Hållbarhetsarbete i Pensionsstiftelsen

Hållbarhetsarbetet utgår från vår hållbarhetspolicy och våra placeringsriktlinjer
sjö med skog runtom

Om policy, etik och riktlinjer

Allmänt

Hållbart, etiskt och moraliskt handlande är viktigt i Pensionsstiftelsens verksamhet. Pensionsstiftelsen är en stiftelse enligt den s.k. tryggandelagen (1967:531), som tryggar pensionsutfästelser till nuvarande och tidigare anställda i Handelsbankenkoncernen. Pensionsstiftelsen bedriver inte någon rådgivnings­verksamhet och inte heller någon distribution av försäkringsprodukter som är framtagna av Pensionsstiftelsen själv eller andra aktörer. Pensionsstiftelsens hållbarhetsarbete inriktar sig därför primärt på åtgärder kopplade till Pensionsstiftelsens investeringsbeslut, relaterade till den portfölj av tillgångar som innehas av stiftelsen.

Policies

Pensionsstiftelsens hållbarhetsarbete utgår från Pensionsstiftelsens hållbarhetspolicy och placeringsriktlinjer. Dessutom har Pensionsstiftelsen en policy för etik, där det bland annat framgår att stiftelsen delar det synsätt som kommer till uttryck i FN:s Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och bekämpning av korruption.

Pensionsstiftelsens hållbarhetsarbete

Pensionsstiftelsen tryggar livsvariga pensionsutfästelser och ett ansvarsfullt agerande vid tillgångsförvaltningen inkluderar bland annat att placeringarna ska vara långsiktigt hållbara. Det innebär i praktiken att det dels sker ett ställningstagande inför varje placeringsbeslut, dels en löpande översyn under innehavstiden för att bedöma eventuella behov av omallokeringar. Som stöd för beslut används screening av för Pensionsstiftelsen väsentliga faktorer, aktivt ägarengagemang och bedömning av eventuella negativa konsekvenser av hållbarhetsrelaterad påverkan på placeringstillgångars värde. Vid placering i ränterelaterade instrument föredras hållbarhetsprofilerade produkter.  

Ersättningar

Pensionsstiftelsens styrelse har antagit en policy för ersättningar. Av policyn framgår principer för ersättningar. Policyn ska bidra till att Pensionsstiftelsen styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt som motverkar ett överdrivet risktagande. Policyn behandlar även vilka åtgärder som Pensionsstiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå i förhållande till ersättningar. Policyn gäller både för Pensionsstiftelsen och för stiftelsens tjänsteleverantörer. Enligt Pensionsstiftelsen är den enskilt viktigaste hållbarhetsfaktorn avseende ersättningar att de ersättningar som ges inte innehåller rörliga prestationsbaserade komponenter (”bonus”). På så sätt uppstår inte några olämpliga incitament för överdrivet risktagande eller kortsiktighet.