1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Passiv förvaltning

Passiv förvaltning

Inom passiv förvaltning är det viktigt att de index och strategier fonderna följer integrerar hållbarhet.

Så fungerar vår passiva förvaltning

Inom vår passiva förvaltning förvaltar vi indexfonder, ETF:er och passiva allokeringsfonder. Gemensamt för dessa är att de ska spegla och följa ett visst marknadsindex eller strategi. Våra förvaltares huvuduppgift är att se till att fonderna ger en avkastning i linje med sitt index eller strategi, något som kräver noggrann bevakning av bland annat företagshändelser, kundflöden eller indexförändringar. En stor del av arbetet handlar även om utveckling av nya indexprodukter och effektiva förvaltningsprocesser. Här har stort fokus under senare år legat på att hållbarhetsanpassa våra indexfonder och passiva blandfonder. 

Eftersom fonderna är regelbaserade är den hållbarhetshänsyn som respektive fond tar inbyggd i fondernas indexmetodik och strategi. Därför är det av största vikt för oss att välja index och strategier som speglar våra krav på hållbarhet. Det innebär att vi väljer bort bolag i kontroversiella branscher vars produkter och tjänster på olika sätt påverkar vårt klimat och vår omvärld negativt. Vi väljer också bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Vi erbjuder även index och regelbaserade fonder som väljer in bolag baserat på hållbarhetsfaktorer. Bedömningen baseras på hållbarhetsdata från en extern oberoende leverantör.

Som indexförvaltare är vi långsiktiga ägare och har innehav i tusentals bolag globalt. Bolagen vi investerar i har kommit olika långt i sitt arbete med hållbarhet, vilket skapar utmaningar för oss som investerare. Därför är det viktigt att försöka påverka bolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Detta gör vi huvudsakligen genomdialoger tillsammans med andra investerare, samarbeten och branschinitiativ samt deltagande i investerarnätverk. 

Vi arbetar även aktivt för att få fler index med hållbarhetskriterier på marknaden. Ett exempel på detta arbete är Solactive ISS ESG Screened Index Series, en serie av globala och svenska index som Handels­bankens fonder var först att investera i. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.