Påverkansarbete

Genom dialoger och ägarstyrningsarbete kan vi påverka bolag att agera mer ansvarsfullt.
två pilar som går runt i en fyrkant

Dialoger

Dialog som arbetssätt 

Dialog är en viktig metod för att påverka bolag. Det gäller såväl proaktiva dialoger i syfte att påverka företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete, som reaktiva dialoger med företag där vi bedömer att företagen inte lever upp till internationella normer och konventioner vi värnar om. Påverkansarbete utför vi dels själva genom direktkontakt med företag, dels genom dialoger tillsammans med andra investerare. Vi deltar även i investerarnätverk och samarbeten med andra kapitalägare, ofta genom internationella samar­beten som till exempel Climate Action 100+ och PRI.

Riktade dialoger 

Riktade dialoger är dialoger som förvaltarna driver direkt med bolagen. Dialogerna omfattar olika hållbarhetsfrågor som till exempel krav på ökad transparens och rapportering av hållbarhetsarbete. Det kan även röra specifika frågor kring miljöpåverkan och mänskliga rättigheter, samt arbetsrättsliga frågor. Som aktiva förvaltare har vi löpande kontakt med bolagen vi är investerade i och träffar bolagsledningar samt besöker verksamheten. Under 2019 initierade vi 37 riktade dialoger och våra förvaltade träffade närmare 1 500 företag.

Dialoger tillsammans med andra investerare

Tillsammans med andra investerare deltar vi i gemensamma dialoger med bolag. Att samarbeta innebär en styrka och skickar tydliga signaler till bolagen att vi förväntar oss att frågorna tas på allvar. Utgångspunkten för dessa dialoger är ofta misstänkta eller bekräftade fall av kränkningar av internationella normer och konventioner och fokuserar främst på FN-initiativet Global Compacts principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi stödjer även dialoger inom ramen för internationella samarbeten och branschinitiativ såsom PRI och FAIRR. Dessa dialoger är ofta inriktade på specifika teman som till exempel palmolja, antibiotika eller klimat. 

Investerarnätverk

Vi deltar aktivt i investerarnätverk för att bidra och verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt arbete inom hållbarhet. Att delta i nätverk är också viktigt för vårt lärande och vår utveckling inom hållbarhetsområdet, där utvecklingen går fort. Exempel på internationella nätverk vi är med i är IIGCC och FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar, PRI.

Samarbeten och branschinitiativ

Case

Så kan vi påverka genom dialog

Vestas är en av världens ledande tillverkare av vindkraftverk. År 2019 höjdes anklagelser från fackligt håll mot att kemikalier som används i produktionen förorsakade eksem bland medarbetarna. I samband med händelsen kontaktade Handelsbanken Fonder Vestas och fick omedelbar respons. Vestas hade snabbt satt igång en process för att utreda anklagelserna och lyckades visa att verksamheten följde alla standarder och regelverk samt att det i själva verket var lägre förekomst av eksem bland arbetstagarna än hos lokalbefolkningen generellt.

Alla bolag har olika hållbarhetsrisker i sin verksamhet men centralt är hur bolagen hanterar dessa samt säkerställer att eventuella misstag inte upprepas. Det är viktigt att visa våra kunder att vi är  uppmärksamma på vad som händer i bolagen som vi investerar i. Det är samtidigt viktigt att vi inte missar bra investeringar på grund av händelser som ger flaggor. När dessa försvinner och efterfrågan på aktierna ökar – då ökar också möjligheten till bra avkastningen för våra investerare.

Ägarstyrning

En viktig del i vårt uppdrag som kapitalförvaltare är aktiv och ansvarsfull ägarstyrning i de bolag som vi äger i våra fonder. Rollen som aktie­ägare innebär att vi kan påverka bolag. Det sker, förutom genom dialo­ger, främst genom röstning på bolagsstämmor och representation i valberedningar. Målet är att bolagens värde långsiktigt utvecklas på bästa sätt, vilket gynnar våra fondsparare. Utgångspunkten i vårt arbete är vår ägarstyrningspolicy och riktlinjer för valberedningsarbete. Vi utgår också från relevanta branschregler från Fondbolagens Förening, Svensk kod för fondbolag och Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande. Exempel på viktiga frågor i vårt ägararbete:

  • transparens och god informationsgivning
  • styrelsens kompetens och sammansättning
  • arvoden och ersättningar till styrelseledamöter
  • ersättningssystem och incitamentsprogram i bolagen
  • hållbarhetsarbete och vision.

Valberedningsarbete

Den mest direkta påverkan vi kan ha i vår ägarroll är att delta i valberedningar. I de företag där våra fonder hör till de större ägarna får vi ofta förfrågan om att delta i valberedningen. Vi tackar ja till sådan förfrågan då valberedningsarbetet ger en möjlighet att påverka styrelsernas sammansättning. Våra riktlinjer för valberedningsarbete skickas till alla bolag där vi erbjuds plats i valberedningen. Riktlinjerna beskriver vad som är vårt fokus, nämligen: 

  • styrelsens kompetens och behovsanalys
  • vikten av hållbarhetskompetens
  • mångfald och jämställdhet i styrelserna

Inför årsstämmorna 2019 deltog Handelsbanken Fonder i 34 valberedningar. I de styrelser som dessa valberedningar föreslog, ökade andelen kvinnor endast marginellt från i genomsnitt 34 procent 2018 till 35 procent 2019. Även om genomsnittssiffran är relativt oförändrad var det stora förändringar i flera av bolagen. Kvinnoandelen i styrelserna ökade i sju av bolagen men minskade tyvärr i nio. Inför valberedningssäsongen 2020 ökar vi fokus på att få bättre jämställdhet i styrelserna. Handelsbanken Fonder tillsatte kvinnor i 65 procent av de valberedningar vi deltog i under 2019. Vi tror att detta är en god förutsättning för att få större tryck på jämställda styrelser men är samtidigt ödmjuka inför uppgiften.

Bolagsstämmor

Våra fonder placerar globalt i ett mycket stort antal bolag över en mängd marknader. Bolagsstämman är ett av de främsta verktygen vi har för att påverka i majoriteten av bolagen som våra fonder äger. Under 2019 röstade vi på 381 ordinarie och extra stämmor fördelat över flera geografiska marknader, i 48 länder. Röstningen sker både genom deltagande på bolagsstämmor och via elektronisk röstning via ombud. Ombudsröstningen gör att vi kan nå fler bolag och marknader och därmed påverka bolagens utveckling i större omfattning. Vi röstade även för flera aktieägarmotioner på hållbarhetsområdet, till exempel för bättre klimatrapportering och analys av 2-gradersmålet.


Andra frågor inom ägarstyrningsarbetet

Incitamentsprogram  

Det blir allt vanligare att bolagen vill inrätta aktierelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Generellt sett är vi positiva till att ledningen har samma incitament som övriga aktieägare. Det är dock viktigt att programmen är transparenta båda avseende måluppfyllnad och ersättningsnivåer. Vi har sett ett stort behov av att tillsammans med andra institutionella ägare ställa krav på transparens runt utformningen av dessa program.

Under 2018 tog IÄF, Institutionella Ägares Förening, fram ett gemensamt dokument med krav på bolagens utformning och presentation av program. Inom fondbolaget har vi en dedikerad person som analyserar föreslagna incitamentsprogram och vid behov har dialog med bolagen. Vi får många förfrågningar från bolagen om dessa program innan de ska presenteras på bolags-stämman och har då ingående dialoger. Inför 2019 års bolagsstämmor hade vi 25 dialoger i ämnet. Vi analyserade utöver detta ett 30-tal andra program inför röstning.

Tvister och förlikningar  

Det inträffar att bolag som fondbolaget investerat i begår olika typer av regelbrott. Det kan till exempel vara brott mot marknadsplatsregler, brott mot konkurrensbestämmelser och korruption. Brotten kan leda till processer mot bolaget, ofta i form av grupptalan, så kallad class action. Oftast leder en sådan process till förlikning och att bolaget tvingas ersätta aktieägarna för uppkomna förluster. Förlikningar kan även innehålla krav på förändringar i bolagets styrning i form av styrelseförändringar, krav på nya eller ändrade interna regler eller kontroller.

För att Handelsbanken Fonder ska kunna tillvarata fondernas rättigheter i anslutning till class actions och andra liknande processer anlitar bolaget två externa advokatbyråer som övervakar bolagens beteenden och uppkommande processer. Under 2019 erhöll våra fonder 3,76 miljoner USD i amerikanska förlikningar i class actions. Beloppet kom från nio olika förlikningar och tillföll sju av våra fonder.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.