1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Om Handelsbanken Fonder

Om Handelsbanken Fonder

Så fungerar Handelsbanken Fonders verksamhet och förvaltning
Employees all over the world

Handelsbanken Fonder som organisation 

Handelsbanken Fonder AB är, genom Handelsbankens Fondbolagsförvaltning AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ). Fondbolaget har haft tillstånd att bedriva fondverksamhet sedan 1991 och förvaltar såväl värdepappersfonder under lagen om värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder i form av specialfonder under lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Förvaltningen av aktiva-, passiva- och allokeringsfonder (fond-i-fonder) är uppdelad på tre affärsområden - vilket stärker och förenklar bolagsstyrningen generellt och särskilt i förhållande till hållbarhetsområdet.

Vd:n för Handelsbanken Fonder är ansvarig för hållbarhetsrelaterade policyer och strategier. Hållbarhetsarbetet drivs av hållbarhetschefen som ansvarar för utveckling av policyer och strategier samt metoder och verktyg relaterat till hållbarhet. Affärsområdescheferna för aktiv, passiv samt allokeringsförvaltning är ansvariga för integrering av hållbarhet i linje med policyer och strategier för respektive affärsområde samt att hållbarhetsanalysen utgör en del av förvaltningsarbetet. Integreringen av hållbarhetsarbetet i förvaltningen sker på lite olika sätt beroende på produkt och investeringsprocess. 

I fondbolaget ligger i huvudsak förvaltning och riskkontroll. Övrig verksamhet som är nödvändig för fondbolaget köps via utlagd verksamhet i huvudsak från Svenska Handelsbanken AB (publ). Fondbolaget anlitar J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Stockholm Bankfilial som förvaringsinstitut.

Fondbolagets styrelse består av fem personer, tre kvinnor och två män. Fondbolaget har cirka 80 anställda varav ungefär 30 procent är kvinnor och i ledande befattning är 50 procent kvinnor. Om du vill läsa mer om Handelsbanken Fonders styrelse och ledning, kan du följa länken till vår koncerngemensamma webbplats.

Kommittéer och forum

Inom fondbolaget finns ett antal kommittéer som bereder olika frågor inför beslut av vd. För att analysera och utvärdera fondernas risker och prestanda har vi även särskilda forum.


Våra förvaltningsinriktningar

Vi har tre huvudsakliga förvaltningsinriktningar – aktiv, passiv och allokeringsförvaltning. De olika inriktningarna utgår från samma värdegrund men strategier och hur vi arbetar skiljer sig åt.

active management

Aktiv förvaltning

I vår aktiva förvaltning är bolagsanalysen avgörande. Den syftar till att hitta och investera i rätt företag. Analysen bidrar till att identifiera risker och möjligheter i företagens affärsmodeller. Vi söker på olika sätt investeringar i bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar och företag som ligger i framkant inom omställningen till en hållbar utveckling.

Passiv förvaltning

Inom vår passiva förvaltning tillhandahåller vi indexfonder, ETF:er och passiva allokeringsfonder. Gemensamt för dessa är att de ska spegla och följa ett visst marknadsindex eller en tydlig strategi som även innefattar de hållbarhetsaspekter vi värnar om.

allocation management

Allokeringsförvaltning

Allokeringsförvaltningen erbjuder aktivt förvaltade fond-i-fonder. Det innebär att investeringar inte sker direkt i enskilda bolag utan istället i andra fonder. Investeringsurvalet baseras på en omfattande analys av såväl Handelsbankens egna fonder som fonder från andra fondleverantörer, där hållbarhet är en integrerad del.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.