Insättnings­garanti

Staten garanterar pengarna.
glödlampa

Information om insättningsgaranti

Handelsbankens konton omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden, med undantag för Individuellt pensionssparande (IPS) och fondkonton. Postväxlar omfattas inte heller.

Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. Ersättningen gäller per kund och institut. Om du har ett konto som du delar med en annan kontohavare så kan var och en få ersättning för sin andel av det gemensamma kontot. En kontohavare kan därmed inte få ersättning för en annan kontohavares andel av det gemensamma kontot. Ersättningen påverkas inte av om du har skulder till banken.

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Privatpersoner

Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

Företag och organisationer som inte omfattas

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin:

- banker
- kreditmarknadsföretag
- värdepappersbolag
- försäkringsföretag
- återförsäkringsföretag
- understödsföreningar
- finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse
- värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder
- pensionsfonder
- landsting
- kommuner eller statliga myndigheter


Information från Riksgälden

Du kan läsa mer om insättningsgarantin på Riksgäldens webbplats.