1. Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa

Handelsbankens pensionskassa och pensionsstiftelse

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

Organisationsnummer

802005-5565

Adress

Pensionskassan SHB Försäkringsförening
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktperson

Marie Dahlgren Egenäs
E-post: mada08@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

ikon protokoll

Kallelse

Kallelse - Ordinarie föreningsstämma i Pensionskassan

Medlemmarna i Pensionskassan SHB, försäkringsförening, kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 7 april 2020, klockan 10.00.

Plats: Näckebro, Kungsträdgårdsgatan 2, 2 trappor, Stockholm

Ärenden 

  1. Styrelsens och revisorernas berättelser för 2019

  2. Fastställande av resultaträkningen för 2019 och balansräkningen 2019-12-31

  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2019

  4. Val av revisorer och revisorssuppleanter

  5. Fråga om stadgeändringar

  6. Fråga om ansökan om tillstånd som tjänstepensionsförening enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Stockholm i mars 2020

Styrelsen

Övrigt

Kallelse – Extra föreningsstämma i Pensionskassan 

Medlemmarna i Pensionskassan SHB, försäkringsförening, kallas härmed till extra föreningsstämma torsdagen den 22 april 2020, klockan 09.00.

Plats: Näckebro, Kungsträdgårdsgatan 2, 2 trappor, Stockholm

Ärenden:  

I. Fråga om stadgeändringar

Stadgeändringarna syftar till att anpassa Pensionskassans stadgar till de krav som följer av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och därtill hörande författningar, för att möjliggöra omvandling av Pensionskassan till tjänstepensionsförening enligt det nya regelverket.

Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos styrelsens sekreterare Thomas Ordeberg, Group Governance, Svenska Handelsbanken. 

Stockholm i april 2020

Styrelsen

Beslut att ansöka om omvandling till tjänstepensionsförening

Föreningsstämman i Pensionskassan SHB Försäkringsförening har den 7 april 2020 enhälligt beslutat att ansöka om omvandling till tjänstepensionsförening enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Pensionskassan SHB Försäkringsförening har därefter, den 23 april 2020, lämnat in ansökan om omvandling till Finansinspektionen. Pensionskassan har därvid ansökt om att få tillstånd som tjänstepensionsförening från och med den 1 januari 2021.

Det nya regelverket för tjänstepensionsföretag ställer krav på att de pensionskassor som vill omvandlas till ett tjänstepensionsföretag måste lämna in ansökan till Finansinspektionen senast i april 2020. De kassor som inte ansöker om omvandling måste likvideras.


Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Organisationsnummer

802001-3564

Adress

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktperson

Marie Dahlgren Egenäs
E-post: mada08@handelsbanken.se
Telefon: 08-7011000

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Placeringsprofilen utgörs av 

Stiftelsens tillgångar placeras huvudsakligen i aktierelaterade och ränterelaterade värdepapper som handlas på reglerade marknader.

Stiftelsens ändamål 

Att trygga utfästelser om pension för anställda i koncernen Handelsbanken.

Ekonomisk ställning

Årsredovisning 2018 (pdf)

Policy för aktieägarengagemang 

Pensionsstiftelsens policy för aktieägarengagemang 2019 (pdf)  

Pensionsstiftelsens ersättningspolicy

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar i Pensionsstiftelsen. Policyn ska bidra till att Pensionsstiftelsen styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionsstiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionsstiftelsen och för stiftelsens tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att det endast får förekomma fast ersättning i Pensionsstiftelsen.

Övrigt

De som erbjuds pensionsförmåner tryggade av Stiftelsen kan på begäran erhålla Stiftelsens stadgar genom att kontakta jurist Thomas Ordeberg, Handelsbanken, 08-701 10 00.