Välja in

Vi investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling.
en fyrkant och en pil som går in i fyrkanten och pekar inåt fyrkanten

Så väljer vi in

Hållbarhet handlar också om att välja in. Vi söker på olika sätt investeringar i bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, till exempel inom vattenrening och energieffektivisering. Ett sätt är att välja bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag. Det kan till exempel vara bolag som går från fossil energiproduktion till förnybar.

Lösningsbolag

När kapital slussas in i lösningar på klimatkrisen gynnas företag som bidrar till en mer hållbar framtid. I flera av våra fonder väljer vi därför att investera i lösningsbolag. Med lösningsbolag menar vi bolag med lönsam affärsmodell, vars produkter och tjänster är med och bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Det kan till exempel vara bolag med verksamhet inom gröna transporter, vatten- och avfallshantering, förnybar energi och andra tekniker. Dessa bolag återfinns i flera branscher.

Omställningsbolag

Vår utgångspunkt är att välja bort bolag med koppling till fossila bränslen. Vi vill dock vara med  att påskynda omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. Ett sätt att göra det är att investera i bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag. Det kan till exempel vara bolag som går från fossil energiproduktion till förnybar. Vi har därför beslutat att i våra aktivt förvaltade fonder, inklusive våra aktivt förvaltade allokeringsfonder, tillåta viss exponering mot fossila bränslen om bolaget uppfyller våra krav för att kvalificeras som ett omställningsbolag: 

  • Bolaget producerar och/eller distribuerar elkraft. 
  • Bolagets planerade utveckling av verksamhe­ten följer en tydlig, definierad plan där mål-sättningen är att minska bolagets koldioxidut­släpp i linje med Parisavtalet. 
  • Bolagets nuvarande verksamhet får inte i huvudsak bestå av fossil energi. 
  • Bolagets nuvarande investeringstakt ska understryka omställningen från fossil till förnybar energi.

Case

En av våra investeringar i ett lösningsbolag

I takt med att vattenbristen runt om i världen blir allt mer akut, ökar också motivationen att finna nya, innovativa lösningar för att komma tillrätta med en växande global utmaning. En av lösningarna är avsaltning av havsvatten, där amerikanska AquaVenture är ett exempel. Företagets affärsidé är att bygga och driva avsaltningsanläggningar. Det filtrerade vattnet säljs sedan till lokala vattenleverantörer. Företaget har idag elva avsaltningsanläggningar i Karibien och i Sydamerika. Anläggningarna levererar cirka 32 miljarder liter rent vatten per år.  Handelsbanken Fonder investerade i bolaget år 2016.

En av våra investeringar i ett omställningsbolag

Vi har investerat i ERG som är en italiensk vindkraftoperatör. Bolaget har genomgått en omvandling de senaste åren och har avyttrat sina oljerelaterade verksamheter och investerat detta i förnybar energi. Vi har träffat ERG ett antal gånger och upplever att de kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, men viktigast är trots allt att de bevisat att det går att omvandla ett traditionellt företag inom energi till förnybar energi. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.