa och pensionsstiftelse

Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening

Pensionskassan har den 25 januari 2021 fått Finansinspektionens tillstånd att omvandlas till tjänstepensionsförening. I och med detta sker namnändring till Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening och verksamheten bedrivs från den 26 januari under lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Syftet med Pensionskassans verksamhet är huvudsakligen att tillhandahålla livsvariga förmånsbestämda pensionsförmåner för anställda inom Handelsbankenkoncernen. 

Pensionskassan har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Organisationsnummer

802005-5565

Adress

Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening
c/o Handelsbanken attn: COP
106 70 Stockholm

Kontaktpersoner

Marie Dahlgren Egenäs
VD
E-post: mada08@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

Tanja Marmnäs
Pensionsadministration
E-post: personal.pension@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

Tobias Larsson
Klagomål
E-post:
Telefon: 08-7011000

Konsolideringsnivå

Vid beräkning av kollektiv konsolideringsnivå tillämpas pensionstilläggsmetoden. Det innebär att konsolideringsnivån beräknas som fördelningsbara tillgångar i förhållande till kapitalvärdet av garanterade åtaganden.

Konsolideringsnivå 31 maj 2024: 232,9 procent

Investeringsriktlinjer

Investeringsriktlinjerna anger ramarna för Pensionskassans förvaltning av placeringstillgångar och utgår från en riskbedömning på kort och lång sikt, karaktären på de olika pensionsförmånerna och hur utfästelserna förväntas ändras över tid.

Principer för överskottshantering

Överskottsmedel används i första hand för uppräkning av pensioner under utbetalning och höjning av intjänad pensionsrätt. Pensionskassan kan även besluta om premiereduktion för de arbetsgivare som är försäkringstagare i föreningen.

Policy för aktieägarengagemang

Pensionskassan har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang. Beaktat riskerna med Covid-19 har Pensionskassan varit representerad på merparten av portföljbolagens ordinarie bolagsstämmor och röstat i enlighet med respektive valberednings- och styrelses förslag.

Hållbarhetsarbete i Pensionskassan

Hållbart, etiskt och moraliskt handlande är viktigt i Pensionskassans verksamhet. Pensionskassans hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy och våra investeringsriktlinjer. 

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Organisationsnummer

802001-3564

Adress

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktperson

Marie Dahlgren Egenäs
E-post: mada08@handelsbanken.se
Telefon: 08-7011000

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Placeringsprofilen utgörs av 

Stiftelsens tillgångar placeras huvudsakligen i aktierelaterade och ränterelaterade värdepapper som handlas på reglerade marknader. Allokering mellan tillgångsslag utgår från en riskbedömning på kort/medellång och lång sikt, karaktären på de olika pensionsförmånerna och förväntad utveckling över tid. Placeringar i aktierelaterade värdepapper kan ge en ökad volatilitet i tillgångarnas marknadsvärde men bedöms långsiktigt skapa en högre avkastning än ränterelaterade värdepapper.

Stiftelsens ändamål 

Att trygga utfästelser om pension för anställda i koncernen Handelsbanken.

Ekonomisk ställning

Årsredovisning 2018 (pdf) Öppnas i nytt fönster
Årsredovisning 2019 (pdf) Öppnas i nytt fönster
Årsredovisning 2020 (pdf) Öppnas i nytt fönster
Årsredovisning 2021 (pdf 3,9 MB) Öppnas i nytt fönster

Policy för aktieägarengagemang 

Stiftelsen har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang. Beaktat riskerna med Covid-19 har Stiftelsen varit representerad på merparten av portföljbolagens ordinarie bolagsstämmor och röstat i enlighet med respektive valberednings- och styrelses förslag.

Pensionsstiftelsens policy för aktieägarengagemang 2019 (pdf) Öppnas i nytt fönster   

Pensionsstiftelsens ersättningspolicy

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar i Pensionsstiftelsen. Policyn ska bidra till att Pensionsstiftelsen styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionsstiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionsstiftelsen och för stiftelsens tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att det endast får förekomma fast ersättning i Pensionsstiftelsen.

Pensionsstiftelsens hållbarhetspolicy

Pensionsstiftelsens hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy och våra placeringsriktlinjer.

Övrigt

De som erbjuds pensionsförmåner tryggade av Stiftelsen kan på begäran erhålla Stiftelsens stadgar genom att kontakta jurist Thomas Ordeberg, Handelsbanken, 08-701 10 00.