1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Hållbarhet i Handelsbanken Fonder

Hållbarhet i Handelsbanken Fonder

Agenda 2030 och Globala målen är tydliga riktlinjer för våra investeringar.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
view of trees and mountains

Hållbarhet – en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Ökade krav på hållbarhet

Synen och kraven på företags ansvarstagande har ökat och det finns en tydlig förväntan på att företag ska leverera långsiktigt värde till alla intressenter, inte bara till aktieägarna. Det gäller även oss som kapitalförvaltare. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Genom att investera hållbart och påverka bolag att agera mer ansvarsfullt, kan vi leverera i linje med vår vision. Det vill säga att skapa både finansiell avkastning samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid.

Agenda 2030 och Globala målen ger oss vägledning hur vi ska investera. Insikter om hållbarhet är fundamentala för sund hantering av både risker och avkastning. Stora tillgångar riskerar att se sina värden försvinna, medan andra sektorer kommer att växa och skapa nya värden och tillgångar. Planetens gränser har sedan länge överskridits och för att vara långsiktigt hållbara måste människans aktiviteter, inklusive det finansiella systemet hålla sig väl inom ramen för planetens kapacitet. Vi som kapitalförvaltare, har en stor möjlighet – men också ett ansvar – att möjliggöra denna förändring.

Hållbarhet är något som vi aktivt arbetar för ska genomsyra hela organisationen. Det ska vara en självklar del av förvaltarnas investeringsbeslut och inte något som enbart enskilda analytiker specialiserar sig på. 

Koldioxidavtryck

Den främsta orsaken till den ökade växthuseffekten är koldioxidutsläppen. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens naturliga växthuseffekt förstärks, temperaturen stiger och klimatet förändras. Koldioxid kan frigöras på flera sätt, men störst påverkan har vår användning av fossila bränslen som naturgas, kol och olja. Även markanvändning, som avverkning av skog, påverkar atmosfärens halt av koldioxid eftersom ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid förändras.

Vi mäter koldioxidavtrycket för de flesta av våra fonder. Med utgångspunkt i koldioxidavtrycket kan vi påverka bolag med stora utsläpp att minska sina utsläpp. Det uppnås genom att till exempel ställa krav på att bolagen ska sätta mål för minskade utsläpp, riskhantering, affärsstrategier och transparens. I vår Klimatrapport kan du läsa mer om hur vi mäter koldioxidavtryck och se våra fonders koldioxidavtryck.

Strategi för klimatet 

Klimatförändringar har varit ett strategiskt fokusområde inom Handelsbanken Fonder i många år. Vi har valt bort investeringar i kolbaserade företag sedan 2015 och vi har haft en restriktiv hållning till hela fossilindustrin under flera år. Under 2018 gjorde vi ett åtagande i vår policy Aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar genom att utvidga vår exkluderingsstrategi för fossila bränslen att gälla för majoriteten av våra fonder. Vi har delat in vårt arbete efter tre strategier:


Agenda 2030 och Globala målen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål med 169 delmål med syfte att åstadkomma långsiktigt hållbar utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
the global goals

Handelsbanken Fonder bedömer att länder kommer att styra mot förverkligande av Agenda 2030 och att företag ser möjligheter i att leverera produkter och tjänster kopplat till Globala målen. Som investerare blir det därför naturligt att identifiera investeringsmöjligheter i Agenda 2030. Fokus på Agenda 2030 skapar efterfrågan och gynnar sektorer och bolag som levererar lösningar i relation till dessa. Som investerare behöver vi alltså kunna förstå hur den efterfrågan kan komma att se ut och vad målen handlar om, även på delmålsnivå.

Det komplexa och omfattande innehållet i agendan innebär målkonflikter – vilket gör det ännu mer komplicerat för oss som investerare. Framsteg inom några delmål krävs för framsteg inom ett annat mål. På samma sätt kan framsteg inom ett mål vara kontraproduktivt för ett annat mål. Så oavsett om en produkt eller tjänst är grundad i en hållbar affärsmodell kan det finnas en negativ påverkan som vi måste analysera, speciellt när vi investerar i lösnings- eller omställningsbolag.

SDG Solution Exposure Model - Ett sätt att mäta vårt bidrag

Handelsbanken Fonder söker aktivt efter bolag vars verksamhet bidrar till att nå Globala målen. Fondbolaget har därför utvecklat en analysmodell, Sustainable Development Goals (SDG) Exposure Model. Maskininlärning kopplad till Artificiell Intelligens, AI, är grunden i modellen som analyserar varje företags produkter, tjänster samt vilka marknader som bolaget verkar på utifrån Globala målens 169 delmål. Resultatet visar hur stor del av intäkterna som kommer från lösningar för respektive delmål. Detta läggs sedan ihop och ger ett resultat för hela fonden. 

Modellen bygger på textanalys av årsredovisningar. Materialet struktureras digitalt, för att sedan läsas in maskinellt. I ett första steg har vi fokuserat på produkten, det vill säga att hitta den text som beskriver ett bolags produkter bäst i årsredovisningen. Målet är nu att skala upp metoden och att den på sikt ska omfatta analys av alla bolag ur en mängd aspekter, förutom produkter och tjänster även deras underleverantörer samt kostnader och risker i verksamheten.

Handelsbanken Fonder kommer arbeta vidare med att förfina metoderna för att på så sätt fortsätta att ligga i framkant när det gäller att hitta nya, innovativa teknologier som hjälper oss i analysen och att hitta de hållbara vinnarna som bidrar till att Globala målen uppfylls.


exclude include engage icon

Så arbetar vi med hållbarhet i vår förvaltning

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsprocesser, analyser och investeringsbeslut i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar, PRI. Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi arbetar utifrån tre metoder: välja bort, välja in och påverka.

Välja bort

Vi väljer bort vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på vår omvärld och investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

Välja in

Vi använder våra resurser och vår kompetens till att aktivt söka efter bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar, som till exempel vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt för att påskynda utvecklingen är att välja bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

Påverka

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Vi gör detta genom dialoger och ägarstyrningsarbete samt genom att delta i investerarnätverk.

Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalysen är en viktig del av förvaltningen och bidrar till att identifiera risker i bolagens affärsmodeller och till att hitta de bolag som ligger i framkant vad gäller omställning till en hållbar utveckling. I aktiv aktie- och ränteförvaltning är hållbarhetsanalysen en del av bolagsanalysen och investeringsprocessen. På motsvarande sätt är hållbarhetsanalysen en del av fondanalysen och investeringsprocessen i aktiv allokeringsförvaltning när fonder väljs in till fondportföljer.


Svanenmärkt

Svanenmärket

I dagsläget är åtta av våra fonder Svanenmärkta, vilket är en bekräftelse på vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhet är en förutsättning för att skapa avkastning på lång sikt. Fondbolaget ser därför kontinuerligt över och utvärderar såväl sina arbetsmetoder som hela sitt produktutbud ur ett hållbarhetsperspektiv. Ambitionerna och arbetet kring hållbarhet i kapitalförvaltningen gäller alla våra fonder, oavsett förvaltningsinriktning, men sker genom olika metoder och verktyg.  

Läs mer om Svanenmärkta fonder på Svanen.
Svanen.se/spararenÖppnas i nytt fönster

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.