Social hjälpverksamhet

Det finns fler stiftelser som erbjuder bidrag för dig i behov av ekonomisk stöd på grund av exempelvis sjukdom.
Ikon vetenskap

Stiftelser som erbjuder bidrag inom social hjälpverksamhet

Stiftelsen Bert Lundins minne

Ansökan om anslag organisationer 

Stiftelsens ändamål är att:

 1. Främja vetenskaplig forskning inom barncancersjukdomar såsom avseende pediatrik, onkologi, genetik och andra liknande forskningsområden. 
 2. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar med fysiskt och /eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel genom stöd till Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar för aktiviteter som ökar trivsel. 
 3. Främja aktiviteter för barn och ungdomar med fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning på Jorielskolan, Älvsjö, som syftar till att öka trivsel, såsom utflykter vid särskilda tillfällen som terminsuppehåll och –avslut. 
 4. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar som har en cancersjukdom. 
 5. Främja ideell verksamhet, såsom till exempel frivillighetsorganisationer, som verkar för säkerhet till sjöss eller i fjällen. 
 6. Främja frivilligorganisationer eller liknande som verkar för den biologiska mångfalden.

Med barn och ungdomar avses som huvudregel en ålder till och med arton års ålder.

Ansökan

Stiftelsen beviljar i nuläget endast anslag till organisationer, ej till privatpersoner.

Ansökningsperiod 1 augusti – 31 oktober

Beslut meddelas senas 30 november.

Organisationer
Ansökan organisationer Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Josef Blomqvists Minnesfond

Stiftelsen Josef Blomqvists minnesfond har tillkommit genom ett testamente av musikdirektör Josef Blomqvist. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag åt behövande handikappade. 

Från och med 1 januari 2020 hanteras ansökningarna av Föreningen FVO, som tar emot ansökningar året om. 

Ansökan

Ansökan görs via blankett på FVO: webbplats eller genom att ringa

08-411 33 31, 08-411 54 39, 

08-20 03 40  

Föreningen FVO Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsens har som ändamål att:

Stödja vården av utvecklingsstörda barn.

De som kan söka är:

Organisationer, föreningar, skolor och andra sammanslutningar som kan söka medel för följande ändamål: Verksamhet för vården av utvecklingsstörda barn.

Ansökan

Ansökningsperiod:

1 februari – 15 april

Beslut meddelas senast 15 juni.

Ansök här för organisationer med mera Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond 
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst 
106 70 Stockholm

Gustaf Söderbergs Stiftelse 

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Studerandestipendier 

De som kan söka är studerande på högskolenivå under 26 år. Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansökan för studerande Öppnas i nytt fönster

Organisationer och ideella föreningar
De som kan söka är organisationer och ideella föreningar med 90-konto. 90-kontot ska anges som bankgiro/plusgiro i ansökan. 

Ansökan för organisationer och ideella föreningar Öppnas i nytt fönster

Återrapportering
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden. 

Återrapportering studerandestipendier (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster
Återrapportering organisationer och föreningar (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars 
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande 
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse

Stiftelsen ändamål ska vara att stödja:
 • Synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun.
 • Sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran.
 • Forskning, informationsgivning samt utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.
 • I undantagsfall inköp av sjukvårdsutrustning till ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis inom Örnsköldsvik kommun.
Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.

Ansökan

Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15 november.

From 2023 tar stiftelsen inte längre emot ansökningar från privatpersoner gällande privata inköp. Har du en anställning inom sjukvården kan du fortfarande ansöka om bidrag där syftet är relaterat till ditt yrke och den ansökan kan göras som privatperson.

Ansökning organisationer Öppnas i nytt fönster

Åhlén-stiftelsen 

Bidrag till barn, ungdomar, sommarläger samt behövande sjuka eller lytta. För mer information och för att ta del av stiftelsens ansökningsregler, läs mer på ahlenstiftelsen.se Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen ger bidrag till följande ändamål:

 • Föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdomsvård och fostran.
 • Vård av behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta. I första hand för insatser för hemlösa men även för andra socialt utsatta grupper.
 • Medicinsk forskning (se nedan)
 • Sommarläger för barn/ungdomar eller handikappade

Stiftelsen beviljar ej bidrag till:

 • Enskilda personer
 • Till studier eller utlandsresor
 • Skolor samt institutioner med landsting/kommun som huvudman

Medicinsk forskning  
Stiftelsen ger bidrag inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. För mer information och för att ta del av stiftelsens ansökningsregler,  ahlenstiftelsen.se Öppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod  
1 juli – 15 september

Ansökningsperiod 

Sommarläger: 1 december – 31 januari 
Övriga ändamål: 1 juli – 15 september

Ansökningar kan endast göras elektroniskt med BankID 
Ansök här till sommarläger och övrigt Öppnas i nytt fönster

Återrapportering 
Efter att bidraget har använts ska en redovisning sändas till stiftelsen. Det ska göras elektroniskt genom nedanstående länk. Rapporten ska redogöra för hur bidraget har använts. Redovisning måste ha gjorts innan ny ansökan kan göras. 

Återrapportering Öppnas i nytt fönster

Ansöka för medicinsk forskning skickas med post till: 
Åhlen-stiftelsen
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm

Återrapportering för medicinsk forskning 
Efter att bidraget har använts ska en redovisning sändas med post till stiftelsen och innehålla en redogörelse över hur bidraget har använts. Redovisning måste ha gjorts innan sökande kan inkomma med en ny ansökan.

Stiftelsen Fristående fonden 

De som kan söka är:

 • Personer som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde, kan söka medel för följande ändamål:
 • Bidrag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet. Dessutom kan medel ges för olika slags stödåtgärder åt anhöriga vårdgivare.

Ansökan

Ansökan görs via blankett på FVO webbplats eller genom att ringa:

08-411 33 31

08-411 54 39

08-20 03 40

Föreningen FVO Öppnas i nytt fönster

Sök andra stiftelser och stipendier 

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas Öppnas i nytt fönster

Läs också

En tapetserare står i sin butik.

Bli kund i Handelsbanken

Som kund hos Handelsbanken är du aldrig bara en i mängden. Vi känner våra kunder för väl för det. När du vill flytta till oss på Handelsbanken hjälper vi dig med det mesta. Kontakta gärna något av våra kontor.
Bli kund