Övriga stipendier

Det finns fler stiftelser som erbjuder stipendier och bidrag inom barn - och ungdomsverksamhet, djurorganisationer och musikstipendier.
Ikon vetenskap

Stiftelser för övriga stipendier

Irene och Bo Adolfssons Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att:

 • Främja omsorg om behövande barn och ungdomar
 • Ge stipendier till studerande vid högskola eller universitet
 • Uppmuntra social hjälpverksamhet vid äldre- eller andra former av gruppboenden

Organisationer
De som kan söka är:

 • Organisationer som främjar omsorg om behövande barn och ungdomar, genom att exempelvis lämna bidrag till projekt och verksamheter som hjälper dessa barn och ungdomar att känna glädje och trivsel. 
 • Organisationer som främjar och uppmuntrar social hjälpverksamhet på gruppnivå, genom till exempel verksamhet vid äldre- eller andra former av gruppboenden. Detta för att möjliggöra för äldre och/eller sjuka att kunna göra utflykter, resor, att delta i högläsning och andra sammankomster eller att ge omvårdnad i form av till exempel hår- och ansiktsvård, fotvård, manikyr eller pedikyr, så att en glädjefylld och trevlig tillvaro kan uppnås.

Observera: Organisationen ska vara verksam inom Kalmar län. Enskilda personer kan INTE söka till stiftelsen för ovanstående ändamål. Anslag delas inte ut retroaktivt.

Studerande
De som kan söka:

 • Vara född i Kalmar län (födelsebevis från Skatteverket ska bifogas ansökan) 
 • Fylla maximalt 26 år under ansökningsåret 
 • Vara registrerad student vid Linnéuniversitetet 
 • Ha läst minst tre terminer på kurs eller program vid Linnéuniversitet
 • Ideellt engagemang vid sidan av studierna är meriterande 
 • Extrajobb vid sidan av studierna är meriterande 

Observera: Stipendier delas ut direkt via Linnéuniversitetet, vänligen kontakta stipendier@lnu.se  för ytterligare information om ansökningsprocessen. 

Ansökan

Ansökningsperiod:
1 april – 15 juni

Ansökningsblankett (pdf) Öppnas i nytt fönster

Återrapportering

Organisationer
Efter att beviljat anslag använts ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras i obligatorisk återrapporteringsblankett och innehålla en redogörelse över hur anslaget har använts.

Återrapporteringsblankett (pdf) Öppnas i nytt fönster

Familjen Alsings Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och uppfostran av barn och ungdomar samt utbildning. Ändamålet skall uppfyllas genom utdelning av bidrag eller stipendier till enskilda personer eller organisationer med anknytning till Vetlanda kommun. Som ungdom anses person som ännu ej fyllda 27 år.

Hambergska Stiftelsen 

De som kan söka är: 

 • Ekonomiskt bidrag kan utgå till barn under 18 år i Stockholm, såväl till enskilda som till barn/ungdomsverksamhet. 

Ansökningsperiod:  

1 januari - 15 april, skriftligt besked lämnas i juni  

1 augusti - 15 oktober, skriftligt besked lämnas i december

Ladda ner mer information och ansökan (pdf) Öppnas i nytt fönster

Leonie Deshayes stiftelse för föräldralösa barn

Bidrag till barn och ungdomar som mist en eller båda föräldrarna. Bidrag ges till barn och ungdomar upp till och med 18 års ålder som mist en eller båda föräldrarna och som går i skola och/eller bor inom Helsingborgs kommun. Med skola avses som huvudregel förskoleklass till och med gymnasium. Bidrag kan utgå till ungdomar som fyllt 18 år men som fortfarande går på gymnasiet.

Ni måste beställa Personbevis från Skatteverket som utvisar datum för dödsfall för den/de föräldrar som har avlidit samt anger barnet/barnens namn. Dokumentet måste vara på svenska eller engelska, i annat fall krävs en underskriven auktoriserad översättning av till exempel en tolk. Personbeviset ska bifogas den elektroniska ansökan alternativt skickas per post till den adress som står på ansökningsblanketten. Detta måste göras varje år ni ansöker om bidrag.

Ni måste även fylla i och bifoga dokumentet ”Samtycke till hantering av personuppgifter” i er elektroniska ansökan alternativt skicka det per post till den adress som står på ansökningsblanketten. Detta måste göras varje år ni ansöker om bidrag. 

Samtycke till hantering av personuppgifter (pdf) Öppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod:  

1 augusti – 31 oktober

Ansökan kan endast göras elektroniskt. 
Ansök här för barn och ungdomar (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Solgläntan

Stiftelsen har som ändamål att:

 1. Främja barn och ungdomsverksamhet inom ideella organisationer och skolor, företrädesvis inom Orsa-, Mora- och Älvdalens kommuner och/eller
 2. Utge stipendier till en eller flera personer, som gör insatser för barn och/eller ungdomar, företrädesvis inom Orsa-, Mora- och Älvdalens kommuner. Prioriterade områden ska vara att genom gemenskap förhindra mobbning och utanförskap hos barn och ungdomar genom lägerverksamhet, kulturupplevelser, såsom exempelvis, teaterbesök, biobesök, sång- och musikverksamhet, samt att sprida kunskap hos barn och ungdomar om skog och natur.

Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan ideell organisation. Utdelning för ovan angivna ändamål får ske efter ansökan eller genom självständigt beslut utan förgående ansökan, med den fördelning mellan ändamålen som befinnes lämplig för respektive år.

Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse

Stiftelsen ändamål ska vara att stödja:
 • Synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun.
 • Sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran.
 • Forskning, informationsgivning samt utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.
 • I undantagsfall inköp av sjukvårdsutrustning till ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis inom Örnsköldsvik kommun.
Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.

Ansökan

Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15 november.

From 2023 tar stiftelsen inte längre emot ansökningar från privatpersoner gällande privata inköp. Har du en anställning inom sjukvården kan du fortfarande ansöka om bidrag där syftet är relaterat till ditt yrke och den ansökan kan göras som privatperson.

Ansökning organisationer Öppnas i nytt fönster

Ansökning privatpersoner Öppnas i nytt fönster

Gustaf Söderbergs Stiftelse 

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Studerandestipendier 

De som kan söka är studerande på högskolenivå under 26 år. Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansökan för studerande Öppnas i nytt fönster

Organisationer och ideella föreningar
De som kan söka är organisationer och ideella föreningar med 90-konto. 90-kontot ska anges som bankgiro/plusgiro i ansökan. 

Ansökan för organisationer och ideella föreningar Öppnas i nytt fönster

Återrapportering
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden. 

Återrapportering studerandestipendier (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster
Återrapportering organisationer och föreningar (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars 
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande 
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Marianne och Ary Paleys stipendiestiftelse

Marianne och Ary Paleys stipendiestiftelse har till ändamål att dela ut tillgänglig avkastning till unga musiker för undervisning och vidareutbildning avseende i första hand stråkinstrument och i andra hand övriga instrument. I första hand skall stipendiet tillfalla musiker verksamma inom Göteborgs Konsertförening och i andra hand övriga musiker i Göteborg samt i tredje hand musiker i övriga delar av Sverige. Stipendier utdelas endast till undervisning / utbildning och ej till inköp av instrument eller liknande.

Ansökan, med redogörelse för planerad användning av stipendium, aktuell verksamhet, studiemeriter och övriga meriter samt personbevis skall vara inkommen senast den 30 september.

Ansökan

Ansökningsblankett (pdf) Öppnas i nytt fönster

Ansökan sänds per post till: 
Marianne och Ary Paleys stipendiestiftelse 
Handelsbanken Stiftelsetjänst 
106 70 Stockholm

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond

Stiftelsens har som ändamål att:

Stödja vården av utvecklingsstörda barn.

De som kan söka är:

Organisationer, föreningar, skolor och andra sammanslutningar som kan söka medel för följande ändamål: Verksamhet för vården av utvecklingsstörda barn.

Ansökan

Ansökningsperiod:

1 februari – 15 april

Beslut meddelas senast 15 juni.

Ansök här för organisationer med mera Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Mandis och Per Molins minnesfond 
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst 
106 70 Stockholm

Sök andra stiftelser och stipendier 

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Läs också

En tapetserare står i sin butik.

Bli kund i Handelsbanken

Som kund hos Handelsbanken är du aldrig bara en i mängden. Vi känner våra kunder för väl för det. När du vill flytta till oss på Handelsbanken hjälper vi dig med det mesta. Kontakta gärna något av våra kontor.
Bli kund