Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom investerings- och försäkringsrådgivning

Handelsbanken.se

EU-förordning 2019/2088 syftar till att stärka konsumentskyddet

EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR) syftar till att stärka konsumentskyddet genom utökad hållbarhetsinformation. Regelverket ställer ökade krav på oss som bank och rådgivare kring transparent informationsgivning om vårt hållbarhetsarbete. Syftet är att öka konsumenternas möjligheter att jämföra finansiella produkter och fatta välgrundade beslut. Ett av kraven är att vi ska redogöra för vårt arbete med så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser i förhållande till olika hållbarhetsområden. Med huvudsakliga negativa konsekvenser menas större negativa effekter på olika hållbarhetsområden som produkterna i vår rådgivning kan ha eller har.

Beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Handelsbanken (Organisationsnummer: 502007-7862) (LEI-nummer: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i inom investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 

Strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

I de finansiella produkter som erbjuds bankens kunder vid investerings- och försäkringsrådgivning beaktas hållbarhetsrisker samt investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser inom olika hållbarhetsområden i de löpande investeringsbesluten. Handelsbanken har identifierat att de primärt omfattar faktorer såsom klimat, miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsrättsliga frågor samt jämställdhet. Detta i enlighet med koncernens policyer och riktlinjer för hållbarhet. 

Utgångspunkten för arbetet med identifiering och prioritering av investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer är Handelsbankens Policy för Hållbarhet. Policyn revideras varje år av Handelsbankens styrelse, men kan vid behov justeras oftare. Indikatorer som vi värnar och beaktar återfinns i de av vd antagna riktlinjerna för miljö- och klimatförändringar, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, tobaksindustrin, vapen och försvarsindustrin samt korruption.

Handelsbankens bedömning är att denna hantering av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer samt beaktande av hållbarhetsrisker har en långsiktigt positiv inverkan på avkastningen samt reducerar negativ inverkan på avkastningen

Hänvisning till internationella standarder 

Handelsbanken stödjer internationella initiativ och riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbart företagande. Handelsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB), FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), Net Zero Asset Managers Initiative och Net Zero Banking Alliance och står även bakom det frivilliga FN-initiativet Global Compact. Handelsbanken har satt mål för att investera i linje med Parisavtalet och nå nettonoll växthusgasutsläpp från investeringsportföljer senast år 2040. Därtill har vi antagit flera riktlinjer inom hållbarhetsområdet, där vi tar ställning för internationella standarder och konventioner inom exempelvis tobaksindustrin, vapenindustrin och klimat- och miljö. Gällande klimatscenarioanalyser rapporterar Handelsbanken även klimatrelaterade upplysningar för bank, fond och livförsäkring i enlighet med Task Force On Climate-related Financial Disclousures (TCFD) rekommendationer.