Ombildning

Ombildning till bostadsrättsförening – när hyresrätten blir bostadsrätt.

Husmöte

För att genomföra omvandlingen till bostadsrätt krävs att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna är intresserade. Vanligt tillvägagångssätt är att några intresserade hyresgäster sammankallar till husmöte.

Bilda förening

För att få köpa huset måste hyresgästerna bilda en bostadsrättsförening. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och föreningens styrelse bestå av minst tre personer. Namn och stadgar krävs också för att kunna registrera föreningen. Föreningen inregistreras hos Bolagsverket.

Intresseanmälan till fastighetsregistret

När registreringen av föreningen är klar kan bostadsrättsföreningen inge en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten. Det krävs att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen förklarat sig intresserade av att ombilda fastigheten till bostadsrätt. Intresseanmälan skrivs då in i fastighetsregistret.

Erbjudande om köp av fastigheten

En fastighet, för vilken en intresseanmälan finns, får inte överlåtas genom köp eller byte utan att den förening som gjort intresseanmälan har erbjudits att köpa fastigheten (hembud). Hembudsförfarandet administreras av hyresnämnden. Föreningen och fastighetsägaren kan också ingå köpeavtal på sedvanligt sätt utan hembud.

Besiktning och värdering

En sakkunnig och oberoende värderingsman gör en teknisk besiktning och värdering av fastigheten. Med värderingen som utgångspunkt lämnar fastighetsägaren ett erbjudande till bostadsrättsföreningen. Utifrån budet beräknar föreningen månadskostnaden för lägenheterna.

Ekonomisk plan

Innan ett beslut fattas om förvärv av ett hus ska en ekonomisk plan upprättas. Av den ska föreningens ekonomi de närmaste åren framgå. Planen fastställs av styrelsen och måste granskas av två utomstående så kallade intygsgivare. Dessa är förordnade av Boverket. Intygsgivarna kontrollerar att planen är hållbar och kalkylerna realistiska.

Lån till fastighetsköp

Föreningen lånar pengar till fastighetsköpet och ofta finansieras medlemmarnas insatser via samma bank.

Beslut om köp

För att köp ska kunna ske måste minst två tredjedelar av hyresgästerna rösta för ett köp av fastigheten vid en särskild föreningsstämma, en så kallad köpstämma.

Överlåtelse

Köpehandlingar (vid hembudsförfarandet endast köpebrev) undertecknas och föreningen tillträder fastigheten. Den ekonomiska planen registreras hos Bolagsverket om så ej skett tidigare. Medlemmarnas insatser betalas till föreningen.

Upplåtelseavtal

Föreningen tecknar upplåtelseavtal med medlemmarna. Där upplåter föreningen lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna. Därmed blir hyresgästerna bostadsrättsinnehavare.

Vårt erbjudande

Hos oss hittar ni lån och andra finansiella tjänster för både föreningen och medlemmarna. Läs mer om vad Handelsbanken kan erbjuda din bostadsrättsförening.