Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Miljörelaterade och sociala egenskaper i fondförsäkring
Handelsbanken.se

Så kan fondförsäkring främja miljörelaterade och sociala egenskaper

Produktens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fondförsäkringen kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investeringar görs i fonder med dessa egenskaper. Handelsbanken Liv tillhandahåller ett utbud där fonder hållbarhetsgranskas och fonder med god hållbarhetsprestanda kan väljas in i fondutbudet. Hållbarhetsegenskaperna i en fondförsäkring är beroende av den andel hållbara investeringar som kunden väljer inom fondutbudet.

Miljörelaterade egenskaper främjas inom fondförsäkring genom att Handelsbanken Liv ur fondutbudet väljer bort fonder med investeringar i bolag med verksamhet kopplad till utvinning eller bearbetning av fossila bränslen. Fondutbudet genomlyses regelbundet för att identifiera bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor. Fonder väljs även in till utbudet genom en fondurvalsprocess som premierar ett systematiskt hållbarhetsarbete där miljö- och klimataspekter är i fokus.

Sociala egenskaper främjas inom fondförsäkring genom att Handelsbanken Liv väljer bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen och kärnvapen, tobak, cannabis, alkohol, pornografi samt vapenindustrin. Fondutbudet genomlyses regelbundet för att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Försäkringslista − överblick

Handelsbanken Liv erbjuder fondförsäkringar för sparande till tjänstepension samt  för andra sparmål. Dessa är klassificerade (Artikel 8) som produkter som kan främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Här finner du mer information om hur försäkringsprodukten och det valbara fondutbudet integrerar hållbarhet.


Även information om depåförsäkring, där klassificering ej är tillämpbar (Artikel 6), finns att tillgå.

Ingen målsättning om hållbara investeringar

Fondförsäkringen kan främja miljörelaterade och sociala egenskaper beroende på de investeringsbeslut som fattas av kunden inom ramen för tillgängligt fondutbud, men fondförsäkringen har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att Handelsbanken Liv tillhandahåller ett fondutbud som möjliggör investeringar i fonder som bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Inom fondförsäkring kan kunden även placera i det som definieras som hållbara investeringar, enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR).

Så integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Hållbarhetsrisker integreras genom att kunden väljer placering inom fondutbudet. Varje fond i utbudet utvärderas utifrån hållbarhetsrisker enligt en fastställd process på både fond och fondbolagsnivå. Handelsbanken Liv ställer krav på fondbolag att de bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete med hänsyn till internationella normer och konventioner. I fondurvalsprocessen ställs krav på att fondbolag behöver ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och står bakom det frivilliga FN-initiativet Global Compact. Handelsbanken Liv har även åtagit sig att följa ett antal frivilliga ramverk med gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbara investeringar, exempelvis FN:s principer för hållbara försäkringar (PSI).

Investeringsstrategi

Inom försäkringen tillhandahålls ett fondutbud med fonder som är granskade och invalda efter beslut av Handelsbanken Livs Fondurvalskommitté och Vd. Fondurvalskommittén ska välja in fonder som utöver god finansiell prestanda integrerar ett systematiskt hållbarhetsarbete på både fondnivå och fondbolagsnivå. Fonder som investerar i verksamheter som står i strid med Handelsbankens policyer, riktlinjer och ställningstaganden väljs bort.

För att säkerställa en kontinuerligt god hållbarhetsprestanda och utesluta fonder som inte lever upp till Handelsbanken Livs krav på ansvarsfulla investeringar utvärderas fonderna i utbudet kontinuerligt enligt en fastställd utvärderingsprocess. Bedöms två eller flera fonder relativt lika i avkastnings- och riskperspektiv premieras den fond som har bäst helhetsbetyg avseende hållbarhet. Fonder i utbudet ska uppfylla de krav som ställs på ansvarsfulla investeringar. För att bidra till hållbar utveckling ska dialog föras proaktivt och reaktivt med fondleverantörerna. Handelsbanken Liv kan också välja bort fonder ur utbudet om påverkan och dialog inte ger önskad utveckling.

Hållbarhetskraven innebär att enbart fondbolag som integrerar hållbarhet i sin investeringsbeslutsprocess, arbetar med aktivt ägarskap och som på både fond och fondbolagsnivå antagit policies eller principer för ett systematiskt hållbarhetsarbete väljs in. Vi uppmanar även fondbolag att redovisa fondernas koldioxidintensitet samt att upprätta hållbarhetsprofiler.

Fonder med investeringar i företag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapenindustrin, företag som bearbetar och utvinner fossila bränslen*, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi exkluderas enligt Handelsbanken Livs Policy för Ansvarsfulla investeringar helt ur fondutbudet.

* Principen att välja bort fossila bränslen kan undantas för så kallade omställningsbolag som ställer om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar, i en takt som är förenlig med Parisavtalet.

Att fondbolagens investeringar följer praxis för god bolagsstyrning säkerställs genom att ESG-rating beaktas och betygsätts vid investeringar. Normer och konventioner som rör mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter, och arbetstagares rättigheter ingår i den halvårsvisa genomlysningen som ligger till grund för påverkansarbete samt exkludering. Jämställdhet utvärderas särskilt i due diligence av fondbolag. 

Kontroll av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fonderna i fondutbudet övervakas kontinuerligt för att säkerställa uppfyllandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna. Screening görs halvårsvis och om avvikelser upptäcks sätts fonden under särskild bevakning med tätare uppföljning. Övervakningen säkerställer att fonder inte investerar i exkluderade branscher samt att fonder lever upp till krav på hållbarhet i enlighet med normer, internationella konventioner samt krav på god bolagsstyrning. 

Miljörelaterade egenskaper övervakas genom följande indikatorer

 • Fondutbudets koldioxidintensitet (co2e/MSEK) minskar i enlighet med vad som krävs för att uppnå Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

 • Andel av erbjudna fondbolag som tar hänsyn till miljö- och klimatförändringar i sin verksamhet och aktivt arbetar med en omställning i linje med Parisavtalet.

 • Andel fondbolag som arbetar systematiskt med att reducera sin negativa påverkan på miljön samt bidrar till en transparent rapportering.

 • Andel fonder med investeringar i företag med betydande verksamhet inom produktion och/eller distribution kopplat till utvinning eller bearbetning av fossila bränslen. Andel av totalt förvaltat kapital som genom investeringsbeslut och val av fonder investerats i förnybar energi, samt andel av fondutbudet som utgörs av fonder som bidrar med miljölösningar.

Handelsbanken Liv redovisar årligen i en klimatrapport, enligt TCFD:s rekommendationer (Task Force on Climate Related Financial Disclosures), hur arbetet fortgår och beskriver strategier, styrning, riskhantering samt mål och mätvärden avseende klimatarbetet.

Sociala egenskaper övervakas genom följande indikatorer

 • ESG-rating beaktas och betygsätts vid val och utvärdering av fonder.

 • Normer och konventioner som rör mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter, och arbetstagares rättigheter ingår i den halvårsvisa genomlysningen som ligger till grund för påverkansarbete.

 • Jämställdhet utvärderas särskilt i due diligence av fondbolag.

 • Att fondbolag vars fonder erbjuds stödjer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

 • Att fondbolag vars fonder erbjuds har antagit policyer och/eller principer för ett systematiskt hållbarhetsarbete.

 • Att fondbolag vars fonder erbjuds integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess och arbetar med aktivt ägarskap. 

 • Andel fonder med investeringar i bolag som är delaktiga i tillverkning eller distribution av förbjudna vapen samt kärnvapen, vapenindustri, tobak, cannabis, alkohol och pornografi.

Metodologier

Fonderna utvärderas genom en omfattande analys av fondbolaget som förvaltar aktuell fond. Utgångspunkten är fondbolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, kapacitet i organisationen för ett systematisk hållbarhetsarbete och effekten av uppföljningsprocesser. På fondnivå bedömer vi sedan hur väl hållbarhet integreras och ambitionerna för framtiden. Tillvägagångssättet anpassas till fondens tillgångsslag och investeringsinriktning. 

Utifrån vår metodik sätter vi slutligen betyg på fondens hållbarhetsarbete. I urvalet premieras fonder som integrerar hållbarhet och har ett aktivt påverkan- och ägarstyrningsarbete. Arbetet innebar att ett flertal fonder som inte nått upp till kraven valts bort ur utbudet. De fonder som valts in har haft en tydligare hållbarhetsinriktning. 

Datakällor och bearbetning 

Handelsbanken Liv utvärderar investeringarna utifrån hållbarhetsfaktorer både kvalitativt med egen analys och med kvantitativ analys. För utvärderingen används hållbarhetsdata från externa leverantörer såsom Morningstar och ISS Ethix. Handelsbanken Liv genomför därtill två gånger årligen klimatstresstest av investeringarna med verktyget PACTA.

Information om fondutbudets exponering mot exkluderade investeringar och bristande efterlevnad av internationella normer och konventioner övervakas genom en kontinuerlig screening gjord av externa dataleverantörer. 

Begränsningar i metoder och data 

Informationen om fondutbudets exponering mot exkluderade verksamheter och avvikelser mot internationella normer och konventioner är begränsad till information som görs tillgänglig för publik från bolagen i fondutbudets investeringar. Fondbolagen investerar i ett stort antal bolag över hela världen, med ibland olika krav på graden av transparens i sin externa information till allmänheten.

Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter. Vidare kan det vara svårt att fastställa exakt omsättning relaterat till en specifik sektor vilket gör att den externa ESG-analys vi förlitar oss på får uppskatta omsättningsnivå. Detta kan leda till att nivån både under- och överskattas jämfört med verkligheten

Granskning och utvärdering (due diligence)

Fonderna utvärderas genom en omfattande analys av fondbolaget utifrån vissa hållbarhetsparametrar som till exempel riktlinjer, kapacitet i organisationen för ett systematisk hållbarhetsarbete och effekten av uppföljningsprocesser. På fondnivå bedömer vi bland annat hur väl hållbarhet integreras och hur förvaltningens ambitioner för framtiden ser ut. Tillvägagångssättet anpassas till fondens tillgångsslag och investeringsinriktning. Utifrån en internt utvecklad modell sätter vi slutligen betyg på fondens hållbarhetsarbete. Vi premierar fonder som integrerar hållbarhet och har ett aktivt påverkan- och ägarstyrningsarbete.

I vår utvärderingsmodell av fondbolagen analyserar och bedömer vi både fondbolag och fond utifrån från en intern betygsskala. Betyg sätts vid inval av nya fonder och vi följer minst årligen upp bedömningen: En enkät skickas ut årligen med utvalda delar för fördjupning som sedan används vid dialog med fondbolagen. Vi analyserar till exempel: 

 • Fondbolaget – utöver policyer, systematik för uppföljning av hållbarhetsarbetet granskas även för hållbarhetsarbetet i organisationen där fördjupningsområden är SDG-integrering och TCFD–implementering. Vi premierar även fondbolag som transparent redovisar uppgifter om fondernas koldioxidintensitet, som har satt vetenskapligt förankrade mål om utsläppsminskningar och som antagit mål om utsläppsminskningar förenliga med Parisavtalet.

 • Förvaltning – Vi bedömer och analyserar integreringen av hållbarhetspolicyn i förvaltningen. Påverkansarbetet är även i fokus, till exempel hur dialogarbete målsätts och följs upp. Även hur fonden adresserar SDG:erna i investeringarna bedöms.

 • ESG-data – analysverktyg exempelvis Morningstar Direct, ISS Ethix och PACTA används för och analyserar förvaltat kapital för att se hur hållbarhetsrisker hanteras.

Därefter sätts ett totalbetyg. Handelsbanken Liv köper delar av denna analys från Handelsbankenkoncernens produktutvärderare. Gemensamt ramverk för utvärderingen ligger till grund för analysen och på så sätt har vi möjlighet att utifrån våra ställningstaganden tillsammans påverka fondleverantörer i en hållbar riktning.

Arbete för påverkan

Minst en gång per år träffar vi på Handelsbanken Liv de fondbolag som vi samarbetar med. I granskningen av ett fondbolag inhämtas omfattande information om fondens förutsättningar att förvalta sitt kapital med hänsyn till hållbarhet. För att bidra till en hållbar utveckling har vi identifierat fokusområden, som till exempel klimat. Vi uppmuntrar våra fondleverantörer att börja klimatrapportera och göra liknande ställningstaganden som vi gör. Vi kan även lyfta fram bästa praxis inom ett visst område.

För att bedöma hur enskilda fondinvesteringar i sin tur arbetar med sitt påverkansarbete granskas och betygssätts även om förvaltaren i sig på ett tydligt sätt beaktar hållbarhetsfrågor och hållbarhetsprestanda i analys och portföljkonstruktion. Betyget sätts på en femgradig skala. 

Åtgärder som vidtagits eller planerar att vidtas

I Handelsbanken Liv ser vi möjligheter att bidra till flera av de globala målen inom Agenda 2030 och till Parisavtalet. Under 2020 har hållbarhetsmål antagits som ger en takt och riktning i omställningen av förvaltat kapital. Under 2021 utökades Handelsbanken Livs hållbarhetskriterier avseende exkludering av fonder med investeringar i företag med verksamhet inom vapenindustrin, tobak, cannabis, alkohol och pornografi. Därtill valdes de sista fonderna bort ur fondutbudet med investeringar i företag som bearbetar eller utvinner fossil energi.

 Handelsbanken Liv ställde sig också bakom initiativet Tobacco Free Portfolios. Under 2022 signerade Handelsbanken Liv FN:s principer för hållbara försäkringar (PSI) och kommer fortsättningsvis därmed redovisa årligen hur företaget arbetar med och ligger till i förhållande till de antagna hållbarhetsmålen som sträcker sig fram till 2025.