Investera i Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål med 169 delmål.
-

Så arbetar vi med Globala målen

Agenda 2030 syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Vi tror och hoppas att länder kommer att styra mot förverkligande av Agenda 2030 och att företag ser möjligheter i att leverera produkter och tjänster kopplat till Globala målen. För oss som investerare blir det därför naturligt att identifiera möjligheter då fokus på Agenda 2030 skapar efterfrågan och gynnar sektorer och bolag som levererar lösningar i relation till målen. Vi behöver alltså kunna förstå hur den efterfrågan kan komma att se ut och vad målen handlar om, även på delmålsnivå.

Det komplexa och omfattande innehållet i agendan gör det ännu mer komplicerat för oss som investerare, men det är också utmaningar som vi vill och kan ta oss an. Framsteg inom några delmål krävs för framsteg inom ett annat mål. På samma sätt kan framsteg inom ett mål vara kontraproduktivt för ett annat mål. Så oavsett om en produkt eller tjänst är grundad i en hållbar affärsmodell kan det finnas en negativ påverkan som vi måste analysera, speciellt när vi investerar i lösnings- eller omställningsbolag.

Handelsbanken SDG Solutions Model - En del i vårt hållbarhetsarbete

Handelsbanken Fonder söker aktivt efter bolag vars verksamhet bidrar till att nå Globala målen. Vi har därför utvecklat en analysmodell, Sustainable Development Goals (SDG) Solutions Model. Grunden i modellen är maskininlärning kopplad till Artificiell Intelligens, AI, som analyserar varje företags produkter och tjänster samt vilka marknader som bolaget verkar på utifrån de 169 delmålen i Globala målen. Resultatet visar hur stor del av intäkterna i företagen som kommer från lösningar för respektive delmål. Dessa läggs sedan ihop och ger ett resultat för hela fonden. 

Modellen bygger på textanalys av års- och hållbarhetsredovisningar. Materialet struktureras digitalt, för att sedan läsas in maskinellt och analyseras. I ett första steg har vi fokuserat på att hitta den text i årsredovisningen som beskriver ett bolags produkter och tjänster bäst. Målet är att modellen på sikt ska omfatta analys av alla bolag ur en mängd aspekter, förutom produkter och tjänster även deras underleverantörer samt kostnader och risker i verksamheten.

Vi kommer arbeta vidare med att förfina metoderna för att på så sätt fortsätta att ligga i framkant när det gäller att hitta nya, innovativa teknologier som hjälper oss att hitta de hållbara vinnarna som bidrar till att Globala målen uppfylls. Testa en första kundanpassad version av modellen. 


Exempel på bolag vi investerat i

Här ser du några exempel på företag vi har valt att investera i och vilka Globala mål de bidrar till. Läs mer om Globala målen och delmålen genom att klicka på länken nedan.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Novo Nordisk
Våra fonder Hälsovård Tema, Norden Selektiv & Global Tema har investerat i det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, som bland annat arbetar med att försöka hejda diabetesepidemin i världen. Bolaget är ett bra exempel på hur ett bolag bidrar till att lösa ett av målen, det tredje (God hälsa och välbefinnande) i Agenda 2030, eller närmare bestämt delmål 3:4 (Att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa). Övervikt och fetma är ett allt större globalt problem, liksom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Novo är marknadsledande inom en ny klass av diabetesläkemedel (GLP1), som ger blodsockerkontroll, viktminskning och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget är också verksamma inom behandling av fetma, vilket ännu är en liten och omogen marknad. Potentialen är dock stor och Novo har intressanta produkter som kan göra skillnad.