Välja in

Vi investerar i bolag som strävar efter att bidra till en hållbar utveckling
en fyrkant och en pil som går in i fyrkanten och pekar inåt fyrkanten

Så väljer vi in

Vi är långsiktiga i vår investeringshorisont och väljer därför in investeringar i bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller som kan bidra till målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi letar därför aktivt efter investeringar i: 

  • Bolag som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt eller vars produkter och tjänster bidrar med lösningar till en hållbar utveckling i enlighet med Globala målen. 
  • Bolag som bidrar till omställningen för att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalets mål. 

Lösningsbolag

I flera av våra fonder väljer vi att investera i lösningsbolag. Med lösningsbolag menar vi bolag med lönsam affärsmodell, vars produkter och tjänster bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Det kan till exempel vara bolag med verksamhet inom gröna transporter, vatten- och avfallshantering, förnybar energi och andra tekniker. Dessa bolag återfinns i flera branscher.

Omställningsbolag

Det krävs att fossila bränslen fasas ut och ersätts av förnybara energikällor för att motverka effekterna av klimatförändringarna. Huvudregeln för våra fonder är att de väljer bort bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från fossila bränslen — olja, gas och kol. 

Handelsbanken Fonder vill dock vara med och påskynda omställningen till en värld med låga koldioxidutsläpp och då är just ordet omställning centralt. Bolag som ställer om från fossil energiproduktion till förnybar energiproduktion är viktiga aktörer för att sänka de samlade koldioxidutsläppen. För ett flertal av våra fonder tillåter vi därför viss exponering mot fossila bränslen om bolaget uppfyller fondbolagets krav för att kvalificeras som ett omställningsbolag. Detta gäller bolag inom kraftgenerering, transmission och distribution av elektricitet.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.