EMIR – Regelverk för handel med derivatkontrakt

Regelverket European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) gäller i hela Europeiska Unionen och handlar om att stärka tillsynen av derivathandeln samt att öka marknadens förmåga att reducera och motstå risker. 

EMIR-regelverket berör framförallt så kallade OTC-derivat (bilaterala avtal där exempelvis Handelsbanken är motpart). Vissa delar omfattar även börshandlade derivat (ETD). Regelverket är indelat i tre huvudområden - transaktionsrapportering, riskbegränsande åtgärder samt (för större företag) clearingkrav.

Den 17 juni 2019 tillkom en ändringsförordning till EMIR, EMIR REFIT, som innehåller ändrade regelverkskrav för företag som handlar OTC derivat. Fram för allt förändras clearingkravet och den metod för beräkning som avgör om ett företag påverkas av clearingkravet eller inte.

Företag som handlar derivat behöver känna till dessa regler.

Mer om EMIR på ESMA:s webbplats Öppnas i nytt fönster

Kundkategorier

Alla företag som handlar derivat ska kategoriseras enligt EMIR. Kundkategoriseringen påverkar bland annat vilka krav på clearing och riskhantering som företaget påverkas av. 

 • Finansiell motpart (FC) exempelvis banker, försäkrings-, fond- och värdepappersbolag (tillståndspliktiga verksamheter)
  - som omfattas av clearingkrav (FC+)
  - som inte omfattas av clearingkrav (FC-)
 • Icke finansiell motpart (NFC) övriga företag som handlar derivat
  - som omfattas av clearingkrav (NFC+)
  - som inte omfattas av clearingkrav (NFC-)

När du handlar med OTC derivat är du skyldig att informera din motpart vilken kundkategori du tillhör.

Clearingkrav

Enligt EMIR måste OTC derivatkontrakt clearas om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns en central motpart (CCP) som är godkänd för att cleara det aktuella derivat instrumentet 
 • EU-kommissionen har beslutat att instrumentet ska clearas
 • Bägge parterna i transaktionen omfattas av clearingkravet

Transaktionsrapportering

Samtliga affärer gällande derivatkontrakt, både OTC och marknadshandlade derivat, som ett företag genomför måste rapporteras till ett särskilt transaktionsregister. 

Företaget självt har ansvaret att rapportering av dess affärer sker, men sedan den 18 juni 2020 är finansiella motparter ansvariga för rapportering för båda parters räkning av OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en motpart klassificerad som NFC-. Det innebär att Handelsbanken rapporterar dessa OTC affärer för alla sina kunder som är NFC-.

Ett företag klassificerat som NFC- kan dock välja att själv rapportera sina OTC-derivatkontrakt. I sådana fall ska denne informera sin finansiella motpart om detta innan rapportering av de affärerna görs till ett transaktionsregister.

Ett företag vilket är ansvarigt för rapportering av sina derivataffärer kan välja att delegera hanteringen till någon annan. 

Handelsbanken hjälper till 
Om ditt företag är klassificerat som FC+, FC- eller NFC+, erbjuder Handelsbanken att rapportera för er räkning de derivataffärer som företaget genomför med Handelsbanken. För att kunna hjälpa till behöver Handelsbanken:

 • ett tecknat avtal för tjänsten (”Avtal om rapportering av derivattransaktioner”), 
 • ett giltigt så kallat LEI-nummer (Legal Entity Identifier) som företaget måste ansöka om i förväg. 

Legal Entity Identifier (LEI)
En förutsättning för rapporteringen är att ditt företag har ett giltigt LEI-nummer som företaget måste ansöka om hos vissa godkända administratörer. Dessa har rätt ta ut en kostnad för detta internationella ID-nummer.

Mer information, godkända administratörer samt hur du går tillväga för att ansöka om LEI kan du hitta på Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Öppnas i nytt fönster webbplats.

Icke finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet (NFC-):

Alla Icke finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet (NFC-) men som använder OTC derivat ska med 12 månaders intervall beräkna sin aggregerade genomsnittliga nominella OTC-position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna. 

 • OTC transaktioner gjorda i hedging syfte ska exkluderas
 • För koncerner ska samtliga beräkningar slås ihop.

Alla Icke finansiella motparter (NFC-) som inte beräknar alternativt beräknar och hamnar över en eller flera clearingtrösklar blir klassad som NFC+. Då blir de clearingskyldiga samt påverkas av striktare krav rörande riskbegränsande åtgärder.

Alla företag som inte beräknar alternativt beräknar och hamnar över en eller flera clearingtrösklar ska genast notifiera ESMA och Finansinspektionen.

Läs mer på ESMA:s Öppnas i nytt fönster webbplats 
Läs mer på Finansinspektionens Öppnas i nytt fönster webbplats

Följande clearingtrösklar gäller:

Tillgångsslag Beloppsgränser
OTC kreditderivat
1 mdkr EUR
OTC aktiederivat
1 mdkr EUR
OTC räntederivat
3 mdkr EUR
OTC valutaderivat
3 mdkr EUR
OTC råvaruderivat och övriga OTC derivat 3 mdkr EUR

Riskbegränsande åtgärder

Bekräftelser: Varje företag måste skyndsamt bekräfta alla sina OTC - derivataffärer. För icke finansiella företag under samtliga tröskelvärden (NFC-) är kravet att företaget ska bekräfta sina affärer senast två dagar efter affärsdagen.

Portföljavstämning och Tvistelösning: Det måste finnas ett tydligt definierat och förutbestämt förfarande för hur utestående derivatkontrakt och ställda säkerheter ska kunna stämmas av. Likaså gäller att fastslagna rutiner måste finnas på plats för hur eventuella tvister avseende dessa derivatkontrakt ska lösas.