Gröna lån

Äger, investerar eller bygger ditt företag fastigheter eller andra projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet? Då kan vi erbjuda gröna lån.
Kvinna cyklar förbi ett fastighetsbygge

Gröna lån för en hållbar miljö

Vi erbjuder gröna lån till företag som äger byggnader som är miljöcertifierade eller energieffektiva, företag som ska bygga nya miljö- och klimatsmarta byggnader eller företag som planerar att genomföra miljöförbättringar på existerande byggnader. Byggnader vi finansierar kan vara antingen flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och hyreshus, eller kommersiella byggnader som gallerior och kontorshus. 

Det finns även fler sätt att bidra till ett hållbart samhälle. Du kan ansöka om ett grönt lån när du ska finansiera solenergiprojekt för att ställa om energisystemet eller grönt lån för skog för skogsfrämjande åtgärder och återställande av skogsmark.     

Ikon fastighet med löv - hållbart

Byggnader

För att minimera långsiktigt negativ påverkan från byggnadssektorn är det av stor vikt att både nya och gamla byggnader förbrukar mindre energi. Det är även viktigt att nya byggnader och större ombyggnationer tar hänsyn till miljö och klimat genom sunda materialval och en god skötsel över tid. Därför erbjuder vi gröna lån för miljövänliga byggnader.

Du kan ansöka om gröna lån om ditt företag äger byggnader som är miljöcertifierade eller energieffektiva, om företaget ska bygga nya miljö- och klimatsmarta byggnader eller om företaget planerar att genomföra miljöförbättringar på existerande byggnader.  

Finansiering via gröna lån är förenade med vissa tekniska kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat. Handelsbanken följer även löpande upp de projekt som finansierats via ett grönt lån.

Sun energi

Solenergiprojekt

Du kan ta ett grönt lån för att finansiera solenergiprojekt. Sådana projekt bedöms som viktiga och nödvändiga för att ställa om energisystemet och positivt bidra till ett grönare, mer hållbart samt mindre växthusgasintensivt samhälle. 

Gröna lån för solenergi ska uteslutande finansiera anläggningen, installationen och nödvändig infrastruktur för att ta solenergianläggningen i bruk. 

Solenergiprojekt är kvalificerade för grönt lån i Handelsbanken. Detta eftersom dessa projekt tillsammans med andra förnybara energikällor innebär en förflyttning till växthusgasfria och förnybara energikällor.

Ikon med träd

Skog 

Ett långsiktigt hållbart skogsbruk skapar förutsättningar för biologisk mångfald, stabilt klimat, och hållbar ekonomisk utveckling. Genom att binda kol i skogen och genom ersätta fossilbaserade produkter bidrar skogen till omställningen mot ett växthusgasneutralt samhälle.

Ett grönt lån för skog är förenat med tekniska kriterier och ska uteslutande finansiera skogsmark, skogsfrämjande åtgärder och återställande av skogsmark.


Så här går det till

nummer 1

Ansök om grönt lån

Kontakta ditt lokala bankkontor. Du ansöker om ett grönt lån när du träffat bankkontoret och våra specialister inom hållbar finansiering.

nummer 2

Lånet beviljas

Banken bedömer och godkänner ditt projekt utifrån kriterier för gröna lån. Sedan görs en sedvanlig kreditprövning.

nummer 3

Återrapportera

Du kan behöva rapportera till banken årligen om hur projektet uppfyller villkoren, som till exempel obligatoriska energikrav.

birch branches in the sun

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

HållbarhetÖppnas i nytt fönster