1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Allokeringsförvaltning

Allokeringsförvaltning

Inom vår allokeringsförvaltning sker fondinvesteringar genom en urvalsprocess som inkluderar hållbarhetskriterier på både fond- och fondbolagsnivå.
allocation management

Så fungerar vår allokeringsförvaltning

Allokeringsförvaltningen erbjuder aktivt förvaltade fond-i-fonder. Vi investerar både i Handelsbankens egna fonder och andra leverantörers fonder. Förvaltningen baseras på våra förvaltares marknadssyn och placeringsstrategi. Utgångspunkten är en grundlig omvärldsanalys där vi identifierar intressanta förändringar och faktorer som på sikt förväntas skapa god avkastning. 

I urvalsprocessen som leder fram till att en fond kan godkännas som investering, analyserar och utvärderar vi både fondleverantören och fonden. Utvärderingen av ett fondbolag omfattar bland annat organisation, hållbarhet, förvaltningsteam och investeringsprocess. Här ställs till exempel krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete. Även fondbolagets hållbarhetsambitioner för framtiden bedöms. 

Vi arbetar brett och väljer bort, väljer in och påverkar. När vi väljer in och väljer bort fonder ställer vi samma hållbarhetskrav på fonder från andra fondbolag som för våra egna. Majoriteten av våra allokeringsfonder förvaltas med utökade hållbarhetskrav och väljer bort kontroversiella branscher som på olika sätt motverkar Globala målen. Vi väljer också bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Fonderna som ingår i aktivt förvaltade fond-i-fonder kan även välja in omställningsbolag, det vill säga bolag som går från fossil energiproduktion till förnybar. 

I våra krav ingår även att det ska finnas ett aktivt påverkans- och ägarstyrningsarbete i förvaltningen.

Inom allokeringsförvaltningen försöker vi påverka andra fondbolag att anpassa sitt hållbarhetsarbete så att det liknar vårt eget. Det gör det möjligt för oss att kunna placera i ännu fler fonder. Ett aktuellt exempel är att vi under det senaste året deltagit i dialogen kring framtagandet av en nystartad global fond med ESG-fokus. Fonden har ett transparent och tydligt hållbarhetsfokus som har bidragit till att våra fondportföljer investerat i den. Påverkan sker genom direkta dialoger med fondbolag och fondförvaltare, samarbeten och branschinitiativ samt deltagande i investerarnätverk. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.