Aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning handlar om att identifiera och investera i framtidens vinnare. Genom att agera långsiktigt och proaktivt bidrar vi till en hållbar utveckling.
active management

Så fungerar vår aktiva förvaltning

I den aktiva förvaltningen tar förvaltarna självständiga investeringsbeslut baserat på den gemensamma globala analysen. Varje bolag analyseras noga utifrån relevanta frågor gällande strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social och miljömässig påverkan samt bolagsstyrning. Analysen baseras på information från bolagen, externa källor samt genom egen analys. Bolag kan väljas in eller väljas bort utifrån dels hur bolaget arbetar med hållbarhet, dels utifrån vad för slags produkter och tjänster bolaget erbjuder. 

För att påskynda utvecklingen mot ett klimatneutralt samhälle investerar vi både i bolag som har lösningar på hållbarhetsutmaningar och i bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag. 

Vi är långsiktiga i vår investeringshorisont och väljer därför bort investeringar i bolag med långsiktigt ohållbara affärsmodeller och som riskerar att motverka målsättningarna i Agenda 2030 och Globala målen. Fonderna väljer också bort bolag som anses bryta mot internationella normer och konventioner. 

I vår aktiva förvaltning försöker vi påverka våra portföljbolag att ta ytterligare steg mot en hållbar utveckling genom direkta dialoger med bolagen, dialoger tillsammans med andra investerare, samarbeten och branschinitiativ samt deltagande i investerarnätverk. Inom aktiv förvaltning använder vi fyra investeringsprocesser; Tema, Selektiv, Småbolag och Ränteplaceringar.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Tema

Temafonder har som målsättning att skapa avkastning baserat på trender och strukturella förändringar som bedöms driva tillväxt och lönsamhet över tid. De långsiktiga strukturella förändringar som vi finner mest intressanta kallar vi teman. I våra Temafonder har vi identifierat fyra huvudteman som vi utgår ifrån. Dessa är demografi, produktivitet, livsstilar och miljö.

Selektiv

I våra Selektivfonder investerar vi i ett begränsat antal (16 till 35) kvalitetsbolag som ska vara långsiktigt och hållbart värdeskapande. Bolagen ska ha något unikt som till exempel affärsmodell, marknadsposition eller något annat som är svårt för konkurrenter att kopiera. De ska också ha en stabil vinstutveckling, historiskt utdelningstillväxt och stark balansräkning. Hållbarhet är en grundförutsättning för både konkurrenskraft och för en långsiktig, ekonomisk tillväxt. 

I förvaltning av fonderna tas varken hänsyn till kortsiktiga marknadstrender eller utvecklingen av index, vilket innebär att dessa fonder kan stiga när marknaden sjunker och motsatt falla när marknaden stiger. 

Småbolag

I Småbolagsfonderna väljer vi ut de småbolag som har förutsättningar att växa sig större med lönsamhet.

Våra småbolagsfonder investerar i mindre och medelstora företag. Som stor ägare i dessa bolag kan vi bidra till att stärka deras hållbarhets- och ägarstyrningsarbete, framförallt genom de möten vi löpande har med företagsledningarna, men även som representant i bolagens valberedningar och på bolagsstämmor. 

Ränteplaceringar

I våra Räntefonder är kontrollerad risktagning i fokus - vi vet vad vi äger och varför. Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper. Det finns olika sorters ränteinvesteringar med olika riskklasser, de kan generellt delas upp i korta och långa räntor. En lång räntefond har högre risk än en kort räntefond, men ger också möjlighet till högre avkastning när marknadsräntan sjunker. Utifrån fondens placeringsintervall väljer vi en kortare räntebindningstid när vi tror på stigande marknadsräntor, och en längre räntebindningstid om vi tror på fallande marknadsräntor. 

I våra företagsobligationsfonder letar vi främst efter stabila bolag med hög kreditvärdighet. Vi lägger stor vikt vid bolagsanalys och har en process för att ta fram en egen kreditvärdighetsbedömning. För övriga fonder använder vi riskbudgetering i syfte att säkerställa rätt nivå. Att ta hänsyn till en emittents hållbarhetsrisker och möjligheter är ett lika viktigt steg som kreditvärdighetsbedömningen i vår investeringsprocess.