Hållbarhetsarbete i Pensionskassan

Hållbarhetsarbetet utgår från vår hållbarhetspolicy och våra investeringsriktlinjer.
view of trees, lake and mountains

Om policy, etik och riktlinjer

Allmänt

Hållbart, etiskt och moraliskt handlande är viktigt i Pensionskassans verksamhet. Pensionskassan är en tjänstepensionsförening som tryggar pensionsutfästelser till nuvarande och tidigare anställda i Handelsbankenkoncernen. Pensionskassan bedriver inte någon rådgivnings­verksamhet och inte heller någon distribution av försäkringsprodukter som är framtagna av Pensionskassan självt eller andra försäkringsföretag. Pensionskassans hållbarhetsarbete inriktar sig därför primärt på åtgärder kopplade till Pensionskassans investeringsbeslut, relaterade till den portfölj av tillgångar som innehas av Pensionskassan.

Policyer

Pensionskassans hållbarhetsarbete utgår från Pensionskassans hållbarhetspolicy och investeringsriktlinjer. Dessutom har Pensionskassan en policy för etik, där det bland annat framgår att Pensionskassan delar det synsätt som kommer till uttryck i FN:s Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och bekämpning av korruption.

Pensionskassans hållbarhetsarbete

Pensionskassan tryggar livsvariga pensionsutfästelser och ett ansvarsfullt  agerande vid tillgångsförvaltningen inkluderar för Pensionskassan  långsiktigt hållbara investeringsbeslut. Det innebär i praktiken att det dels sker ett ställningstagande inför varje placeringsbeslut, dels en löpande översyn under innehavstiden för att bedöma eventuella behov av omallokeringar. Som stöd för beslut används screening av för Pensionskassan väsentliga faktorer, aktivt ägarengagemang och bedömning av eventuella negativa konsekvenser av hållbarhetsrelaterad påverkan på placeringstillgångars värde. Vid placering i ränterelaterade instrument föredras hållbarhetsprofilerade produkter.

Ersättningar

Pensionskassans styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar. Policyn ska bidra till att Pensionskassan styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionskassan vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionskassan och för Pensionskassans tjänsteleverantörer. Av policyn framgår bl.a. att det för anställda i Pensionskassan utgår fast ersättning och att anställd i Pensionskassan som även är anställd i Handelsbanken kan erhålla sådan icke prestationsbaserad rörlig ersättning som tillämpas i Handelsbankenkoncernen. Enligt Pensionskassan är den enskilt viktigaste hållbarhetsfaktorn avseende ersättningar att de ersättningar som ges inte innehåller rörliga prestationsbaserade komponenter (”bonus”). På så sätt uppstår inte några olämpliga incitament för överdrivet risktagande eller kortsiktighet.