1. Information om rådgivning

Inför rådgivningsmötet

För att att vi ska kunna ge dig rätt rekommendationer vill vi att du svarar på ett antal frågor innan vi träffas

Det här får du av vår rådgivning

Inför en rådgivning ställer vi ett antal frågor, både om din livs- och ekonomiska situation och om de mål och syften du har med dina investeringar och din ekonomi. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna rekommendera de produkter och tjänster som är lämpliga för dig. Vår målsättning är att identifiera och föreslå lösningar på dina behov, utifrån ett helhetsperspektiv på din ekonomi. Exempel på innehåll som kan komma att behandlas inom rådgivningen är:

Boende och buffert

Inom detta område kartläggs grundläggande sparande kopplat till din boendesituation, buffert för oförutsedda utgifter samt sparande till löpande kostnader för ditt boende. 

Trygghet

Översyn av dina trygghetsförsäkringar, exempelvis behovet av en kompletterande livförsäkring. 

Pension

Översyn av din pension och dess beståndsdelar. Ett privat pensionssparande kan göra stor skillnad, vi hjälper dig att starta ett sparande som passar dig. 

Kapitalplacering / målsparande

Utifrån dina personliga preferenser och mål skapar vi specifika sparmål för din ekonomi. 

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet i Handelsbanken

Vår målsättning när vi får förtroendet att förvalta våra kunders sparande är att skapa en god avkastning på det förvaltade kapitalet och samtidigt verka för en hållbar utveckling. Banken har därför högt ställda krav på de produkter som ingår i vårt rådgivningserbjudande. 

Hållbarhetsrisker beaktas i de finansiella produkter och försäkringar som ingår i vårt rådgivningsbjudande. Det innebär att vi inte ger råd om finansiella produkter med inslag av bolag och verksamheter där hållbarhetsriskerna anses vara förhöjda. Producenter och kapitalförvaltare av de portföljer och produkter som ingår i vårt rådgivningserbjudande ska uppfylla bankens krav på exkludering av sådana bolag och verksamheter; exempelvis förbjudna vapen, kärnvapen och kol. Avseende bolag som bryter mot internationella normer och konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor ställer banken krav på producenter och kapitalförvaltare att åtgärder ska vidtas genom påverkansdialoger eller exkludering. Bankens bedömning är att hanteringen av hållbarhetsrisker genom exkludering har en positiv inverkan på avkastningen samt reducerar negativ inverkan på avkastningen. 

Handelsbanken har åtagit sig att följa ett antal frivilliga ramverk som är vägledande för vårt arbete, exempelvis FN:s Global Compact, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). Vi arbetar även aktivt med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. 

Vill du veta mer - läs mer om Handelsbankens hållbarhetsarbete på vår globala webbplats

Viktigt att veta om rådgivning i Handelsbanken

Innan du som kund får investeringsrådgivning eller rådgivning om försäkring av Handelsbanken, bör du känna till följande.

Handelsbanken som rådgivare

Handelsbanken är inte en oberoende rådgivare. Det innebär att investeringsrådgivning och rådgivning om försäkring ges om finansiella instrument och försäkringar som är utgivna av banken eller företag som har en nära förbindelse med banken. Med företag som har en nära förbindelse med banken avses Handelsbanken Fonder AB och Handelsbanken Liv.

Ersättningar och incitament

Banken kan under vissa förutsättningar ta emot ersättning (incitament) från de fondbolag som förvaltar fonderna som omfattas av investeringsrådgivningen. Incitamentet ska vara utformat så att det höjer kvaliteten på rådgivningen och det får inte hindra banken från att ta tillvara kundens intresse.

Produktinformation

Från och med januari 2018 gäller följande:
Produktinformation samt information om eventuella incitament lämnas innan transaktion genomförs.

Enligt förordningen (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ska banken kostnadsfritt tillhandahålla faktablad till icke-professionella kunder i syfte att göra det möjligt för dessa kunder att förstå och jämföra Priip-produkternas viktigaste egenskaper och risker. Faktablad kommer att tillhandahållas på bankens webbplats www.handelsbanken.se eller via kundens internettjänst. Kunden samtycker till att faktablad tillhandahålls på detta sätt. Kunden kan kostnadsfritt erhålla faktablad utskrivet på papper via bankens kontor.

Meddelande till kund

Handelsbanken Liv och Handelsbanken (banken) har rätt att lämna meddelande till kunden, inklusive information om försäkringsprodukter som banken distribuerar, via bankens internettjänst, på bankens webbplats www.handelsbanken.se, eller via e-post till av kunden angiven e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som kunden meddelat Handelsbanken Liv eller banken, eller när Handelsbanken Liv eller banken bedömer att sådan kommunikation är lämplig. Kunden samtycker till att meddelande lämnas elektroniskt på det sätt som ovan angivits.

Utbud av finansiella instrument och försäkringar

Företag inom Handelsbankenkoncernen ger ut och tillhandahåller ett brett utbud av finansiella instrument och försäkringar som är avsedda att kunna täcka de behov som bankens kunder kan ha.

Investeringsrådgivningen utgår från kundens förutsättningar och den information som hämtas in ger underlaget till de förslag som ges i rådgivningen. Förslagen bygger huvudsakligen på aktivt eller passivt förvaltade portföljer med egenskaper och risknivå som passar de aktuella målen och behoven.

Den aktiva förvaltningen i Handelsbanken präglas av en flexibilitet i val av investeringar, och aktiv förvaltning kommer med höga målsättningar vad gäller hållbarhet. Vi väljer bort vissa branscher och bolag samtidigt som vi väljer in bolag och placeringar som är mer hållbara. Vi påverkar också börsbolag och våra fondleverantörer i en mer hållbar riktning.

Den passiva förvaltningen i Handelsbanken präglas av en enkelhet och ett mindre urval av investeringsalternativ. Då förvaltningen är förenklad, och inte innehåller analys och aktivitet som präglar den aktiva förvaltningen, kan kostnaden hållas lägre.

Följande typer av instrument kan förekomma i rådgivningen:

  • Speciellt framtagna fonder som hjälper kunden att hålla en viss risknivå över tiden samt ge god riskspridning tack vare olika kombinationer av aktier, räntor och alternativa tillgångar, d.v.s. sådana finansiella instrument som har exponering mot exempelvis råvaror och fastigheter. Beroende på hur dina mål ser ut finns en portfölj med kombination som passar dig bäst. Förvaltningen baseras på Handelsbankens marknadssyn och placeringsstrategi. 

  • Aktiefonder och räntefonder med mer specifik förvaltningsinriktning som exempelvis branschfonder eller fonder med fokus på en viss geografisk marknad.

  • Vad avser fonder, finns förutom fonder utgivna av bolag med nära förbindelser med Handelsbanken, också fonder utgivna av andra fondbolag. Dessa s k externa fonder har valts ut efter noggrann utvärdering.

  • De strukturerade placeringar (kapitalskyddade placeringar och certifikat) som omfattas av investeringsrådgivning i Handelsbanken är endast sådana som är utgivna av banken.

  • Aktier och räntebärande instrument. Beträffande aktier omfattar bankens investeringsrådgivning nordiska aktier med tillräckligt god likviditet. 

Det är viktigt att du som kund kontaktar banken om din situation förändras. Banken kommer endast att genomföra en regelbunden bedömning av lämpligheten av de finansiella instrument som rådgivningen omfattar om särskild överenskommelse träffas därom.