1. Om oss
  2. /
  3. Juridiska dokument
  4. /
  5. Information för dig som handlar med värdepapper

Användbar och viktig information

— för dig som handlar med värdepapper

Dina rättigheter och våra skyldigheter

Här kan du själv läsa på

Vi vill att du ska känna dig trygg när du gör dina placeringar. Därför behöver vi försäkra oss om att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med de finansiella instrumenten du är intresserad av. Den här informationen är viktig att du tar del av: 

Avtal, villkor och principer

Regelverk

Övrig Information

Mer information finns hos Svenska FondhandlareföreningenÖppnas i nytt fönster

Finansiella instrument

Är ett samlingsnamn för fonder, derivat, penningmarknads­instrument och överlåtbara värdepapper såsom aktier, certifikat  och obligationer.


Så fungerar en investeringsrådgivning

En investeringsrådgivning ska leda till ett placeringsförslag i produkter och tjänster. Det kan innefatta allt från specifika finansiella instrument till portföljförvaltning. Vår rådgivning är anpassad efter bland annat dina ekonomiska förutsättningar, avkastningsbehov, placeringshorisont och din inställning till risk. Hur mycket tid och engagemang du vill lägga på dina placeringar kan också vara avgörande för vilka aktuella finansiella instrument och tjänster som vi ger råd om.
  • Vid en rådgivning ställer vi ett antal frågor, både om din livs- och ekonomiska situation och om de mål och syften du har med dina investeringar och ditt sparande. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna rekommendera de produkter och tjänster som är lämpliga för dig. 
  • Våra råd kan omfatta köp- och säljrekommendationer men också att du behåller de finansiella instrument du redan har. 
  • Vi förklarar de olika produkterna och tjänsterna vi föreslår utifrån din kunskap och erfarenhet. Vi ska också säkerställa att du är införstådd med de risker som placeringen kan innebära för dig. Mer om passandebedömning.
  • Vi informerar om vilka kostnader och avgifter som är förknippade med de produkter och tjänster vi föreslår. 

Om din situation förändras på ett sätt som skulle kunna påverka rådgivningen är det viktigt att du kontaktar oss. Vi kan då säkerställa att råden fortfarande är lämpliga eller eventuellt föreslå förändringar.

Depå omfattas av investerarskyddet

Finansiella instrument på depå omfattas av investerarskyddet. Varje kund har rätt till särskild ersättning om högst 250 000 kronor om denne i händelse av Handelsbankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Handelsbanken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.