1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Samarbeten och branschinitiativ

Samarbeten och branschinitiativ

Här har vi samlat några av de samarbeten och branschinitiativ som vi deltar i.

PRI

Principles for Responsible Investment, PRI, startades 2006 och är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som tillsammans med FN, UNEP Finance Initiative och Global Compact arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna 2009. PRI har mer än 1 800 anslutna medlemmar, från över 50 länder, och tillsammans förvaltar de kapital motsvarande cirka 70 biljoner USD.

Handelsbanken Fonder deltar bland annat i följande initiativ inom ramen för PRI:

PRI-Ceres Sustainable Forests

Ett initiativ vars syfte är att hjälpa investerare att förstå hur avskogning inom leverantörskedjor för nötkreatur och  sojabönor utgör en väsentlig risk för företag och investerare. Runt två tredjedelar av den tropiska avskogningen drivs av kommersiellt jordbruk, främst från nötkreatur, sojabönor, palmolja, timmer och massa. Avskogning har betydande konsekvenser för miljön och innebär förlust av biologisk mångfald, förlust av ekosystemtjänster, jordförstöring och störningar i vattnets kretslopp. Dessutom orsakar avskogning cirka 15 procent av de globala koldioxidutsläppen. Avskogning kan därför ge betydande operativa och klimatrelaterade risker för både företag och investerare.

PRI Cyber Security Engagement

Initiativet fokuserar på att öka kunskapen hos investerare vad gäller cybersäkerhet i förhållande till hur deras portföljer är positionerade och hur risker relaterat till detta kan hanteras. Vidare handlar initiativet om att fastställa investerarnas förväntningar på vad företag kan och bör redovisa avseende kontroll och hantering av cyberrisker. Initiativet syftar också till att öka mängden och förbättra kvaliteten på företagsinformation i relation till cyberrisk och styrning.

Läs mer om de olika initiativen på unpri.orgÖppnas i nytt fönster

PRI Sustainable Palm oil

Produktion av palmolja är en sektor med betydande hållbarhetsrisker avseende både miljö och arbetsförhållanden. PRI har därför agerat samordnare och bildat en arbetsgrupp som tagit ett gemensamt ställningstagande till stöd för hållbar palmolja. Syftet är att öka medvetenheten om dessa frågor bland investerare. Arbetsgruppen inleder även dialoger med företag för att stödja utvecklingen av mer hållbara metoder och verkar för att företag ska köpa den palmolja som är RSPO-certifierad. RSPO är en medlemsorganisation för olika intressenter, bland andra producenter, konsumenter och icke statliga organisationer, som verkar för en hållbar palmoljeproduktion. 

PRI Methane Engagement

Detta initiativ syftar till att öka investerares förståelse för metanriskexponering i globala portföljer samt att öka förståelsen för vad som är bästa praxis gällande hantering av risker relaterat till metan. Initiativet har också som mål att sprida kunskap mellan företag om metanrisker samt att uppmuntra bolag inom energiförsörjning att förbättra sin hantering av metan och därmed minska utsläppen. Målsättningen har varit att undersöka hur drygt 40 bolag hanterar och följer upp sina metanutsläpp.


Fler initiativ och samarbeten som vi deltar i

CDP

CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan och för att göra informationen tillgänglig för investerare. Över 8 400 organisationer runt om i världen mäter och redovisar sin miljöpåverkan genom CDP. CDP agerar på uppdrag av fler än 500 institutionella investerare. Sedan 2015 är Handelsbanken en av dem och rapporterar årligen till CDP.

Climate Action 100+

Climate Action 100+ är ett femårigt globalt samarbetsinitiativ kopplat till Parisavtalet. Syftet är att få de bolag som släpper ut störst mängd växthusgaser att ta sitt ansvar och leda övergången till ren energi. Investerarna bakom initiativet uppmanar bolagen att bekämpa klimatförändringar, minska utsläppen och öka transparensen.

FAIRR Antibiotics Engagement

FAIRR Antibiotics Engagement är ett initiativ som syftar till att minska användningen av antibiotika i stora både människor och djur, uppmanades  företagen att avveckla rutinmässig, profylaktisk användning av antibiotika i alla leveranskedjor för boskap, skaldjur och fågel. Detta ledde till att alla tjugo företagen erkände behovet av att begränsa antibiotikabruk för att förhindra resistens. Företagen arbetar nu för att samla in relevant information och övervaka leverantörernas efterlevnad av deras policyer. Initiativet stödjs i dagsläget av 74 institutionella investerare.

Global Compact

Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Hållbart värdeskapande

Tillsammans med några av Sveriges större investerare har Handelsbanken Kapitalförvaltning sedan 2009 deltagit i projektet Hållbart värdeskapande. Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

IIGCC

Vi är sedan 2018 medlem i Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC har ett uppdrag att mobilisera kapital för en framtid med låga koldioxidutsläpp genom att förstärka investerarens röst och samarbeta med företag, politiker och investerare. 

IÄF

Institutionella Ägares Förening, IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF bildades 2003 och består av svenska institutionella ägare. IÄF är en av huvudmännen till Föreningen för God sed på värdepappersmarknaden vilken verkar genom självregleringsorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering.

SISD

Swedish Investors for Sustainable Development är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter kring Agenda 2030 för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn. Målet är att ur olika infallsvinklar och perspektiv utforska de långsiktiga investerarnas roll på agendan, ge idéer och inspiration för vägen framåt.

SWESIF

Handelsbanken Kapitalförvaltning är medlem i Swesif. Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.