1. Företag
 2. /
 3. Kund hos oss
 4. /
 5. Ideella föreningar

Ideella föreningar

Funderar du på att bilda, eller företräder du en ideell förening? Hos oss hittar du praktisk information samt vad du behöver tänka på inför kontakten med banken.
en grupp människor som sitter ner och samtalar

Information om ideell förening

Har du en idé om en verksamhet och vill bedriva den som en organisation? Då kan den bästa formen vara att bilda en ideell förening. För en ideell förening bygger grunden bygger på att personer samlas i någon form för att gemensamt utöva sina intressen. Det kan exempelvis vara politiska föreningar, idrottsföreningar eller välgörenhetsföreningar. 

Oavsett vad du har för idé gällande din förening så har vi samlat information gällande bildandet, företrädandet och din kommande kontakt med banken. 

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Vad är en ideell förening ?

En ideell förening anses vara en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda, äga egendom och vara part i rättegångar. Skillnaden är att om du startar en ideell förening har du inte tänkt dig att gå med vinst och alla pengar som kommer in ska återinvesteras i verksamheten. En ideell förening får alltså inte vara grundad eller ämnad för att medlemmar ska kunna tjäna några egna pengar på föreningen. 
glödlampa

Hur bildas en ideell förening?

En ideell förening bildas genom att ett antal personer går samman och fattar beslut om att bilda föreningen, anta dess stadgar och utse en styrelse. Vem som helst som vill starta en ideell förening kan göra detta. Det viktiga är att ni tillsammans har gemensamma intressen och kommer överens om att det är just detta intresse som verksamheten ska gynna. Ni behöver ingen tillåtelse eller godkännande från någon att starta föreningen. 

Om du startar en ideell förening behöver du enligt lag inte registrera den hos Bolagsverket, men i kontakt med banken behöver föreningen ett organisationsnummer och det får föreningen av Skatteverket. 

tre människor

Vem eller vilka företräder en ideell förening?

I föreningens stadgar ska det anges hur beslut skall fattas och innehålla en föreskrift om vem som har rätt att företräda föreningen. I normalfallet är det en styrelse som har till uppgift att handla för föreningens vägnar För ideella föreningar finns det inte någon bestämmelse i lag som ger möjlighet att utse generella firmatecknare. I en ideell förening är det istället årsmötet eller styrelsen som istället utser särskilda personer/ ledamöter som företräder föreningen. Styrelseledamöterna väljs vid årsmötet.

Av stadgarna bör det framgå hur många ledamöter styrelsen ska bestå av och hur många ledamöter som ska vara närvarande för att styrelsen ska kunna fatta beslut. 


När ni behöver kontakta banken

För konto och tjänster krävs att banken erhåller kundkännedomsuppgifter som vi bedömer nödvändiga.

Inför mötet

När ni behöver kontakta banken är det extra viktig att styrelsen tänker på följande:

 1. Att det finns ett organisationsnummer via skatteverket.
 2. Att det finns ett klart och tydligt beslut om vilka som har rätt att företräda föreningen gentemot banken. 
 3. Att det finns ett beslut om vilka befogenheter företrädarna har gentemot banken. Om flera personer har utsetts till företrädare måste det anges i beslutet om de ska företräda föreningen gemensamt, till exempel två i förening, eller var för sig. Om detta inte framgår måste banken utgå från att samtliga ledamöter ska vara närvarande för att behörigt beslut ska kunna fattas. 

Fullmakt

När det gäller att ge någon fullmakt i banken att företräda föreningen är det viktigt att ni tänker på följande: 

 1. Samtliga ordinarie styrelseledamöter ska underteckna bankens fullmakt, eller
 2. Ett styrelseprotokoll ska visas upp där det tydligt framgår:  
  - Att styrelsen tagit beslut om vem eller vilka som ska företräda föreningen gentemot banken. 
  - Vem eller vilka som har rätt att underteckna fullmakten för föreningens räkning.  
  - Vad personerna i fråga har rätt att göra för föreningens räkning i banken. Till exempel att personen har rätt att ingå avtal med banken som att öppna konto, disponera föreningens konto via internetbanken, erhålla bankkort eller köpa och sälja värdepapper. 

Bra att tänka på

Checklista 

Det här behöver du göra om du vill bilda en ideell förening. 

 1. Förbered 
 2. Ansök
 3. Besvara frågor
 4. Teckna tjänster i banken

Behörighetshandlingar

Följande handlingar ska lämnas till banken i original eller vidimerade kopior när företrädare utför uppdrag för den ideella föreningens räkning. 

Handlingarna kan vidimeras av två personer som företräder föreningen och inte har undertecknat protokollen. Nedan är exempel på hur dessa kan utformas. 

Företagspaket

I Företagspaketet har vi samlat de bastjänster som utgör grunden för ett företag. De flesta företagskunder klarar sig länge med Företagspaketet, men för de som har andra behov finns det en mängd tjänster att lägga till. 

I Företagspaketet ingår internetbank, mobiltjänst, konto med bankgiro, företagskort och personlig service. 


Boka tid för rådgivning

Varje ideell förening är unik och kan därför behöva hjälp med olika saker. Därför är det personliga mötet så värdefullt. Tillsammans med dig får vi den bästa bilden av er förenings behov. Och därmed, de bästa lösningarna.

Kontakta föreningens lokala bankkontor och boka in en tid för rådgivning.