Information om marknadsmanipulation

Handelsbanken arbetar aktivt för att motverka marknadsmanipulation och insiderhandel tillsammans med samtliga marknadsplatser vi erbjuder handel på. Vi vill därför informera dig om olika förfaranden som inte är tillåtna enligt lag för att undvika att du omedvetet bryter mot lagen samt marknadsplatsernas regelverk.

Handel med småposter för att ändra senast betalt

Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett värdepapper. Beteendet innebär att någon vid upprepade tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller” peta ner” betalkursen. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden.

Handel med sig själv

Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmissbruk då det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.

Om du av skatteskäl önskar flytta ett innehav så är det inte tillåtet att göra det själv i marknaden genom att lägga matchande köp- och säljorder. Kontakta istället kundsupporten så får du hjälp att genomföra affären på ett korrekt sätt. Detta gäller även om det är två olika personer på köp- respektive säljsidan men där dessa agerar i samförstånd.

Vilseledande order

Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbudet eller efterfrågan och är därför exempel på oönskat beteende. Ett typexempel är när någon bygger upp en volym på köpsidan i orderboken för att locka andra investerare att placera sina köporder på ännu högre priser i orderboken. När de gjort det passar man på att sälja sina aktier till en något högre kurs än vad som fanns tidigare.

Samma beteende kan missbrukas när man egentligen vill köpa aktier så billigt som möjligt. Då lägger man in större säljorder för att trigga andra investerare att sälja ut sina aktier till ett ännu lägre pris.

Det tvivelaktiga momentet består således i att lägga order som egentligen aldrig varit avsedda för avslut. De ursprungliga order som läggs in går tvärtemot det egentliga köp- eller säljintresset och läggs in för att locka fram andra aktörer som du sedan handlar mot.

Handla aktier för att påverka priset på derivat

I de flesta fall är det så att prisbilden på ett derivatinstrument är direkt kopplat till den rådande prisbilden i derivatets underliggande tillgång, vanligtvis en enskild aktie. Detta innebär att om priset på aktien rör sig så kommer priset på derivatet sannolikt också röra sig.

Då det finns en automatisk koppling mellan priset på de två tillgångarna kan detta missbrukas genom att man exempelvis agerar i aktien med syftet att få till en prisrörelse på derivatet som man sedan handlar och tjänar pengar på. Detta otillåtna beteende kan utföras i alla typer av instrument där det finns en automatiserad och förutsägbar koppling mellan prisbilden i de två instrumenten.

Kurskörningar vid avstämningstidpunkter

Vid vissa givna tidpunkter, exempelvis vid vissa klockslag eller vid månads-, kvartals, eller årsskiften, används aktiekurser som referensvärden för att beräkna olika värden. Att medvetet handla upp eller ner värdet på en aktie i syfte att påverka beräkningen av dessa relaterade värden är inte tillåtet.

Insiderhandel

Insiderhandel definieras med att en person köper eller säljer värdepapper samtidigt som han eller hon har kännedom om en omständighet eller ett förhållande som inte är känd för allmänheten och som skulle påverka kursen på värdepappret om det blir offentligt. En person som ägnar sig åt insiderhandel under dessa former begår ett insiderbrott.

Det är inte heller tillåtet att ändra en lagd order om man får insiderinformation efter att en order är lagd. Exempelvis om det lagts en köporder i marknaden så är det inte tillåtet att ta bort denna om köparen sedan nås av insiderinformation som kan ha en negativ på aktiekursen.

Det är även olagligt att medvetet röja insiderinformation. Den som agerar så kan dömas för obehörigt röjande av insiderinformation. Det är endast tillåtet att röja insiderinformation om detta sker inom ramen för ett fullgörande av en tjänst eller verksamhet. Det är inte heller tillåtet att rekommendera någon annan att handla värdepappret, då det också räknas som obehörigt röjande av insiderinformation.