Övergång från IBOR till RFR

Plan avseende alternativ till interbankräntor (IBOR)

Bakgrund 

Fullt ut transaktionsbaserade – så kallade riskfria – räntor (RFR), som föreslagits som alternativa referensräntor av oberoende nationella arbetsgrupper, och som administreras av centralbanker, kommer ersätta vissa IBOR-räntor. Dessa RFR är till exempel SONIA för GBP och SOFR för USD. Dessa riskfria räntor kommer också fungera som alternativa räntor i händelse av att de ursprungliga referensräntorna av någon orsak upphör att publiceras eller upphör att uppfylla kraven i BMR – Benchmarkförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011).

I Sverige har Riksbanken åtagit sig att beräkna och publicera en transaktionsbaserad referensränta som har fått namnet Swestr. Nationella arbetsgrupper fortsätter att arbeta med utestående frågor, såsom löptidsräntor baserade på riskfria räntor. Inom Handelsbanken deltar vi i dessa initiativ och följer utvecklingen noga.

Effekter på större referensräntor

Baserat på befintlig marknadsinformation kommer följande index att fortsätta användas som referensräntor inom respektive marknad: Euribor, Stibor, Nibor och Cibor.

Referensräntorna inom ramen för Libor – EUR, GBP, CHF och JPY – upphörde den 31 december 2021. USD Libor upphör den 30 juni 2023.

Handelsbankens planer för kundavtal som kan påverkas

Effekter av ovanstående kan förutses avseende bankens produkter och tjänster för bland annat kreditavtal, derivatkontrakt och vissa konton. 

För Handelsbanken är ambitionen att i kundavtal ha lydelser för alternativa räntor i enlighet med marknadspraxis, såväl lokalt som internationellt. Vi följer marknadsutvecklingen noga och deltar aktivt i olika nationella arbetsgrupper avseende IBOR. 

Villkor för produkter och tjänster som påverkas av att vissa referensräntor upphör att publiceras eller existera, kommer att uppdateras för att vara i enlighet med ovan nämnda nya marknadsförutsättningar. 

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta oss via IBORtransition@handelsbanken.se.

Nyttiga länkar