1. Om oss
 2. /
 3. Svenska dotterbolag
 4. /
 5. Handelsbanken Liv
 6. /
 7. Hållbarhet i Handelsbanken Livs placeringar

Hållbarhet i Handelsbanken Livs placeringar

en hand med ett löv ovanför

Investeringserbjudandets olika produkter

Handelsbanken Livs investeringserbjudande tar hänsyn till hållbarhet och klimatfrågor på olika sätt. Policyn för ansvarsfulla investeringar omfattar hela investeringserbjudandet även om graden av påverkan varierar. 

Fondförsäkring

I fondförsäkring tillhandahåller Handelsbanken Liv ett hållbarhetsgranskat fondutbud. Du kan läsa mer om fonder i försäkring på vår koncerngemensamma webbplats.

Depåförsäkring 

I depåförsäkring är det försäkringstagaren som väljer placeringar och inte Handelsbanken Liv.

Traditionell försäkring 

I traditionell försäkring förvaltas pensionskapitalet med hållbarhetsaspekter integrerat i placeringsriktlinjerna. Denna produkt finns ej längre till nyförsäljning.

Policy för ansvarsfulla investeringar vägledande

Investeringar som stödjer en hållbar utveckling är en nödvändighet om vi ska uppfylla Parisavtalets mål och de Globala målen. En av de största utmaningarna i det arbetet handlar om att stoppa den globala uppvärmningen som ger konsekvenser för världsekonomin i stort inklusive företag i en rad branscher, däribland finansbranschen. Vi strävar efter att verka för ett hållbart värdeskapande i de investeringar vi erbjuder våra kunder. Handelsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments) och FN:s Global Compact vilka är vägledande för arbetet i Handelsbanken Liv. 

För att läsa mer om hur vi jobbar med ansvarsfulla investeringar i Handelsbanken, följ länken nedan.

Hållbarhetskriterier för fondutbudet

Handelsbanken Livs fondutbud består av fonder från Handelsbankens fondbolag och utvalda externa fondförvaltare. Vi väljer in fondbolag och fonder som integrerar hållbarhet i sin förvaltning enligt följande kriterier: 

 • Stödjer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
 • Har antagit policyer och/eller principer för ett systematiskt hållbarhetsarbete
 • Väljer bort investeringar i bolag som är delaktiga i tillverkning eller distribution av förbjudna vapen samt kärnvapen
 • Integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess och arbetar med aktivt ägarskap.

Klimat i fokus

I vår verksamhet har vi identifierat ett flertal fokusområden, som till exempel klimat. I fokusområdet klimat fokuserar vi på att få våra fondleverantörer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom att analysera och jämföra fondbolagens arbetssätt kan vi uppmuntra våra fondleverantörer att reducera sin klimatpåverkan och att redovisa sitt koldioxidavtryck.

Striktare kriterier med fokus på miljö och klimat 

På Handelsbanken Liv har vi antagit striktare fondurvalskriterier för fossila bränslen införts för att säkerställa att det förvaltade kapitalet riktas mot investeringar som bidrar till ett  koldioxidneutralt samhälle. Kriterierna kommer att implementeras under kommande år. I Handelsbanken Liv kommer vi därmed att välja in fondbolag och fonder till utbudet som:

 • tar hänsyn till miljö- och klimatförändringar i sin verksamhet och aktivt arbetar med en omställning i linje med Parisavtalet 
 • systematiskt arbetar med att reducera sin negativa påverkan på miljön samt bidrar till en  transparent rapportering
 • väljer bort investeringar i bolag med betydande verksamhet inom produktion och/eller distribution kopplat till utvinning av fossila bränslen*.

Handelsbanken Liv undviker sedan tidigare investeringar i företag med betydande verksamhet inom brytning av förbränningskol eller i kraftbolag som har förbränningskol som stor energikälla. Vi uppmanar även till att redovisa koldioxidavtryck i fonderna samt att upprätta hållbarhetsprofiler.

* Principen att välja bort fossila bränslen kan undantas för bolag som är involverade i kraftgenerering och ställer om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar.  


Processer för fondutvärdering i Handelsbanken Liv

Så håller vi utbudet hållbart

Hållbarhetsgranskat fondutbud

Handelsbanken Livs fondutbud består av fonder från Handelsbankens fondbolag och noga utvalda externa fondförvaltare. Fonder i försäkring granskas utifrån hållbarhetskriterier på såväl fond- som fondbolagsnivå. Det innebär att vi arbetar för att välja in fonder till utbudet som arbetar med att ta hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltning. 

Vi på Handelsbanken Liv följer regelbundet upp fonderna och kan välja bort fonder som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier. Handelsbanken Livs fondurvalskommitté sammanställer granskning och bereder underlag för beslut av fonder som ska väljas in eller tas bort ur fondsortimentet. Beslutet fattas av Handelsbanken Livs VD. Även fonderna som investeras i de traditionellt förvaltade portföljerna granskas utifrån vår fondurvalsprocess utvärderingsmetodik. Förvaltningen sker utifrån ett diskretionärt mandat.

Utvärderingsmetodik 

Fonderna utvärderas genom en omfattande analys av fondbolaget som förvaltar aktuell fond. Utgångspunkten är riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, kapacitet i organisationen för ett systematisk hållbarhetsarbete och effekten av uppföljningsprocesser. På fondnivå bedömer vi sedan hur väl hållbarhet integreras och ambitionerna för framtiden. Tillvägagångssättet anpassas till fondens tillgångsslag och investeringsinriktning. 

Utifrån vår metodik sätter vi slutligen betyg på fondens hållbarhetsarbete. I urvalet premieras fonder som integrerar hållbarhet och har ett aktivt påverkan- och ägarstyrningsarbete. Arbetet innebar att ett flertal fonder som inte nått upp till kraven valts bort ur utbudet. De fonder som valts in har haft en tydligare hållbarhetsinriktning.

Påverkansarbete 

Halvårsvis genomförs en genomlysning av samtliga fonder i utbudet. Genomlysning görs för att bland annat identifiera innehav som är på vår exkluderingslista eller systematiskt bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och kontroversiella vapen. Om utvärderingen av en fond ger signal om att dessa normer inte följs, inleds en dialog med förvaltaren av fonden i syfte att påverka förvaltaren att se över innehavet i fonden. Om dialogen med förvaltaren inte leder till en förändring, kan det få till följd att fonden inte längre inkluderas i utbudet. 

Det är Handelsbanken Livs fondurvalskommitté som sammanställer granskning och bereder underlag för beslut av fonder som ska väljas in eller tas bort ur fondsortimentet. Beslutet fattas av Handelsbanken Livs vd.

Dialog ett viktigt verktyg

Minst en gång per år träffar vi på Handelsbanken Liv de fondbolag som vi samarbetar med. I  granskningen av ett fondbolag inhämtas omfattande information om fondens förutsättningar att förvalta sitt kapital med hänsyn till hållbarhet. För att bidra till en hållbar utveckling har vi identifierat fokusområden, som till exempel klimat. Vi uppmuntrar våra fondleverantörer att börja klimatrapportera och göra liknande ställningstaganden som vi gör. Vi kan även lyfta fram bästa praxis inom ett visst område.

Koldioxidavtryck 

På Handelsbanken Liv följer vi fondinnehavens koldioxidavtryck genom de koldioxidutsläpp som genereras hos de företag som fonderna investerar i. Dialog sker fortlöpande med de fondleverantörer som har haft höga koldioxidutsläpp. Målet är att få alla leverantörer att redovisa sina koldioxidavtryck. Exkludering av bolag involverade i fossila bränslen leder till lägre koldioxidavtryck för fonder med branscher som har stort koldioxidutsläpp.


FN:s globala mål för hållbar utveckling

the global goals

I Handelsbanken Liv ser vi möjligheter att bidra till flera av de globala målen inom Agenda 2030. Utifrån en kartläggning av försäkringsverksamhetens ansvar och möjliga bidrag till hållbarhetsmålen har vi integrerat aktiviteter i den övergripande affärsplanen. Väsentliga frågor för oss utifrån vår verksamhet är bland annat i fördjupat arbete kring följande mål:

 • Jämställdhet, SDG 5
 • Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt, SDG 8
 • Bekämpa klimatförändringen, SDG 13