Multi Asset-fonder

Välj bland åtta aktivt förvaltade fonder med olika fördelningar av aktier, räntor och alternativa investeringar
Kvinna framför dator i kök.

Så fungerar Multi Asset-fonder

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Åtta fonder med varierande risknivå

Multi Asset-fonderna är aktivt förvaltade fond-i-fonder och innehåller olika kombinationer av aktiefonder, räntefonder och alternativa tillgångar. Vi investerar främst i egna fonder men även i externa fonder. Att spara i flera olika tillgångsslag har historiskt givit god avkastning till en lägre risk än börsen generellt. 

Du kan välja mellan åtta fonder med olika risknivåer. Ju större andel aktier desto högre risk och samtidigt möjlighet till högre avkastning. Siffran i fondnamnet visar hur stor andel som består av aktiefonder, till exempel Multi Asset 40 som i utgångsläget består av 40 procent aktiefonder. 

Multi Asset portföljstrategi

Här kan du läsa om förvaltarnas marknadssyn.

Nyhetsbrev Multi Asset

Fondkurser Multi Asset

Ett urval av våra Multi Asset-fonder

Nedan visas utgångsläget i respektive fond.
Multi Asset 25 Multi Asset 50 Multi Asset 75 Multi Asset 100
Aktiemarknad 25 % 50 % 75 % 100 %
Räntemarknad 55 % 30 % 5 % 0 %
Alternativa tillgångar* 20 % 20 % 20 % 0 %
Läs mer Multi Asset 25 Multi Asset 50 Multi Asset 75 Multi Asset 100

*Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot tillåtna tillgångsslag utöver aktier och räntor, vars syfte är att sprida risken.

Investeringarna baseras bland annat på vår marknadssyn

Placeringsstrategin baseras på våra förvaltares marknadssyn. Fonderna anpassas inom förutbestämda intervall utifrån var vi ser bästa möjliga potential. Samtliga placeringar i fonderna är ett resultat av en noggrann utvärderingsprocess. 

Läs mer om portföljförvaltarnas marknadssyn i Portföljstrategi Multi Asset.

Fördelar med Multi Asset-fonder

  • Du får en aktivt förvaltad fond med olika fördelning mellan aktier, räntor och alternativa investeringar
  • Du väljer risknivå utifrån dina förutsättningar 
  • Multi Asset fonderna väljer investeringar som inkluderar hållbarhetskriterier. Se nedan.

Hållbarhet och Multi Asset-fonder

Vi väljer bort

För våra Multi Asset-fonder är hållbarhetsaspekten viktig och för att få ingå i fonderna måste innehaven möta fondbolagets hållbarhetskrav.

Det betyder att våra Multi Asset-fonder enbart placerar i fonder som helt väljer bort bolag involverade i förbjudna vapen och kärnvapen. Vi väljer även bort innehav där omsättningen till mer än fem procent kommer från alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen*. Dessutom väljer vi bort innehav som agerar i strid med de internationella normer och konventioner vi värnar om. 

Vi väljer in

För våra Multi Asset-fonder sker inte investeringarna direkt i enskilda bolag utan istället i andra fonder. Fondinvesteringar väljs ut och följs upp i en urvalsprocess som inkluderar hållbarhetskriterier på såväl fond- som fondbolagsnivå och omfattar bland annat organisation, hållbarhet, förvaltningsteam och investeringsprocess. Oavsett fondleverantör ställs krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Vi påverkar

I våra egna fonder som ingår i Multi Asset arbetar vi aktivt med påverkan genom dialog, röstning på bolagsstämmor samt deltagande i valberedningar. Vi har även löpande dialog med andra fondbolag och fondförvaltare i syfte att påverka dem att bedriva deras investeringsverksamhet i en mer hållbar riktning.

Artikel 8

Fonderna redovisas som artikel 8, så kallade ljusgröna fonder, enligt SFDR (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). Det innebär att fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar, till exempel såsom att ta hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och likabehandling.

*Principen om att välja bort fossila bränslen kan undantas om ett bolag uppfyller fondbolagets krav att kvalificeras som ett omställningsbolag, det vill säga ett bolag som ställer om från fossil energiproduktion till förnybar.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Frågor och svar om Multi Asset

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om våra Multi Asset-fonder