1. Privat
  2. /
  3. Information om behandling av personuppgifter i Handelsbankskoncernen

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige.

Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter. 

Texten nedan beskriver hur Handelsbanken behandlar dina personuppgifter utifrån gällande personuppgiftslagen (PuL). När Dataskyddsförordningen träder ikraft kommer beskrivningen att uppdateras och innehålla en mer utförlig information om hur banken behandlar dina personuppgifter enligt de nya reglerna. Du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen på DatainspektionenÖppnas i nytt fönster.

Vilka uppgifter avses?

Här avses sådana uppgifter som du lämnar till banken när du öppnar ett konto eller ansöker om en kredit eller som banken registrerar i övrigt i samband med förberedelse för en kredit eller ett konto. T.ex kreditupplysning eller affärsbedömning, eller vid den fortsatta administrationen av krediten eller kontot. Motsvarande gäller vid avtal om andra typer av tjänster i banken eller hos bankens dotterbolag. Vi behandlar i förekommande fall även uppgifter om företrädare för kunder, till exempel förmyndare, gode män eller ombud. 

Med personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även digitalt lagrade inspelningar av telefonsamtal kan innehålla personuppgifter.

Av vem behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av banken och, inom ramen för gällande regler om banksekretess, av andra bolag i Handelsbankenkoncernen och andra företag som banken samarbetar med. Exempel på företag som banken samarbetar med utanför koncernen är Bankgirot, Privatgirot, kortorganisationer (Mastercard och Visa), UC och Euroclear Sweden.

För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

Förberedelse för och administration av avtal med mera

Uppgifterna behandlas i samband med förberedelse för avtal, för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter mellan kunden och banken samt uppgifter om hur avtalet fullgörs. Uppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Arkivering sker enligt gällande bokföringslagstiftning. Digitalt lagrade inspelningar av telefonsamtal förekommer främst vid rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt i samband med handel med finansiella instrument i syfte att banken och kunden ska kunna få ett underlag för att visa rådgivningens respektive värdepappersaffärens innehåll.

Internet 

Banken använder så kallade cookies på internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål.

Analysunderlag 

Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik i koncernen. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

Marknadsföring 

Personuppgifterna kan också, om du inte har begärt direktreklamspärr hos ditt bankkontor, komma att användas för marknadsföringsändamål av banken och – inom ramen för gällande bestämmelser om banksekretess – av andra bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med.

Mer information

Information om dina personuppgifter hos banken

Vi har lämnat en en översiktlig information om behandling av personuppgifter i banken och i Handelsbankenkoncernen i övrigt. Om du önskar mer information är du välkommen att höra av dig till ditt bankkontor.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du begära detta genom att lämna eller skicka en skriftlig av dig egenhändigt undertecknad ansökan till ditt bank­kontor. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras hos bankkontoret eller hos bankens Centrala revisions­avdelning, 106 70 Stockholm.