Påverkansarbete

Genom dialoger och ägarstyrningsarbete kan vi påverka bolag att agera mer ansvarsfullt.

Som en betydande investerare och ägare har Handelsbanken Fonder både ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt och bedriva sin verksamheten på ett hållbart sätt. Vi gör detta på flera sätt, bland annat genom olika typer av dialoger, deltagande i ett flertal samarbeten och initiativ samt genom ett aktivt ägarstyrningsarbete. 

Utgångspunkten för vårt påverkansarbete är Handelsbankens värdegrund, våra åtaganden samt de internationella normer och konventioner fondbolaget värnar om.

två pilar som går runt i en fyrkant

Dialoger

Dialog är en viktig metod för att påverka bolag. Det gäller såväl proaktiva dialoger i syfte att påverka företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete, som reaktiva dialoger med företag där vi bedömer att företagen inte lever upp till internationella normer och konventioner vi värnar om. Påverkansarbete utför vi dels själva genom direktkontakt med företag, dels genom dialoger tillsammans med andra investerare. Vi deltar även i investerarnätverk och samarbeten med andra kapitalägare, ofta genom internationella samar­beten som till exempel Climate Action 100+ och PRI.

Direkta dialoger

I de direkta dialogerna med bolag deltar ofta både fondbolagets förvaltare och hållbarhetsanalytiker tillsammans, vilket tillför värde genom flera relevanta perspektiv på bolagets verksamhet, risker och möjligheter. 

Dialogerna omfattar dels övergripande strategiska hållbarhetsfrågor, som till exempel krav på tydligare målsättning och ökad transparens kring bolagens hållbarhetsarbete. Det kan även röra specifika frågor kring ett bolags risker såsom miljöpåverkan, mänskliga rättigheter eller arbetsrätt. 

Utöver dialoger med speciellt fokus på hållbarhetsaspekter har förvaltarna regelbunden och tät kontakt med bolagen de är investerade i, träffar bolagsledningar samt besöker verksamheten – insatser som i mångt och mycket rör bolagens hållbarhetsarbete. 

Vår allokeringsförvaltning för också löpande dialog med fondbolag och fondförvaltare i syfte att påverka dem att bedriva sin investeringsverksamhet i en mer hållbar riktning.

Gemensamma dialoger tillsammans med andra investerare

Tillsammans med andra investerare deltar vi i gemensamma dialoger med bolag. Att samarbeta innebär en styrka eftersom flera investerare tillsammans företräder en större ägarandel. Det skickar tydliga signaler till bolagen att vi förväntar oss att frågorna tas på allvar.

Gemensamma dialoger tillsammans med andra investerare sker ofta under ledning av en leverantör. Det kan röra specifika teman, till exempel mänskliga rättigheter eller klimatpåverkan. Det kan även gälla fall där bolag misstänks för överträdelser av internationella normer såsom FN-initiativet Global Compacts principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Samarbete, investerarnätverk och upprop

Vi deltar aktivt i investerarnätverk och samarbeten för att bidra till att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans har vi ännu större möjligheter att åstadkomma faktisk förändring inom specifika hållbarhets områden. Att delta i nätverk är även viktigt för fondbolagets eget lärande och utveckling. 

Handelsbanken Fonder står även löpande bakom investerarupprop som riktar sig till bolag eller andra beslutsfattare där man uppmanar dessa att höja ambitionerna inom hållbarhet på olika sätt, till exempel inom klimat och mänskliga rättigheter.

Samarbeten och branschinitiativ

Ägarstyrning

En viktig del i vårt uppdrag som kapitalförvaltare är aktiv och ansvarsfull ägarstyrning i de bolag vi investerar i. Det gäller både för våra aktivt och passivt förvaltade fonder. Att påverka bolag i en mer hållbar riktning är ett viktigt verktyg för att hantera hållbarhetsrisker i våra portföljer samt för att förebygga och hantera eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

I rollen som aktieägare kan vi förutom genom dialog, påverka bolag främst genom röstning på bolagsstämmor och representation i valberedningar. Målet är att bolagens värde långsiktigt utvecklas på bästa sätt, vilket gynnar våra fondsparare.

Utgångspunkten för vårt ägarstyrningsarbete är vår Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar, våra Riktlinjer kring valberedningsarbete och vår Röstningspolicy. Vi utgår även från relevanta branschregler från Fondbolagens förening såsom Svensk kod för fondbolag och Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang.

Valberedningsarbete

Att delta i valberedningar är den mest direkta påverkan vi kan ha i vår ägarroll. Detta då valberedningen har en nyckelroll i bolagsstyrningen och bland annat ger oss möjlighet att påverka styrelsernas sammansättning. Därför tackar vi ja till att delta i valberedningar, förutsatt att vårt innehav inte bedöms vara allt för litet eller om fondbolaget återfinns långt ner på ägarlistan. Våra riktlinjer för valberedningsarbete skickas till de bolag där vi erbjuds plats i valberedningen.

I riktlinjerna beskrivs vad som är vårt fokus, nämligen:

  • styrelsens kompetens och behovsanalys
  • vikten av hållbarhetskompetens relevant för bolagets verksamhet
  • mångfald och jämställdhet i styrelserna

En bred kompetens och mångfald har till syfte att säkra att styrelsen arbetar med olika perspektiv i väsentliga frågor, vilket vi är övertygade om både ökar värdeskapandet och minskar riskerna i ett bolag. Handelsbanken Fonder har sedan flera år tillbaka arbetat målinriktat för en god könsfördelning i valberedningsgruppen då vi tror att detta i sin tur bidrar till att skapa mer jämställda styrelser över tid.

Röstning på bolagsstämmor

Fondbolaget investerar i ett stort antal bolag spridda över flera geografiska marknader och då är röstning på bolagsstämmor ett av de främsta verktyg vi har för att påverka riktningen dessa bolag tar i relevanta frågor såsom klimat, jämställdhet och ökad transparens.

I enlighet med vår Röstningspolicy röstar vi generellt på bolagsstämmor i de bolag där vårt ägande överskrider 0,5 procent eller om särskilt angelägna frågor tas upp. Röstning sker både genom deltagande på bolagsstämmor och genom elektronisk röstning via ombud, vilket gör att fondbolaget kan nå fler bolag och geografiska marknader. 

Andra frågor inom ägarstyrningsarbetet

Incitamentsprogram  

Det blir allt vanligare att bolagen vill inrätta aktierelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare. Generellt sett är vi positiva till att ledningen har samma incitament som övriga aktieägare. Det är dock viktigt att programmen är transparenta båda avseende måluppfyllnad och ersättningsnivåer. Tillsammans med andra institutionella ägare ställer fondbolaget krav på transparens kring utformningen av dessa program och har inom ramen för Institutionella Ägares Förening (IÄF) utarbetat ett dokument med riktlinjer för hur dessa program ska presenteras.

Inom fondbolaget har vi en dedikerad person som analyserar föreslagna incitamentsprogram och vid behov har dialog med bolagen. Vi får många förfrågningar från bolagen om dessa program innan de ska presenteras på bolagsstämman och har då ingående dialoger. 

Tvister och förlikningar  

Det inträffar att bolag som vi investerat i begår brott eller handlar i strid med andra regler, till exempel bedrägerier eller brott mot marknadsplatsregler. Det kan leda till processer, ofta i form av grupptalan, så kallad class action. Vanligtvis leder det till förlikning och att bolaget tvingas ersätta aktieägarna för uppkomna förluster. Förlikningar kan även innehålla krav i form av till exempel styrelseförändringar, nya och ändrade interna regler eller kontroller. För att Handelsbanken Fonder ska kunna tillvarata fondandelsägarnas rättigheter i dessa processer anlitas två advokatbyråer som övervakar bolagens beteenden och uppkommande processer.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.