1. Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa

Handelsbankens pensionskassa och pensionsstiftelse

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

Organisationsnummer

802005-5565

Adress

Pensionskassan SHB Försäkringsförening
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktperson

Marie Dahlgren Egenäs
E-post: mada08@handelsbanken.se 
Telefon: 08-7011000

Icon meeting

Kallelse – Extra föreningsstämma i Pensionskassan SHB

Medlemmarna i Pensionskassan SHB, försäkringsförening, kallas härmed till extra föreningsstämma tisdagen den 12 januari 2021, klockan 10.30.

Plats: Masursalen, Kungsträdgårdsgatan 2, 1 trappa, Stockholm

Stämman hålls med iakttagande av tillämpliga riktlinjer avseende behov av fysisk distansering m.m. och kan vid behov komma att delvis hållas digitalt.

Ärenden: 

I. Fråga om stadgeändringar

Stadgeändringarna syftar till att anpassa Pensionskassans stadgar till de krav som följer av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och därtill hörande författningar, för att möjliggöra omvandling av Pensionskassan till tjänstepensionsförening enligt det nya regelverket.

Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos styrelsens sekreterare Thomas Ordeberg, Group Legal, Svenska Handelsbanken. 

Stockholm i december 2020

Styrelsen

Thomas Ordeberg

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Organisationsnummer

802001-3564

Adress

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
c/o Handelsbanken
106 70 Stockholm

Kontaktperson

Marie Dahlgren Egenäs
E-post: mada08@handelsbanken.se
Telefon: 08-7011000

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Placeringsprofilen utgörs av 

Stiftelsens tillgångar placeras huvudsakligen i aktierelaterade och ränterelaterade värdepapper som handlas på reglerade marknader. Allokering mellan tillgångsslag utgår från en riskbedömning på kort/medellång och lång sikt, karaktären på de olika pensionsförmånerna och förväntad utveckling över tid. Placeringar i aktierelaterade värdepapper kan ge en ökad volatilitet i tillgångarnas marknadsvärde men bedöms långsiktigt skapa en högre avkastning än ränterelaterade värdepapper.

Stiftelsens ändamål 

Att trygga utfästelser om pension för anställda i koncernen Handelsbanken.

Ekonomisk ställning

Årsredovisning 2018 (pdf)
Årsredovisning 2019 (pdf)

Policy för aktieägarengagemang 

Pensionsstiftelsens policy för aktieägarengagemang 2019 (pdf)  

Stiftelsen har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang. Beaktat riskerna med Covid-19 har Stiftelsen varit representerad på merparten av portföljbolagens ordinarie bolagsstämmor och röstat i enlighet med respektive valberednings- och styrelses förslag.

Pensionsstiftelsens ersättningspolicy

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar i Pensionsstiftelsen. Policyn ska bidra till att Pensionsstiftelsen styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionsstiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionsstiftelsen och för stiftelsens tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att det endast får förekomma fast ersättning i Pensionsstiftelsen.

Övrigt

De som erbjuds pensionsförmåner tryggade av Stiftelsen kan på begäran erhålla Stiftelsens stadgar genom att kontakta jurist Thomas Ordeberg, Handelsbanken, 08-701 10 00.