Forskningsstipendier

Det finns fler stiftelser som erbjuder stipendier och bidrag för dig som forskar.

Stiftelsen Bert Lundins minne

Ansökan om anslag organisationer 

Stiftelsens ändamål är att:

 1. Främja vetenskaplig forskning inom barncancersjukdomar såsom avseende pediatrik, onkologi, genetik och andra liknande forskningsområden. 
 2. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar med fysiskt och /eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel genom stöd till Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar för aktiviteter som ökar trivsel. 
 3. Främja aktiviteter för barn och ungdomar med fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning på Jorielskolan, Älvsjö, som syftar till att öka trivsel, såsom utflykter vid särskilda tillfällen som terminsuppehåll och –avslut. 
 4. Främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar som har en cancersjukdom. 
 5. Främja ideell verksamhet, såsom till exempel frivillighetsorganisationer, som verkar för säkerhet till sjöss eller i fjällen. 
 6. Främja frivilligorganisationer eller liknande som verkar för den biologiska mångfalden.

Med barn och ungdomar avses som huvudregel en ålder till och med arton års ålder.

Ansökan

Stiftelsen beviljar i nuläget endast anslag till organisationer, ej till privatpersoner.

Ansökningsperiod 1 augusti – 31 oktober

Beslut meddelas senas 30 november.

Organisationer
Ansökan organisationerÖppnas i nytt fönster

Privatpersoner
Ansökan privatpersonerÖppnas i nytt fönster


Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse 

Birgitta och Göran Karlssons Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning kring sjukdomsorsak, diagnostik och behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom ur ett immunologiskt, eller närbesläktat, perspektiv.

Forskningsanslaget riktar sig till disputerade forskare med inriktning på sjukdomarna ulcerös kolit och/eller Crohns sjukdom. Forskning som avser sjukdomsorsak och/eller forskning kring unga personer prioriteras i de fall ansökningar bedöms likvärdiga. Både kliniska och prekliniska forskare kan söka medel.

Ansökningsförfarande

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och skall innehålla:

 • Projektbeskrivning som innefattar målsättning, metod, samarbetspartners/arbetsgrupp, preliminära resultat, klinisk relevans samt kostnadskalkyl. Högst fyra A4-sidor (inklusive referenser)
 • Populärvetenskaplig sammanfattning, högst en halv A4-sida
 • CV, högst två A4-sidor
 • Publikationslista över de senaste sju årens publikationer med markering (asterisk) av de fem mest relevanta publikationerna för projektansökan

Ansökningsperiod 

1 januari - 31 mars
Svar meddelas senast i mitten av maj

Civilingenjören Hakon Hanssons stiftelse

Stiftelsen delar ut medel till studerande och forskare vid Lunds Tekniska Högskola:

 1. Hakon Hanssons stora stipendium till en nydisputerad (högst 5 år) forskare aktiv vid Lunds Tekniska Högskola. Ansökningsperioden är på hösten.
 2. Resestipendium till forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola för forskning eller presentation av forskningsresultat.
 3. Resestipendium till studerande vid Lunds Tekniska Högskola för examensarbete eller deltagande i kurs.

Beslut om utdelning fattas av stiftelsens styrelse, som även fastställer belopp i storleksordningen 100 000 SEK, 20 000 SEK respektive 10 000 SEK.

The Foundation awards students and researchers at Lund University, Faculty of Engineering LTH:

 1. The Hakon Hansson Prize to a researcher with a recent (maximum 5 years) PhD degree, active at Lund University, Faculty of Engineering, LTH. The application period is in the autumn.
 2. Travel scholarship to postgraduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for research or presentation of research results.
 3. Travel scholarship to graduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for degree project or course participation.

The Foundation board decides recipients of the prize and scholarships and also sets the amounts that are in the order of 100 000 SEK, 20 000 SEK and 10 000 SEK respectively.

Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium 

Härmed ledigförklaras forskningsbidrag ur angiven stiftelse. Stipendiet skall tilldelas nyligen (5år) disputerade yngre forskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Syftet med stipendiet skall vara att stimulera forskningsprojekt med inriktning mot framtida innovationer och kontakter med internationella lärosäten och forskningscentra, och därmed bidra till framtida forskningsframgångar för LTH. 

Belopp ej fastställt, men enligt praxis stipendium om 100 000 kr. Beslut om tilldelning fattas av särskild styrelse.

Ansökningsperiod för resestipendier:

(application period for travel scholarships): 
15 februari/February – 31 mars/March 

Ansök här för resestipendier/Apply here for travel scholarshipsÖppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod för ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium" infaller 15 augusti - 30 september. 

Application period for ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium” is 15 August - 30 September. 

Ansök här för stora stipendiet/Apply here for the stora stipendiumÖppnas i nytt fönster