Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Kollegor på Handelsbanken Liv tar hänsyn till hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Så hanteras hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisk: en miljö-, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Vi tar ansvar i våra investeringar

Hållbarhetsrisker kan påverka avkastningen på försäkringssparandet negativt. Därför tar vi ansvar i våra investeringar och agerar i bästa långsiktiga intresse för våra kunder. Handelsbanken Liv tar hänsyn till hållbarhetsrisker i investeringsbeslut inom förvaltningen av våra traditionella försäkringar. Hållbarhetsrisker beaktas även när Handelsbanken Liv gör urval och utvärderar fonder och fondbolag till utbudet inom fondförsäkring. Inom fondförsäkring fattar kunderna investeringsbesluten när de väljer fondplacering. 

Påträffas avvikelser från hållbarhetskriterier, internationella normer och konventioner i fondutbudet vid utvärderingstillfället påbörjas dialog med fondleverantören. Fonder satta under särskild bevakning följs upp och avyttras om inte önskad förbättring sker. Underlaget bereds av Handelsbanken Livs Fondurvalskommitté för fondförsäkring och Investeringskommittén för traditionell försäkring. Därefter fattas beslut av Handelsbanken Livs Vd. 

Integrering av hållbarhetsrisker i fond- och depåförsäkring

Inom fond- och depåförsäkring fattar kunderna investeringsbesluten. För fondförsäkring väljer Handelsbanken Liv enligt en fastlagd process fonder som ska ingå i fondutbudet. För att hantera och minska hållbarhetsrisker granskas exempelvis investeringsalternativen till fondförsäkring halvårsvis för att säkerställa att internationella normer och konventioner efterlevs inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och kontroversiella branscher.

Därtill tillåts inte investeringar i förbjudna vapen, kärnvapen, vapenindustrin, tobak, cannabis, alkohol, pornografi och fossila bränslen. Per 2021 valde 100 procent av fonderna i fondförsäkringsutbudet bort investeringar i företag som bearbetar eller utvinner kol, olja och gas.


Integrering av hållbarhetsrisker i traditionell försäkring

Inom traditionell försäkring fattar Handelsbanken Liv investeringsbeslut. I traditionell försäkring ska fonder och investeringar uppfylla de krav som Handelsbankenkoncernen och Handelsbanken Liv ställer på hållbarhet. För att hantera och minska hållbarhetsrisker granskas exempelvis investeringsalternativen regelbundet för att säkerställa att internationella normer och konventioner efterlevs inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och kontroversiella verksamheter.

Därtill tillåts inte investeringar i förbjudna vapen, kärnvapen, vapenindustrin, tobak, cannabis, alkohol, pornografi och fossila bränslen. Enligt Handelsbanken Livs grundläggande hållbarhetskriterier exkluderas investeringsalternativ som inte är förenliga med Handelsbanken Livs ställningstaganden och låga riskpreferens bort. 

Policy för ansvarsfulla investeringar vägledande

Investeringar som stödjer en hållbar utveckling är en nödvändighet om vi ska uppfylla Parisavtalets mål och FN:s Globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). En av de största utmaningarna i det arbetet handlar om att stoppa den globala uppvärmningen som ger konsekvenser för världsekonomin i stort inklusive företag i en rad branscher, däribland finansbranschen. Vi strävar efter att verka för ett hållbart värdeskapande i de investeringar vi erbjuder våra kunder. Därför integreras finansiell, social och miljömässig hållbarhet i investeringsbesluten som rör försäkringskapitalet.

Handelsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments) och FN:s Global Compact och stödjer även OECDs riktlinjer för multinationella företag vilka är vägledande för arbetet i Handelsbanken Liv. Vi arbetar även med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Policyerna omfattar hela Handelsbanken Livs investeringserbjudande, även om tillämpningen är olika långtgående beroende på försäkringsprodukt och grad av inflytande.

Läs mer:

Policy för ansvarsfulla investeringar (pdf) Öppnas i nytt fönster 

Policy för hållbarhet  (pdf) Öppnas i nytt fönster

Ersättning för anställda (pdf) Öppnas i nytt fönster