Hållbarhet i våra fonder

Vår ambition är att skapa god avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid.
Härlig vy över fält och bondgård

Vår ambition

Vår ambition är att skapa avkastning på ditt sparande och vi är övertygade om att hållbarhet då är en viktig del. Vår utgångspunkt är att företag som skapar värde genom att arbeta för en hållbar utveckling och som bidrar med lösningar på de stora utmaningar världen står inför, kommer att lyckas bättre – och därmed ge bättre avkastning över tid.

Det är därför viktigt för oss att identifiera och välja in lösningsbolag samtidigt som vi identifierar bolagens hållbarhetsrisker. Vi arbetar även med att påverka bolagen vi är investerade i för att få dem att agera i rätt riktning. Utöver detta avstår vi från investeringar i vissa bolag och branscher. 

Läs mer

Här kan du hitta mer hållbarhetsinformation om våra fonder. 

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

exclude include engage icon

Så arbetar vi med hållbarhet i vår förvaltning

Utgångspunkten för våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsprocesser, analyser och investeringsbeslut – i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi arbetar utifrån tre metoder: välja in, välja bort och påverka.

Välja in

Vi använder våra resurser och vår kompetens till att aktivt söka efter bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar, som till exempel vattenrening och energieffektivisering. Ett annat sätt för att påskynda utvecklingen är att välja in bolag som arbetar med att ställa om verksamheten i en mer hållbar riktning, så kallade omställningsbolag.

Påverka

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt samt att verka för att kapitalförvaltningsbranschen utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Detta gör vi genom olika typer av dialoger, ett aktivt ägarstyrningsarbete samt genom att delta i investerarnätverk.

Välja bort

Vi väljer bort vissa produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativa effekter på vår omvärld och investeringar som är oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare. Det innebär att vi väljer bort investeringar i alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi samt fossila bränslen.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Klimat i fokus

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna vårt samhälle stått inför. Ur ett investeringsperspektiv innebär klimatomställningen både risker och möjligheter. Vi arbetar därför både för att minska fondernas klimatavtryck och klimatrisker, samt för att rikta investeringar mot de bolag som bidrar till lösningar i omställningen. Läs mer i klimatrapporten från Handelsbanken Fonder.

Vår syn på krigsmateriel och vapenindustrin

En självklar utgångspunkt för Handelsbankens syn på vapen- och försvarsindustrin är varje lands rätt till självförsvar, i enlighet med FN:s stadgar. Att Sverige behöver vapen för att säkerställa vårt försvar är en självklarhet. Som en av Sveriges största skattebetalare är Handelsbanken med och möjliggör detta. Sveriges inträde i försvarsalliansen NATO den 7 mars 2024 understryker vikten av ett starkt försvar.