Studerandestipendier

Det finns fler stiftelser som erbjuder stipendier och bidrag för dig som studerar.
Ikon vetenskap

Stiftelser som erbjuder studerandestipendier

Stiftelsen Carl Axel Bergstrand

De som kan söka är:

 • Ideella organisationer, skolor och andra sammanslutningar som verkar i och omkring orterna Tortuna, Sevalla och Tillberga (utanför Västerås) kan söka medel för följande ändamål: Verksamhet för barns och ungdomars fostran och vård. Hjälp till beredande av bostad och vård åt behövande sjuka och gamla personer.
 • Släktingar till Carl Axel Bergstrand kan söka bidrag för följande ändamål:
  - Barns och ungdomars fostran och vård.
  - Hjälp till beredande av bostad och vård åt behövande sjuka och gamla personer.

Observera: Om man inte är släkt med Carl Axel Bergstrand kan man INTE söka till stiftelsen som enskild person för ovanstående ändamål.

Studerandestipendier 

De som kan söka är:

 • Studerande som tidigare erhållit stipendium ur denna stiftelse och ansöker för att slutföra sin utbildning. 
 • Studerande boende eller uppväxt i Tortuna, Tillberga eller Sevalla. 
 • Studerande släktingar till Carl Axel Bergstrand.

Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Information om Stiftelsen Carl Axel Bergstrand (pdf, nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars (enbart organisationer) 
1 augusti – 30 september (organisationer och släktingar)

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Ansök här för organisationer med meraÖppnas i nytt fönster
Ansök här för släktingarÖppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod för studerande: 
1 augusti - 30 september 
Ansök här som studerande (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Återrapportering 
Studerandestipendium 
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden.

Återrapportering för studerandestipendium (nytt fönster) 
Öppnas i nytt fönster

Organisationer 
Efter den beviljade anslagsperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt och innehålla en redogörelse över hur anslaget har använts.

Återrapportering för organisationer (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster


Civilingenjören Hakon Hanssons stiftelse

Stiftelsen delar ut medel till studerande och forskare vid Lunds Tekniska Högskola:

 1. Hakon Hanssons stora stipendium till en nydisputerad (högst 5 år) forskare aktiv vid Lunds Tekniska Högskola. Ansökningsperioden är på hösten.
 2. Resestipendium till forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola för forskning eller presentation av forskningsresultat.
 3. Resestipendium till studerande vid Lunds Tekniska Högskola för examensarbete eller deltagande i kurs.

Beslut om utdelning fattas av stiftelsens styrelse, som även fastställer belopp i storleksordningen 100 000 SEK, 20 000 SEK respektive 10 000 SEK.

The Foundation awards students and researchers at Lund University, Faculty of Engineering LTH:

 1. The Hakon Hansson Prize to a researcher with a recent (maximum 5 years) PhD degree, active at Lund University, Faculty of Engineering, LTH. The application period is in the autumn.
 2. Travel scholarship to postgraduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for research or presentation of research results.
 3. Travel scholarship to graduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for degree project or course participation.

The Foundation board decides recipients of the prize and scholarships and also sets the amounts that are in the order of 100 000 SEK, 20 000 SEK and 10 000 SEK respectively.

Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium 

Härmed ledigförklaras forskningsbidrag ur angiven stiftelse. Stipendiet skall tilldelas nyligen (5år) disputerade yngre forskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Syftet med stipendiet skall vara att stimulera forskningsprojekt med inriktning mot framtida innovationer och kontakter med internationella lärosäten och forskningscentra, och därmed bidra till framtida forskningsframgångar för LTH. 

Belopp ej fastställt, men enligt praxis stipendium om 100 000 kr. Beslut om tilldelning fattas av särskild styrelse.

Ansökningsperiod för resestipendier:

(application period for travel scholarships): 
15 februari/February – 31 mars/March 

Ansök här för resestipendier/Apply here for travel scholarshipsÖppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod för ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium" infaller 15 augusti - 30 september. 

Application period for ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium” is 15 August - 30 September. 

Ansök här för stora stipendiet/Apply here for the stora stipendiumÖppnas i nytt fönster


Karl Engvers stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning vid Kungliga Tekniska högskolan. Stiftelsen ska tillgodose ändamålet genom att dela ut medel till forskare, lärare och doktorander vid högskolans institutioner/avdelningar att använda till resor och deltagande i konferenser samt för presentationer av egna forskningsresultat.
The aim of this fund is to promote research at KTH. Grants are awarded to scientists, teachers and PhD students at KTH to be used for travel to conferences, congresses etcetera. and for presentation of scientific results.

Observera att det på grund av Covid-19 även går att söka för deltagande i digitala konferenser denna ansökningsperiod
Attention. Due to restrictions  regarding COVID- 19 you are able to apply and  attend to Digital Seminaries during this period of time. 

De som kan söka är (possible to apply for):
Lärare, forskare och Doktorander vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Teachers, researchers and PhD students at KTH.

Obligatorisk bilaga (Compulsory attachment)
Ni måste bifoga dokumentet ”Budgetblankett för ansökan om resestipendium” i er elektroniska ansökan. Detta dokument finner ni nedan på svenska eller engelska.
You must attach the document "Budget application form for travel grant " in your electronic application. You can find this document in Swedish or English below.

Budgetblankett för ansökan om resestipendium (xlsx)

Budget application form for travel grant (xlsx)

Ansökningsperiod (application period):

1 september - 30 september

Ansök här/ Apply hereÖppnas i nytt fönster


Gustaf Söderbergs Stiftelse 

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Studerandestipendier 

De som kan söka är studerande på högskolenivå under 26 år. Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansökan för studerandeÖppnas i nytt fönster

Återrapportering
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden. 

Återrapportering studerandestipendier (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster
Återrapportering organisationer och föreningar (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars 
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande 
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Ansökan för studerande samt organisationer och föreningar 
Ansökan för organisationer och föreningarÖppnas i nytt fönster


Sök andra stiftelser och stipendier 

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

trappa med tre krukväxter på olika trappsteg utanför en vitkalkad fasad

Bli kund i Handelsbanken

Som kund hos Handelsbanken är du aldrig bara en i mängden. Vi känner våra kunder för väl för det. När du vill flytta till oss på Handelsbanken hjälper vi dig med det mesta. Kontakta gärna något av våra kontor.
Bli kund