Välja bort

Vi väljer bort branscher som på olika sätt motverkar vår roll som ansvarsfull investerare.
en fyrkant med en öppen sida och en pil i mitten av fyrkanten som pekar ut ur öppningen

Varför vi väljer bort

Vi är långsiktiga i vår investeringshorisont och väljer därför bort investeringar i bolag med produkter eller affärsmodeller som har höga hållbarhetsrisker — och som därmed riskerar att motverka målsättningarna i Agenda 2030 och Parisavtalet.

Vi väljer bort:

  1. Produkter och tjänster som medför stor risk att ha negativ inverkan på omvärlden, samhället och olika intressenter.
  2. Investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare och vår strävan att investera för en hållbar utveckling och framtid.
  3. Vissa produkter och tjänster som innebär förhöjda hållbarhetsrisker i bolagens värdekedjor.
  4. Enskilda bolag där vi bedömer att riskerna inte är hanterbara genom påverkansdialog.

Vad innebär det rent konkret?

Det betyder att alla våra fonder helt väljer bort bolag involverade i förbjudna vapen, kärnvapen och cigarettproduktion.  

Fonderna väljer även bort bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från utvinning av förbränningskol eller vars omsättning till mer än 30 procent kommer från kolkraftsgenerering. 

Utöver det tillämpar fondbolaget ytterligare exkluderingskriterier*. Det innebär att fonderna väljer bort bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från kontroversiella branscher samt branscher med starkt förhöjda hållbarhetsrisker, se tabell nedan.

Fonderna väljer även bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

För våra aktie- och räntefonder gäller kraven i tabellen när bolag och branscher väljs bort. Våra allokeringsfonder ställer motsvarande krav på de fonder som de investerar i, oavsett om det är Handelsbanken Fonders egna eller från en annan leverantör.

*Det gäller ej våra börshandlade fonder XACT Bull (ETF), XACT Bull 2 (ETF), XACT Bear (ETF) och XACT Bear 2 (ETF) som har indirekt exponering genom OMXS30 derivat mot branscher som omfattas av fondbolagets exkluderingskrav. För mer information, se respektive fonds informationsbroschyr i kurslistan.

Gränser exkludering

Branscher Max omsättning produktion Max omsättning distribution
Förbjudna vapen* 0 % 0 %
Kärnvapen 0 % 0 %
Vapen och krigsmateriel 5 % 5 %
Alkohol 5 % 5 %
Tobak 0 % 5 %
Cannabis 5 % 5 %
Pornografi 0 % 5 %
Kommersiell spelverksamhet 5 % 5 %
Fossila bränslen - utvinning (olja, gas och kol) 5 % 5 %
Fossila bränslen - kraftgenerering (olja, gas och kol) 5 %** 5 %**
Oljesand 0 % -

* Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.

** För flertalet av våra fonder kan principen att välja bort fossila bränslen undantas om bolaget uppfyller fondbolagets krav för att kvalificeras som ett omställningsbolag. För mer information se respektive fonds informationsbroschyr.

Uppföljning och kontroll 

Dagligen kontrollerar fondbolagens funktion för riskkontroll att fonderna följer sina bestämmelser om exkludering av bolag som överskrider de gränsvärden som fondbolaget satt upp. Det inkluderar även bolag som allvarligt och systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.