Välja bort

Vi väljer bort branscher som på olika sätt motverkar vår roll som ansvarsfull investerare.
en fyrkant med en öppen sida och en pil i mitten av fyrkanten som pekar ut ur öppningen

Varför vi väljer bort

Vi är långsiktiga i vår investeringshorisont och väljer därför bort investeringar i bolag med långsiktigt ohållbara affärsmodeller och som riskerar att motverka målsättningarna i Agenda 2030 och Globala målen.

Vi väljer bort:

  1. Vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på omvärlden, samhället och olika intressenter. 
  2. Investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare – vårt långsiktiga perspektiv och vår strävan att investera för en hållbar utveckling och framtid.
  3. Vissa produkter och tjänster som innebär förhöjda hållbarhetsrisker i bolagens värdekedjor. Vi väljer bort bolag där vi bedömer att riskerna inte är hanterbara.

Så väljer vi bort

Vi väljer bort branscher som på olika sätt motverkar vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att majoriteten av våra fonder väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen. Enligt Fondbolagens förenings definition av välja bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker avse verksamhet som gäller den angivna produkten eller tjänsten. 

Fonderna väljer även bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner gällande bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. För våra aktivt förvaltade fonder, inklusive våra aktivt förvaltade allokeringsfonder, kan principen att välja bort fossila bränslen undantas under en period, om bolaget uppfyller våra krav för att kvalificeras som ett omställningsbolag. 

För utförligare beskrivning gällande respektive fond se fondernas informationsbroschyrer.

Olika sätt att välja bort 

För våra aktivt förvaltade fonder gäller kraven nedan när vi väljer bort bolag och branscher. För indexförvaltningen innebär detta att indexfonderna följer index som är anpassade enligt våra krav. Våra aktivt förvaltade allokeringsfonder ställer motsvarande krav på de fonder som de investerar i, såväl våra egna fonder som externa fonder från andra fondleverantörer.  

Gränser enligt utökade exkluderingskrav

Område Max omsättning produktion Max omsättning distribution
Förbjudna vapen* 0 % 0 %
Kärnvapen 0 % 0 %
Vapen och krigsmateriel 5 % 5 %
Alkohol 5 % 5 %
Tobak 0 % 5 %
Cannabis 5 % 5 %
Pornografi 0 % 5 %
Kommersiell spelverksamhet 5 % 5 %
Fossila bränslen - utvinning (olja, gas och kol) 5 % 5 %
Fossila bränslen - kraftgenerering (olja, gas och kol) 5 %** 5 %**
Oljesand 0 % -

* Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.

** För våra aktivt förvaltade fonder, inklusive våra aktivt förvaltade allokeringsfonder, kan principen att välja bort fossila bränslen undantas under en period, om bolaget uppfyller våra krav för att  kvalificeras som ett omställningsbolag.

Gränser enligt policykrav

De flesta av våra fonder investerar utifrån utökade exkluderingskrav med undantag från ett fåtal fonder. För dessa gäller följande:

Område Max omsättning produktion Max omsättning distribution
Förbjudna vapen* 0 % 0 %
Kärnvapen 0 % 0 %
Utvinning av förbränningskol 5 % -
Kolkraft 30 % -
* Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen. Motsvarande gäller för räntefonder, det vill säga dessa investerar inte i exempelvis obligationer emitterade av företag som är inblandade i ovan nämnda verksamheter.

Uppföljning och kontroll 

Dagligen kontrollerar fondbolagens funktion för riskkontroll att fonderna följer sina bestämmelser avseende exkludering av bolag. Kontrollen avser branscher vi väljer bort och som vi anser riskerar att motverka en hållbar utveckling. Vi kontrollerar även att de bolag vi investerar i inte kränker internationella nor­mer och konventioner.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.