Social hjälpverksamhet

Det finns fler stiftelser som erbjuder bidrag för dig i behov av ekonomisk stöd på grund av exempelvis sjukdom.

Stiftelser som erbjuder bidrag inom social hjälpverksamhet

Stiftelsen Josef Blomqvists Minnesfond

Stiftelsen Josef Blomqvists minnesfond har tillkommit genom ett testamente av musikdirektör Josef Blomqvist. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag åt behövande handikappade. 

Från och med 1 januari 2020 hanteras ansökningarna av Föreningen FVO, som tar emot ansökningar året om. 

Ansökan

Ansökan görs via blankett på FVO: webbplats eller genom att ringa

08-411 33 31, 08-411 54 39, 

08-20 03 40  

Föreningen FVO Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsen är bildad enligt testamente efter Herr Per Molin, Göteborg, undertecknat 1966. Syftet är att stödja vården av barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Stiftelsens har som ändamål att:

Stödja vården av barn med intellektuell funktionsnedsättning.

De som kan söka är:

Organisationer, föreningar, skolor och andra sammanslutningar som kan söka medel för följande ändamål: Verksamhet för vården av barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Ansökan

Ansökningsperiod:

1 februari – 15 april

Beslut meddelas senast 15 juni.

Ansök här för organisationer med mera Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond 
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst 
106 70 Stockholm

Gustaf Söderbergs Stiftelse 

Stiftelsen bildades av Gustaf Söderberg, grosshandlare, enligt testamente undertecknat 1952. Söderberg önskade genom stiftelsen främja barns och ungdomars fostran och utbildning, samt hjälpa behövande äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning som oförskyllt råkat i nöd.

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Studerandestipendier 

De som kan söka är studerande på högskolenivå under 26 år. Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansökan för studerande Öppnas i nytt fönster

Organisationer och ideella föreningar
De som kan söka är organisationer och ideella föreningar med 90-konto. 90-kontot ska anges som bankgiro/plusgiro i ansökan. 

Ansökan för organisationer och ideella föreningar Öppnas i nytt fönster

Återrapportering
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden. 

Återrapportering studerandestipendier (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster
Återrapportering organisationer och föreningar (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars 
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande 
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse

Stiftelsen ändamål ska vara att stödja:
  • Synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun.
  • Sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran.
  • Forskning, informationsgivning samt utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.
  • I undantagsfall inköp av sjukvårdsutrustning till ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis inom Örnsköldsvik kommun.
Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.

Ansökan

Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15 november.

From 2023 tar stiftelsen inte längre emot ansökningar från privatpersoner gällande privata inköp. Har du en anställning inom sjukvården kan du fortfarande ansöka om bidrag där syftet är relaterat till ditt yrke och den ansökan kan göras som privatperson.

Ansökning organisationer Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Fristående fonden 

Stiftelsens ändamål skall vara att ge möjlighet till anslag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet och som inte omfattas av ersättning på grund av lag eller författning. Anslag ur stiftelsen kan utges till personer, som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde.

De som kan söka är:

  • Personer som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde, kan söka medel för följande ändamål:
  • Bidrag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet. Dessutom kan medel ges för olika slags stödåtgärder åt anhöriga vårdgivare.

Ansökan

Ansökan görs via blankett på FVO webbplats eller genom att ringa:

08-411 33 31

08-411 54 39

08-20 03 40

Föreningen FVO Öppnas i nytt fönster

Sök andra stiftelser och stipendier 

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas Öppnas i nytt fönster

Läs också

En tapetserare står i sin butik.

Bli kund i Handelsbanken

Som kund hos Handelsbanken är du aldrig bara en i mängden. Vi känner våra kunder för väl för det. När du vill flytta till oss på Handelsbanken hjälper vi dig med det mesta. Kontakta gärna något av våra kontor.
Bli kund