Hållbarhet i Handelsbanken Fonder

Agenda 2030 och Globala målen är tydliga riktlinjer för våra investeringar.
 - Handelsbanken.se

Hållbarhet – en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Vår vision 

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom våra investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i företag som skapar värde genom att arbeta för en hållbar utveckling och som bidrar med lösningar på de stora utmaningarna världen står inför, kommer att lyckas bättre – och ge bättre avkastning över tid. För att arbeta mot vår vision utgår vi från våra två hållbarhetsmål:

  • Nettonoll växthusgasutsläpp från vår samlade investeringsportfölj senast 2040

  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Agenda 2030 och Globala målen

Agenda 2030 och Globala målen ger oss vägledning hur vi ska investera. Insikter om hållbarhet är fundamentala för sund hantering av både risker och avkastning. Stora tillgångar riskerar att se sina värden försvinna, medan andra sektorer kommer att växa och skapa nya värden och tillgångar. Planetens gränser har sedan länge överskridits och för att vara långsiktigt hållbara måste människans aktiviteter, inklusive det finansiella systemet hålla sig väl inom ramen för planetens kapacitet. Vi som kapitalförvaltare, har en stor möjlighet – men också ett ansvar – att möjliggöra denna förändring.

Hållbarhet är något som vi aktivt arbetar för ska genomsyra hela organisationen. Det ska vara en självklar del av förvaltarnas investeringsbeslut och inte något som enbart enskilda analytiker specialiserar sig på.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR) syftar till att stärka konsumentskyddet genom utökad hållbarhetsinformation. Regelverket ställer ökade krav på oss som fondbolag kring transparent informationsgivning om vårt hållbarhetsarbete och ska på så sätt öka konsumenternas möjligheter att jämföra finansiella produkter och fatta välgrundade investeringsbeslut. Förordningen introducerar upplysningskrav på företags- och produktnivå i förhållande till integreringen av hållbarhetsrisker i investerings- och rådgivningsprocessen.

Läs mer om hur vi arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i vår verksamhet och hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer under Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

exclude include engage icon

Så arbetar vi med hållbarhet i vår förvaltning

Utgångspunkten för våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsprocesser, analyser och investeringsbeslut – i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi arbetar utifrån tre metoder: välja in, välja bort och påverka.

Välja in

Vi använder våra resurser och vår kompetens till att aktivt söka efter bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar, som till exempel vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt för att påskynda utvecklingen är att välja in bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

Påverka

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Detta gör vi genom olika typer av dialoger, ett aktivt ägarstyrningsarbete samt genom att delta i investerarnätverk.

Välja bort

Vi väljer bort vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på vår omvärld och investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalysen är en viktig del av förvaltningen och bidrar till att identifiera risker i bolagens affärsmodeller och till att hitta de bolag som ligger i framkant vad gäller omställning till en hållbar utveckling. I aktiv aktie- och ränteförvaltning är hållbarhetsanalysen en del av bolagsanalysen och investeringsprocessen. På motsvarande sätt är hållbarhetsanalysen en del av fondanalysen och investeringsprocessen i aktiv allokeringsförvaltning när fonder väljs in till fondportföljer.

Vår syn på krigsmateriel och vapenindustrin

En självklar utgångspunkt för Handelsbankens syn på vapen- och försvarsindustrin är varje lands rätt till självförsvar, i enlighet med FN:s stadgar. Att Sverige behöver vapen för att säkerställa vårt försvar är en självklarhet. Som en av Sveriges största skattebetalare är Handelsbanken med och möjliggör detta. Sveriges inträde i försvarsalliansen NATO den 7 mars 2024 understryker vikten av ett starkt försvar.