1. Hållbarhet i Handelsbanken Fonder

Hållbarhet i Handelsbanken Fonder

Agenda 2030 och Globala målen är tydliga riktlinjer för våra investeringar.
view of trees and mountains

Hållbarhet – en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Ökade krav på hållbarhet

Synen och kraven på företags ansvarstagande har ökat och det finns en tydlig förväntan på att företag ska leverera långsiktigt värde till alla intressenter, inte bara till aktieägarna. Det gäller även oss som kapitalförvaltare. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Genom att investera hållbart och påverka bolag att agera mer ansvarsfullt, kan vi leverera i linje med vår vision. Det vill säga att skapa både finansiell avkastning samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid.

Vår vision 

En förutsättning för långsiktigt god finansiell avkastning är hållbara affärsmodeller. Som en del av det finansiella systemet och samhället har vi ett ansvar att bidra till en planetär avlastning via en hållbar utveckling. På lång sikt handlar det om att vi som kapitalförvaltare, och även de bolag vi investerar i, behöver bli regenerativa, det vill säga istället för att titta på hur vi kan minska påverkan, även se på vad vi kan bidra med som gagnar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Agenda 2030 och Globala målen

Agenda 2030 och Globala målen ger oss vägledning hur vi ska investera. Insikter om hållbarhet är fundamentala för sund hantering av både risker och avkastning. Stora tillgångar riskerar att se sina värden försvinna, medan andra sektorer kommer att växa och skapa nya värden och tillgångar. Planetens gränser har sedan länge överskridits och för att vara långsiktigt hållbara måste människans aktiviteter, inklusive det finansiella systemet hålla sig väl inom ramen för planetens kapacitet. Vi som kapitalförvaltare, har en stor möjlighet – men också ett ansvar – att möjliggöra denna förändring.

Hållbarhet är något som vi aktivt arbetar för ska genomsyra hela organisationen. Det ska vara en självklar del av förvaltarnas investeringsbeslut och inte något som enbart enskilda analytiker specialiserar sig på.

Strategi för klimatet 

Klimatförändringar har varit ett strategiskt fokusområde inom Handelsbanken Fonder i många år. Vi har valt bort investeringar i kolbaserade företag sedan 2015 och vi har haft en restriktiv hållning till hela fossilindustrin under flera år. Under 2018 gjorde vi ett åtagande i vår policy Aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar genom att utvidga vår exkluderingsstrategi för fossila bränslen att gälla för majoriteten av våra fonder. Vi har delat in vårt arbete efter tre strategier:

Handelsbankens syn på krigsmateriel och vapenindustrin

En självklar utgångspunkt för Handelsbankens syn på vapen- och försvarsindustrin är varje lands rätt till självförsvar, i enlighet med FN:s stadgar. En annan utgångspunkt är de regelverk, certifieringar och märkningar som under en lång tid tillbaka växt fram inom hållbarhetsområdet. Det är ett område som är under ständig utveckling och har att hantera många komplicerade frågor och målkonflikter och något vi har att förhålla oss till i vårt hållbarhetsarbete. Nu sker en diskussion inte bara i Sverige utan också internationellt om hur dessa ramverk ska utformas framöver. Det är bra och något vi välkomnar. 


Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR) syftar till att stärka konsumentskyddet genom utökad hållbarhetsinformation. Det nya regelverket ställer ökade krav på oss som fondbolag kring transparent informationsgivning om vårt hållbarhetsarbete och ska på så sätt öka konsumenternas möjligheter att jämföra finansiella produkter och fatta välgrundade investeringsbeslut. Förordningen introducerar upplysningskrav på företags- och produktnivå i förhållande till integreringen av hållbarhetsrisker i investerings- och rådgivningsprocessen.

Hur vi arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i vår verksamhet och hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktor framgår nedan. 

Hållbarhetsrisker och Due diligence rutiner 

Hållbarhetsrisk definieras enligt SFDR som "en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde". Inom ramen för fondbolagets verksamhet utgör beaktande av hållbarhetsrisker en integrerad och löpande del av investerings- och rådgivningsprocessen och de beslut som fattas inom förvaltningen. Fondbolaget bedömer att integrering av hållbarhetsrisker har en positiv inverkan på avkastningen i de fonder och den rådgivning som tillhandahålls samtidigt som integreringen bidrar till en mer hållbar utveckling. 

Mer information om hur fondbolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet och i fonderna samt en redogörelse för hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen i fonderna återfinns i Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar och respektive fonds informationsbroschyr. Fondbolaget har vidare antagit due diligence rutiner för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten. Beroende på förvaltningsinriktning skiljer sig dessa rutiner åt. Läs mer om våra due diligence rutiner nedan:

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

(Principal adverse sustainability impacts statement) 
Ett av kraven utifrån det nya regelverket är att vi som fondbolag ska redogöra för vårt arbete med så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser i förhållande till olika hållbarhetsområden. Med huvudsakliga negativa konsekvenser menas större negativa effekter på olika hållbarhetsområden som våra investeringar kan ha eller har. Redogörelsen följer uppställda krav på innehåll och du finner den nedan:

Hållbarhetsrelaterade upplysningar på fondnivå 

I respektive fonds informationsbroschyr samt i kurslistan för respektive fond under fliken Hållbarhet finns mer hållbarhetsrelaterad information (se också nedan). Där finns information om hur fonden klassificeras enligt SFDR (artikel 9, 8, 6 eller ej tillämpbar), vilka hållbarhetskrav som gäller i förvaltningen, fondens tillgångsallokering, hur hållbarhetsrisker integreras i fondens förvaltning, hur huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer tas i beaktande och vilka metoder som används för att möta för fonden tillämpliga hållbarhetskrav. Där finns även information om begränsningar i tillämpade metoder, uppgifter om datakällor och processer, hur fondbolaget kontrollerar att hållbarhetskraven efterlevs samt, i förekommande fall, redogörelse för det referensvärde (jämförelseindex) som används för att möta de miljörelaterade och sociala egenskaper fonden främjar/har som mål. 

Strategier för att välja bort, välja in och påverka  

I nedanstående länkar kan du läsa mer om våra strategier.

Policyer

Här kan du läsa om hur fondbolaget praktiskt ska utöva sin ägarstyrning samt inriktningen för fondbolagets arbete med ansvarsfulla investeringar:

Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar (pdf)

Här kan du läsa om principerna för fondbolagets ersättningssystem och hur hållbarhetsrisker beaktas inom ersättningssystemet: 

Ersättningar till anställda (pdf)

EU-klassificering av våra fonder

Utifrån det nya regelverket klassificeras våra fonder enligt nedan:

Ikon med hand som håller i ett löv på en grön rund platta

Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål (artikel 9)

För de fonder som har hållbara investeringar som mål innebär det att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. 

För de fonder som har minskning av koldioxidutsläpp som mål innebär det att fondens målsättning är att uppnå låg exponering för koldioxidutsläpp i syfte att uppnå de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Dessa fonder följer så kallade EU Paris Aligned Benchmarks.

Ikon med löv på en grön rund platta

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8)

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. 

Ikon med ett löv

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut (artikel 6)

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning.

Ikon ej tillämpbar

Hållbarhetsrisker integreras ej på grund av fondens placeringsinriktning (artikel 6)

På grund av fondens placeringsinriktning integreras inte hållbarhetsrisker i investeringsbesluten. Till exempel om fonden endast placerar i räntebärande värdepapper emitterade av svenska staten eller om fonden endast placerar i derivatinstrument, statsskuldväxlar och likvida medel.

För mer detaljerad information på fondnivå se kurslistan 


exclude include engage icon

Så arbetar vi med hållbarhet i vår förvaltning

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsprocesser, analyser och investeringsbeslut i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar, PRI. Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi arbetar utifrån tre metoder: välja bort, välja in och påverka.


Välja bort

Vi väljer bort vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på vår omvärld och investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

Välja in

Vi använder våra resurser och vår kompetens till att aktivt söka efter bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar, som till exempel vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt för att påskynda utvecklingen är att välja bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

Påverka

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Vi gör detta genom dialoger och ägarstyrningsarbete samt genom att delta i investerarnätverk.

Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalysen är en viktig del av förvaltningen och bidrar till att identifiera risker i bolagens affärsmodeller och till att hitta de bolag som ligger i framkant vad gäller omställning till en hållbar utveckling. I aktiv aktie- och ränteförvaltning är hållbarhetsanalysen en del av bolagsanalysen och investeringsprocessen. På motsvarande sätt är hållbarhetsanalysen en del av fondanalysen och investeringsprocessen i aktiv allokeringsförvaltning när fonder väljs in till fondportföljer.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Notera att en fond med risknivå 6-7 angivet i fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. 

Sammanfattning av investerares rättigheter

Svanenmärkt

Svanenmärket

Handelsbanken har flera Svanenmärkta fonder vilket är en bekräftelse på vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhet är en förutsättning för att skapa avkastning på lång sikt. Fondbolaget ser därför kontinuerligt över och utvärderar såväl sina arbetsmetoder som hela sitt produktutbud ur ett hållbarhetsperspektiv. Ambitionerna och arbetet kring hållbarhet i kapitalförvaltningen gäller alla våra fonder, oavsett förvaltningsinriktning, men sker genom olika metoder och verktyg.  

Läs mer om Svanenmärkta fonder på Svanen.
Svanen.se/spararenÖppnas i nytt fönster