Passandebedömning

Syftet med passandebedömningen är att säkerställa att du som kund har grundläggande kunskaper om instrumentet för att förstå risken.

Kundkategorisering

Handelsbanken delar in kunderna i följande kategorier:

  • Kund som inte är professionell investerare
  • Professionella investerare 
  • Jämbördiga motparter

Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra finansiella institut, större företag med flera och andra institutionella investerare vars huvudsakliga verksamhet är att handla med finansiella instrument. 

Kunder som inte är professionella investerare behöver göra en passandebedömning innan de kan handla med ett nytt finansiellt instrument.

Vad innebär en passandebedömning?

Banken ska försäkra sig om att du har tillräcklig erfarenhet av och kunskap om det finansiella instrumentet ifråga för att förstå risken med instrumentet.

När måste banken göra en passandebedömning av mig?

Då du som inte är professionell investerare handlar med ett finansiellt instrument för första gången. Passandebedömningen ska genomföras vartannat år, för att försäkra att du fortfarande har kunskaper om instrumentgruppen.

Vad gäller om jag har handlat med samma instrument tidigare men genom ett annat finansiellt institut?

Du är inte med automatik passandebedömd men kan av Handelsbanken anses passande på grund av tidigare erfarenhet.

Måste jag passandebedömas om jag på eget initiativ lägger en direkt order?

Gäller det handel i okomplicerade instrument (t ex. aktier noterade på reglerad marknad) behövs ingen passandebedömning. Är det däremot fråga om komplicerade instrument (t ex. warranter) ska passandebedömning genomgås.