Hållbarhetspreferenser i rådgivningen

Vi vill hjälpa dig få bättre koll på vad du investerar i och göra hållbara val. Därför går vi igenom dina hållbarhetspreferenser när vi ger råd om finansiella produkter.
Handelsbanken.se

Hållbarhet i rådgivning

När du som kund får råd om hur du ska placera dina pengar hos oss kommer vi ta reda på om, och i så fall hur, du vill investera hållbart. Det kan finnas olika uppfattningar om vad som är en hållbar investering. EU använder tre kategorier för hållbara investeringar som styr vilka frågor vi kommer att ställa till dig. De tre kategorierna är:
  1. Investeringarnas negativa påverkan på omvärlden (PAI)
    Investeringarnas negativa påverkan handlar om hur verksamheten i ett företag som fonden eller portföljen placerar i påverkar omvärlden, bland annat miljö, arbetsförhållanden och sociala aspekter. Till exempel kan verksamheten medföra utsläpp av koldioxid, påverka den biologiska mångfalden eller bryta mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Om du vill undvika att investera i företag som medför negativa konsekvenser kan du därför välja att vi ska ta hänsyn till det i vårt investeringsråd. Detta kallas också för “Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI)”.
  2. Hållbara investeringar med positiva miljö-och sociala egenskaper (SFDR) 
    Fonder och portföljer med hållbara investeringar ska lämna information om, och i vilken utsträckning, de har positiva miljö- och sociala egenskaper genom att bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030. De bolag som fonden/portföljen investerar i ska också följa praxis för god bolagsstyrning och deras verksamhet får inte heller orsaka någon betydande skada på målen i Agenda 2030 SFDR delar in sparprodukter efter om de har hållbara investeringar som mål (så kallade artikel 9-produkter), om de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-produkter), respektive övriga produkter. Artikel 9-produkter får i princip enbart investera i företag som anses vara hållbara, medan artikel 8-produkter kan främja hållbarhet på andra sätt, till exempel via exkludering eller påverkansarbete.
  3. Miljömässigt hållbara investeringar enligt EU (EU-taxonomin) 
    Fonder och portföljer med miljömässigt hållbara investeringar placerar i bolag vars ekonomiska verksamheter bidrar till något av de sex miljömålen i EUs taxonomi. Bolaget får inte heller orsaka betydande skada på något av de andra miljömålen och måste följa minimiskyddsåtgärder om mänskliga rättigheter och grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. 

De tre kategorierna som nämns ovan kan användas enskilt eller kombineras för att fastställa dina hållbarhetspreferenser i ditt sparande/din investeringsportfölj.  Om det inte skulle finnas någon produkt som motsvarar dina hållbarhetspreferenser finns det möjlighet för dig att anpassa dina preferenser.  Den investering som du erbjuds ska alltid vara lämplig för dig.

Eftersom EU-regleringen fortfarande är under utveckling kan det i dagsläget saknas tillräcklig information för att koppla en viss sparprodukt till alla dina eventuella preferenser. Du kommer att få mer information om vad det här innebär för just de sparprodukter som rådgivningen gäller.