Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 - Handelsbanken.se - Handelsbanken.se

Principal adverse impacts PAI

EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR) syftar till att stärka konsumentskyddet genom utökad hållbarhetsinformation. Regelverket ställer ökade krav på oss som bank och diskretionär portföljförvaltare kring transparent informationsgivning om vårt hållbarhetsarbete och ska på så sätt öka konsumenternas möjligheter att jämföra finansiella produkter och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Ett av kraven utifrån det nya regelverket är att vi ska redogöra för vårt arbete med så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser i förhållande till olika hållbarhetsområden. Med huvudsakliga negativa konsekvenser menas större negativa effekter på olika hållbarhetsområden som våra investeringar kan ha eller har. Redogörelsen följer uppställda krav på innehåll och du finner den nedan: