Forskningsstipendier

Det finns fler stiftelser som erbjuder stipendier och bidrag för dig som forskar.
Ikon vetenskap

Stiftelser som erbjuder forskningsstipendier

Stiftelsen Bert Lundins minne

Ansökan om anslag organisationer 

Stiftelsens ändamål är att:

 1. Främja vetenskaplig forskning inom barncancersjukdomar såsom avseende pediatrik, onkologi, genetik och andra liknande forskningsområden. 
 2. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar med fysiskt och /eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel genom stöd till Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar för aktiviteter som ökar trivsel. 
 3. Främja aktiviteter för barn och ungdomar med fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning på Jorielskolan, Älvsjö, som syftar till att öka trivsel, såsom utflykter vid särskilda tillfällen som terminsuppehåll och –avslut. 
 4. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar som har en cancersjukdom. 
 5. Främja ideell verksamhet, såsom till exempel frivillighetsorganisationer, som verkar för säkerhet till sjöss eller i fjällen. 
 6. Främja frivilligorganisationer eller liknande som verkar för den biologiska mångfalden.

Med barn och ungdomar avses som huvudregel en ålder till och med arton års ålder.

Ansökan

Stiftelsen beviljar i nuläget endast anslag till organisationer, ej till privatpersoner.

Ansökningsperiod 1 augusti – 31 oktober

Beslut meddelas senas 30 november.

Organisationer
Ansökan organisationer Öppnas i nytt fönster

Civilingenjören Hakon Hanssons stiftelse

Stiftelsen delar ut medel till studerande och forskare vid Lunds Tekniska Högskola:

 1. Hakon Hanssons stora stipendium till en nydisputerad (högst 5 år) forskare aktiv vid Lunds Tekniska Högskola. Ansökningsperioden är på hösten.
 2. Resestipendium till forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola för forskning eller presentation av forskningsresultat.
 3. Resestipendium till studerande vid Lunds Tekniska Högskola för examensarbete eller deltagande i kurs.

Beslut om utdelning fattas av stiftelsens styrelse, som även fastställer belopp i storleksordningen 100 000 SEK, 20 000 SEK respektive 10 000 SEK.

The Foundation awards students and researchers at Lund University, Faculty of Engineering LTH:

 1. The Hakon Hansson Prize to a researcher with a recent (maximum 5 years) PhD degree, active at Lund University, Faculty of Engineering, LTH. The application period is in the autumn.
 2. Travel scholarship to postgraduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for research or presentation of research results.
 3. Travel scholarship to graduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for degree project or course participation.

The Foundation board decides recipients of the prize and scholarships and also sets the amounts that are in the order of 100 000 SEK, 20 000 SEK and 10 000 SEK respectively.

Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium 

Härmed ledigförklaras forskningsbidrag ur angiven stiftelse. Stipendiet skall tilldelas nyligen (5år) disputerade yngre forskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Syftet med stipendiet skall vara att stimulera forskningsprojekt med inriktning mot framtida innovationer och kontakter med internationella lärosäten och forskningscentra, och därmed bidra till framtida forskningsframgångar för LTH. 

Belopp ej fastställt, men enligt praxis stipendium om 100 000 kr. Beslut om tilldelning fattas av särskild styrelse.

Ansökningsperiod för resestipendier:

(application period for travel scholarships): 
15 februari/February – 31 mars/March 

Ansök här för resestipendier/Apply here for travel scholarships Öppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod för ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium" infaller 15 augusti - 30 september. 

Application period for ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium” is 15 August - 30 September. 

Ansök här för stora stipendiet/Apply here for the stora stipendium Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen Elna Bengtssons Fond för Vetenskaplig Forskning

Fondens avkastning skall, sedan en tiondel av respektive års nettoavkastning lagts till kapitalet, användas till anslag för vetenskaplig forskning, ägnad att vidga kunskaperna för möjligheterna att behålla och utnyttja kulturhistoriskt värdefulla och intressanta byggnader och stadsmiljöer. Anslag från fonden skall om möjligt utdelas årligen med belopp, motsvarande nio tiondelar av den under närmast föregående år erhållna nettoavkastningen.

De som kan söka är:

Bidrag ges till kostnader som möjliggör nyskapande forskning om bebyggelse och byggnadsvård. Exempelvis medel för att ta en bok vidare till utgåva. Inga kostnader för utlandsresor eller konferenser beviljas.

Ansökan

1 januari–15 april

Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse

Stiftelsen ändamål ska vara att stödja:
 • Synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun.
 • Sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran.
 • Forskning, informationsgivning samt utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.
 • I undantagsfall inköp av sjukvårdsutrustning till ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis inom Örnsköldsvik kommun.
Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.

Ansökan

Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 15 november.

From 2023 tar stiftelsen inte längre emot ansökningar från privatpersoner gällande privata inköp. Har du en anställning inom sjukvården kan du fortfarande ansöka om bidrag där syftet är relaterat till ditt yrke och den ansökan kan göras som privatperson.

Ansökning organisationer Öppnas i nytt fönster

Ansökning privatpersoner Öppnas i nytt fönster

Åhlén-stiftelsen 

Bidrag till barn, ungdomar, sommarläger samt behövande sjuka eller lytta. För mer information och för att ta del av stiftelsens ansökningsregler, läs mer på ahlenstiftelsen.se Öppnas i nytt fönster

Stiftelsen ger bidrag till följande ändamål:

 • Föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdomsvård och fostran.
 • Vård av behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta. I första hand för insatser för hemlösa men även för andra socialt utsatta grupper.
 • Medicinsk forskning (se nedan)
 • Sommarläger för barn/ungdomar eller handikappade

Stiftelsen beviljar ej bidrag till:

 • Enskilda personer
 • Till studier eller utlandsresor
 • Skolor samt institutioner med landsting/kommun som huvudman

Medicinsk forskning  
Stiftelsen ger bidrag inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. För mer information och för att ta del av stiftelsens ansökningsregler,  ahlenstiftelsen.se Öppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod  
1 juli – 15 september

Ansökningsperiod 

Sommarläger: 1 december – 31 januari 
Övriga ändamål: 1 juli – 15 september

Ansökningar kan endast göras elektroniskt med BankID 
Ansök här till sommarläger och övrigt Öppnas i nytt fönster

Återrapportering 
Efter att bidraget har använts ska en redovisning sändas till stiftelsen. Det ska göras elektroniskt genom nedanstående länk. Rapporten ska redogöra för hur bidraget har använts. Redovisning måste ha gjorts innan ny ansökan kan göras. 

Återrapportering Öppnas i nytt fönster

Ansöka för medicinsk forskning skickas med post till: 
Åhlen-stiftelsen
c/o Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm

Återrapportering för medicinsk forskning 
Efter att bidraget har använts ska en redovisning sändas med post till stiftelsen och innehålla en redogörelse över hur bidraget har använts. Redovisning måste ha gjorts innan sökande kan inkomma med en ny ansökan.

Sök andra stiftelser och stipendier 

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Läs också

En tapetserare står i sin butik.

Bli kund i Handelsbanken

Som kund hos Handelsbanken är du aldrig bara en i mängden. Vi känner våra kunder för väl för det. När du vill flytta till oss på Handelsbanken hjälper vi dig med det mesta. Kontakta gärna något av våra kontor.
Bli kund