Social hjälpverksamhet

Det finns fler stiftelser som erbjuder bidrag för dig i behov av ekonomisk stöd på grund av exempelvis sjukdom.
Ikon vetenskap

Stiftelser som erbjuder bidrag inom social hjälpverksamhet

Stiftelsen Bert Lundins minne

Ansökan om anslag organisationer 

Stiftelsens ändamål är att:

 1. Främja vetenskaplig forskning inom barncancersjukdomar såsom avseende pediatrik, onkologi, genetik och andra liknande forskningsområden. 
 2. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar med fysiskt och /eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel genom stöd till Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar för aktiviteter som ökar trivsel. 
 3. Främja aktiviteter för barn och ungdomar med fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning på Jorielskolan, Älvsjö, som syftar till att öka trivsel, såsom utflykter vid särskilda tillfällen som terminsuppehåll och –avslut. 
 4. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar som har en cancersjukdom. 
 5. Främja ideell verksamhet, såsom till exempel frivillighetsorganisationer, som verkar för säkerhet till sjöss eller i fjällen. 
 6. Främja frivilligorganisationer eller liknande som verkar för den biologiska mångfalden.

Med barn och ungdomar avses som huvudregel en ålder till och med arton års ålder.

Ansökan

Stiftelsen beviljar i nuläget endast anslag till organisationer, ej till privatpersoner.

Ansökningsperiod 1 augusti – 31 oktober

Beslut meddelas senas 30 november.

Organisationer
Ansökan organisationerÖppnas i nytt fönster

Privatpersoner
Ansökan privatpersonerÖppnas i nytt fönster


Stiftelsen Carl Axel Bergstrand

De som kan söka är:

 • Ideella organisationer, skolor och andra sammanslutningar som verkar i och omkring orterna Tortuna, Sevalla och Tillberga (utanför Västerås) kan söka medel för följande ändamål: Verksamhet för barns och ungdomars fostran och vård. Hjälp till beredande av bostad och vård åt behövande sjuka och gamla personer.
 • Släktingar till Carl Axel Bergstrand kan söka bidrag för följande ändamål:
  - Barns och ungdomars fostran och vård.
  - Hjälp till beredande av bostad och vård åt behövande sjuka och gamla personer.

Observera: Om man inte är släkt med Carl Axel Bergstrand kan man INTE söka till stiftelsen som enskild person för ovanstående ändamål.

Studerandestipendier 

De som kan söka är:

 • Studerande som tidigare erhållit stipendium ur denna stiftelse och ansöker för att slutföra sin utbildning. 
 • Studerande boende eller uppväxt i Tortuna, Tillberga eller Sevalla. 
 • Studerande släktingar till Carl Axel Bergstrand.

Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Information om Stiftelsen Carl Axel Bergstrand (pdf, nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars (enbart organisationer) 
1 augusti – 30 september (organisationer och släktingar)

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Ansök här för organisationer med meraÖppnas i nytt fönster
Ansök här för släktingarÖppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod för studerande: 
1 augusti - 30 september 
Ansök här som studerande (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Återrapportering 
Studerandestipendium 
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden.

Återrapportering för studerandestipendium (nytt fönster) 
Öppnas i nytt fönster

Organisationer 
Efter den beviljade anslagsperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt och innehålla en redogörelse över hur anslaget har använts.

Återrapportering för organisationer (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster


Stiftelsen Josef Blomqvists Minnesfond

Stiftelsen Josef Blomqvists minnesfond har tillkommit genom ett testamente av musikdirektör Josef Blomqvist. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag åt behövande handikappade. 

Från och med 1 januari 2020 hanteras ansökningarna av Föreningen FVO, som tar emot ansökningar året om. 

Ansökan

Ansökan görs via blankett på FVO: webbplats eller genom att ringa

08-411 33 31, 08-411 54 39, 

08-20 03 40  

Föreningen FVOÖppnas i nytt fönster


Familjen Janne Elgqvists Stiftelse  

Familjen Janne Elgqvists Stiftelse, Nybro, har till huvudsakligt ändamål att främja forskning inom kardiologi och ålderssjukdomar. Tidigare har det varit möjligt att ansöka om forskningsanslag ur stiftelsen. Stiftelsen delar numera ut anslag via en organisation – därför tar stiftelsen ej längre emot ansökningar gällande forskningsanslag. 

Bidrag för trivselbefrämjande åtgärder för pensionärer

Stiftelsen delar även ut bidrag till organisationer för trivselbefrämjande åtgärder för behövande pensionärer inom Nybro gamla stad.
Ladda ner ansökan här (pdf, nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökan ska inkommit till stiftelsen senast den 30 april till nedanstående adress:  

Familjen Janne Elgqvists Stiftelse 
Handelsbanken Stiftelsetjänst 
106 70 Stockholm


Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsens har som ändamål att:

Stödja vården av utvecklingsstörda barn.

De som kan söka är:

Organisationer, föreningar, skolor och andra sammanslutningar som kan söka medel för följande ändamål: Verksamhet för vården av utvecklingsstörda barn.

Ansökan

Ansökningsperiod:

1 februari – 15 april

Beslut meddelas senast 15 juni.

Ansök här för organisationer med meraÖppnas i nytt fönster

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond 
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst 
106 70 Stockholm


Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse

Stiftelsen ändamål ska vara att stödja:
 • Synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun.
 • Sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran.
 • Forskning, informationsgivning samt utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.
 • I undantagsfall inköp av sjukvårdsutrustning till ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis inom Örnsköldsvik kommun.
Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.

Ansökan

Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15 november.

Ansökning privatpersonerÖppnas i nytt fönster

Ansökning organisationerÖppnas i nytt fönster


Gustaf Söderbergs Stiftelse 

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Studerandestipendier 

De som kan söka är studerande på högskolenivå under 26 år. Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansökan för studerandeÖppnas i nytt fönster

Organisationer och ideella föreningar
De som kan söka är organisationer och ideella föreningar med 90-konto. 90-kontot ska anges som bankgiro/plusgiro i ansökan. 

Ansökan för organisationer och ideella föreningarÖppnas i nytt fönster

Återrapportering
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden. 

Återrapportering studerandestipendier (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster
Återrapportering organisationer och föreningar (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars 
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande 
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.


Åhlén-stiftelsen 

Bidrag till barn, ungdomar, sommarläger samt behövande sjuka eller lytta. För mer information och för att ta del av stiftelsens ansökningsregler, läs mer på ahlenstiftelsen.seÖppnas i nytt fönster

Stiftelsen ger bidrag till följande ändamål:

 • Föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdomsvård och fostran.
 • Vård av behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta. I första hand för insatser för hemlösa men även för andra socialt utsatta grupper.
 • Medicinsk forskning (se nedan)
 • Sommarläger för barn/ungdomar eller handikappade

Stiftelsen beviljar ej bidrag till:

 • Enskilda personer
 • Till studier eller utlandsresor
 • Skolor samt institutioner med landsting/kommun som huvudman

Medicinsk forskning  
Stiftelsen ger bidrag inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. För mer information och för att ta del av stiftelsens ansökningsregler, ahlenstiftelsen.seÖppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod  
1 juli – 15 september

Ansökningsperiod 

Sommarläger: 1 december – 31 januari 
Övriga ändamål: 1 juli – 15 september

Ansökningar kan endast göras elektroniskt med BankID 
Ansök här till sommarläger och övrigtÖppnas i nytt fönster

Återrapportering 
Efter att bidraget har använts ska en redovisning sändas till stiftelsen. Det ska göras elektroniskt genom nedanstående länk. Rapporten ska redogöra för hur bidraget har använts. Redovisning måste ha gjorts innan ny ansökan kan göras. 

ÅterrapporteringÖppnas i nytt fönster

Ansöka för medicinsk forskning skickas med post till: 
Åhlen-stiftelsen
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm

Återrapportering för medicinsk forskning 
Efter att bidraget har använts ska en redovisning sändas med post till stiftelsen och innehålla en redogörelse över hur bidraget har använts. Redovisning måste ha gjorts innan sökande kan inkomma med en ny ansökan.


Stiftelsen Fristående fonden 

De som kan söka är:

 • Personer som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde, kan söka medel för följande ändamål:
 • Bidrag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet. Dessutom kan medel ges för olika slags stödåtgärder åt anhöriga vårdgivare.

Ansökan

Ansökningsperiod är: 
5 mars – 30 april 
1 augusti – 30 september

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Ansök här till Stiftelsen Fristående fondenÖppnas i nytt fönster


Sök andra stiftelser och stipendier 

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabasÖppnas i nytt fönster

trappa med tre krukväxter på olika trappsteg utanför en vitkalkad fasad

Bli kund i Handelsbanken

Som kund hos Handelsbanken är du aldrig bara en i mängden. Vi känner våra kunder för väl för det. När du vill flytta till oss på Handelsbanken hjälper vi dig med det mesta. Kontakta gärna något av våra kontor.
Bli kund