Information om rådgivning

Tillsammans går vi igenom din ekonomi
diskussion mellan två kollegor på ett kontor

Det här får du av vår rådgivning

Inför en rådgivning ställer vi ett antal frågor, både om din livs- och ekonomiska situation och om de mål och syften du har med dina investeringar och din ekonomi. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna rekommendera de produkter och tjänster som är lämpliga för dig. Vår målsättning är att identifiera och föreslå lösningar på dina behov, utifrån ett helhetsperspektiv på din ekonomi. Exempel på innehåll som kan komma att behandlas inom rådgivningen är:

Boende och buffert

Inom detta område kartläggs grundläggande sparande kopplat till din boendesituation, buffert för oförutsedda utgifter samt sparande till löpande kostnader för ditt boende. 

Trygghet

Översyn av dina trygghetsförsäkringar, exempelvis behovet av en kompletterande livförsäkring. 

Pension

Översyn av din pension och dess beståndsdelar. Ett privat pensionssparande kan göra stor skillnad, vi hjälper dig att starta ett sparande som passar dig. 

Kapitalplacering / målsparande

Utifrån dina personliga preferenser och mål skapar vi specifika sparmål för din ekonomi. 

Hållbarhetspreferenser i rådgivningen

När du som kund får råd om hur du ska placera dina pengar hos oss kommer vi ta reda på om, och i så fall hur, du vill investera hållbart.  Det kan finnas olika uppfattningar om vad som är en hållbar investering. EU använder tre kategorier för hållbara investeringar som styr vilka frågor vi kommer att ställa till dig. De tre kategorierna är:

 1. Investeringarnas negativa påverkan på omvärlden (PAI)(i)
  Investeringarnas negativa påverkan handlar om hur verksamheten i ett företag som fonden eller portföljen placerar i påverkar omvärlden, bland annat miljö, arbetsförhållanden och sociala aspekter. Till exempel kan verksamheten medföra utsläpp av koldioxid, påverka den biologiska mångfalden eller bryta mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Om du vill undvika att investera i företag som medför negativa konsekvenser kan du därför välja att vi ska ta hänsyn till det i vårt investeringsråd. Detta kallas också för “Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarsfaktorer (PAI)”.

 2. Hållbara investeringar med positiva miljö-och sociala egenskaper (SFDR) (i) 
  Fonder och portföljer med hållbara investeringar ska lämna information om, och i vilken utsträckning, de har positiva miljö- och sociala egenskaper genom att bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030. De bolag som fonden/portföljen investerar i ska också följa praxis för god bolagsstyrning och deras verksamhet får inte heller orsaka någon betydande skada på målen i Agenda 2030

  SFDR delar in sparprodukter efter om de har hållbara investeringar som mål (så kallade artikel 9-produkter), om de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-produkter), respektive övriga produkter. Artikel 9-produkter får i princip enbart investera i företag som anses vara hållbara, medan artikel 8-produkter kan främja hållbarhet på andra sätt, till exempel via exkludering eller påverkansarbete.

 3. Miljömässigt hållbara investeringar enligt EU (EU-taxonomin) (i)
  Fonder och portföljer med miljömässigt hållbara investeringar placerar i bolag vars ekonomiska verksamheter bidrar till något av de sex miljömålen i EUs taxonomi. Bolaget får inte heller orsaka betydande skada på något av de andra miljömålen och måste följa minimiskyddsåtgärder om mänskliga rättigheter och grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. 

De tre kategorierna som nämns ovan kan användas enskilt eller kombineras för att fastställa dina hållbarhetspreferenser i ditt sparande / din investeringsportfölj.  Om det inte skulle finnas någon produkt som motsvarar dina hållbarhetspreferenser finns det möjlighet för dig att anpassa dina preferenser.  Den investering som du erbjuds ska alltid vara lämplig för dig.

Eftersom EU-regleringen fortfarande är under utveckling kan det i dagsläget saknas tillräcklig information för att koppla en viss sparprodukt till alla dina eventuella preferenser. Du kommer att få mer information om vad det här innebär för just de sparprodukter som rådgivningen gäller.

Så hanteras hållbarhetsrisker i rådgivningen (SFDR)

Hållbarhetsrisker beaktas i de finansiella produkter och försäkringar som ingår i vårt rådgivningserbjudande. Med hållbarhetsrisk menar vi en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse som, om den skulle inträffa, skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på värdet av en investering. Därför ger vi inte råd om finansiella produkter med inslag av bolag och verksamheter där vi anser hållbarhetsriskerna vara förhöjda, exempelvis förbjudna vapen, kärnvapen och kol. Producenter och kapitalförvaltare av de portföljer och produkter som ingår i vårt erbjudande ska uppfylla motsvarande krav på exkludering. Avseende investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor ställer banken krav på producenter och kapitalförvaltare att åtgärder ska vidtas genom påverkansdialoger eller exkludering. Vår bedömning är att denna hantering av hållbarhetsrisker reducerar negativ inverkan och främjar positiv inverkan på avkastningen.

Hur vi arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i vår verksamhet och hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktor framgår på handelsbanken.se

Handelsbanken Fonder

Läs mer om hur Handelsbanken Fonder arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i sin verksamhet.

Ramverk Handelsbanken följer

Vi har åtagit oss att följa ett antal frivilliga ramverk som är vägledande för vårt arbete, exempelvis FN:s Global Compact, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). Vi arbetar även aktivt med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. 

Vill du veta mer - läs mer om Handelsbankens hållbarhetsarbete på vår globala webbplats

Viktigt att veta om rådgivning i Handelsbanken

Innan du som kund får investeringsrådgivning eller rådgivning om försäkring av Handelsbanken, bör du känna till följande.

Handelsbanken som rådgivare

Handelsbanken är inte en oberoende rådgivare. Det innebär att investeringsrådgivning och rådgivning om försäkring ges om finansiella instrument och försäkringar som är utgivna av banken eller företag som har en nära förbindelse med banken. Med företag som har en nära förbindelse med banken avses Handelsbanken Fonder AB och Handelsbanken Liv.

Ersättningar och incitament

Banken kan under vissa förutsättningar ta emot ersättning (incitament) från de fondbolag som förvaltar fonderna som omfattas av investeringsrådgivningen. Incitamentet ska vara utformat så att det höjer kvaliteten på rådgivningen och det får inte hindra banken från att ta tillvara kundens intresse. Avseende fonder som förvaltas av Handelsbankenkoncernens egna fondbolag erhåller Handelsbanken en mindre ersättning avsedd att täcka den faktiska kostnaden för distribution, utan koppling till fondens förvaltningsavgift.

Produktinformation

Från och med januari 2018 gäller följande:
Produktinformation samt information om eventuella incitament lämnas innan transaktion genomförs.

Enligt förordningen (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ska banken kostnadsfritt tillhandahålla faktablad till icke-professionella kunder i syfte att göra det möjligt för dessa kunder att förstå och jämföra Priip-produkternas viktigaste egenskaper och risker. Faktablad kommer att tillhandahållas på bankens webbplats www.handelsbanken.se eller via kundens internettjänst. Kunden samtycker till att faktablad tillhandahålls på detta sätt. Kunden kan kostnadsfritt erhålla faktablad utskrivet på papper via bankens kontor.

Meddelande till kund

Handelsbanken Liv och Handelsbanken (banken) har rätt att lämna meddelande till kunden, inklusive information om försäkringsprodukter som banken distribuerar, via bankens internettjänst, på bankens webbplats www.handelsbanken.se, eller via e-post till av kunden angiven e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som kunden meddelat Handelsbanken Liv eller banken, eller när Handelsbanken Liv eller banken bedömer att sådan kommunikation är lämplig. Kunden samtycker till att meddelande lämnas elektroniskt på det sätt som ovan angivits.

Utbud av finansiella instrument och försäkringar

Företag inom Handelsbankenkoncernen ger ut och tillhandahåller ett brett utbud av finansiella instrument och försäkringar som är avsedda att kunna täcka de behov som bankens kunder kan ha.

Investeringsrådgivningen utgår från kundens förutsättningar och den information som hämtas in ger underlaget till de förslag som ges i rådgivningen. Förslagen bygger huvudsakligen på aktivt eller passivt förvaltade portföljer med egenskaper och risknivå som passar de aktuella målen och behoven.

Den aktiva förvaltningen i Handelsbanken präglas av en flexibilitet i val av investeringar, och aktiv förvaltning kommer med höga målsättningar vad gäller hållbarhet. Vi väljer bort vissa branscher och bolag samtidigt som vi väljer in bolag och placeringar som är mer hållbara. Vi påverkar också börsbolag och våra fondleverantörer i en mer hållbar riktning.

Den passiva förvaltningen i Handelsbanken präglas av en enkelhet och ett mindre urval av investeringsalternativ. Då förvaltningen är förenklad, och inte innehåller analys och aktivitet som präglar den aktiva förvaltningen, kan kostnaden hållas lägre.

Följande typer av instrument kan förekomma i rådgivningen:

 • Speciellt framtagna fonder som hjälper kunden att hålla en viss risknivå över tiden samt ge god riskspridning tack vare olika kombinationer av aktier, räntor och alternativa tillgångar, d.v.s. sådana finansiella instrument som har exponering mot exempelvis råvaror och fastigheter. Beroende på hur dina mål ser ut finns en portfölj med kombination som passar dig bäst. Förvaltningen baseras på Handelsbankens marknadssyn och placeringsstrategi. 

 • Aktiefonder och räntefonder med mer specifik förvaltningsinriktning som exempelvis branschfonder eller fonder med fokus på en viss geografisk marknad.

 • Vad avser fonder, finns förutom fonder utgivna av bolag med nära förbindelser med Handelsbanken, också fonder utgivna av andra fondbolag. Dessa s k externa fonder har valts ut efter noggrann utvärdering.

 • De strukturerade placeringar (kapitalskyddade placeringar och certifikat) som omfattas av investeringsrådgivning i Handelsbanken är endast sådana som är utgivna av banken.

 • Aktier och räntebärande instrument. Beträffande aktier omfattar bankens investeringsrådgivning nordiska aktier med tillräckligt god likviditet. 

Det är viktigt att du som kund kontaktar banken om din situation förändras. Banken kommer endast att genomföra en regelbunden bedömning av lämpligheten av de finansiella instrument som rådgivningen omfattar om särskild överenskommelse träffas därom.

Flytt av avtalspension

Handelsbanken bedriver inte rådgivning eller individuell lämplighetsbedömning för flytt av avtalspension.

Avtalspension är namnet på tjänstepension som betalas från arbetsgivaren, om pensionen är avtalad inom ramen för ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Kollektivavtalsparterna överenskommer om villkor eller genomför upphandlingar för vilka leverantörer som ska vara valbara för förvaltning av avtalspension. Avtalspensionerna administreras av valcentraler, som registrerar val av försäkringsbolag och ser till att de premier som arbetsgivare betalat skickas till rätt bolag.

Vilken valcentral som administrerar avtalspensionen beror på vilket kollektivavtalsområde den anställda tillhör eller har tillhört. För den som önskar flytta sin avtalspension, det vill säga teckna en ny försäkring till vilken försäkringskapitalet flyttas, finns steg-för-steg-guider med länkar till de olika valcentralerna på vår hemsida. Eftersom bolagen har olika försäkringsvillkor, avgifter och sparformer kan det finnas både för- och nackdelar med att flytta avtalspension. Som kund är det viktigt att vara medveten om eventuella konsekvenser av en flytt.

Vid flytt av avtalspension tecknas en ny försäkring enligt gällande villkor. Kapitalet placeras i en förvald placering, så kallad entrélösning. Entrélösningen beskrivs i förköpsinformation och försäkringsvillkor, och är godkänd efter anslutning eller upphandling av respektive valcentral. Efter det att flytt genomförts är det möjligt att genomföra individuella fondval, eller att begära investeringsrådgivning.