En översvämmad viadukt.En översvämmad viadukt.

Klimatrisker ställer nya krav på fastighetsbolag

Antalet översvämningar, skyfall och extremväder ökar i Sverige och hanteringen av klimatrisker ställer nya krav på fastighetsbolag.

Ökad risk för fastigheter i utsatta lägen

De senaste åren har extremväder blivit allt vanligare i Sverige, och den utvecklingen väntas fortsätta. Förändringen ställer nya krav på fastighetsbolag. 

– Alla fastighetsägare behöver ha en uppfattning om hur klimatriskerna påverkar deras tillgångar. Hur djup eller grund analysen bör vara beror på var man har sina tillgångar, hur stort fastighetsvärdet är och vad konsekvensen blir av en klimatrelaterad händelse, säger Rikard Silverfur, som är chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Steg ett är att skaffa en överblick

För de fastighetsbolag som vill hantera sin klimatrisk är steg ett att skaffa överblick. Finns det fastigheter i områden som är känsliga för översvämningar, skred eller värmeböljor? Vilka sårbarheter finns i varje enskild fastighet? 

– Mycket information kan samlas in från bland annat länsstyrelsen, kommunen, MSB och SMHI om man vill göra en egen analys. Man kan också ta hjälp av konsulter, eller använda vår tjänst Skyfall för klimatscreening, säger Rikard Silverfur. 

Åtgärda det enklaste – och det allvarligaste 

Steg två är att förebygga de risker som är mest allvarliga, och de som är lätta att åtgärda. Sårbarheter i enskilda fastigheter kan ibland åtgärdas med ganska enkla medel – det kan exempelvis handla om att plantera träd eller buskar för att minska risken för jordskred. Men det kan också handla om att utbilda personal och skapa en beredskap. 

– Man kan ta fram instruktioner för vad som ska göras vid en översvämning, som att tömma bottenvåningen, lägga fram sandsäckar och använda pumpar för att få bort vattnet. Det behöver inte vara så stora investeringar.

Samarbete krävs 

För mer allvarliga former av extremväder, som stora skyfall, kan det vara svårt att minska risken på egen hand. Man kan behöva samarbeta med kommunen och andra fastighetsägare i området för att hitta gemensamma lösningar. 

– Varje situation är unik, så det finns ingen mirakelkur. Men man behöver prata ihop sig när man har ett gemensamt problem.

En viktig del i att hantera klimatrisker är att skapa medvetenhet om frågan. Fastighetsskötare bör ha klimatrisker i åtanke vid ronderingar, och frågan ska finnas med vid planering av underhåll.

– Precis som man alltid ska hålla utkik efter energitjuvar som läckande fönster, bör man också kontrollera att pumpen står rätt ifall det blir ett skyfall. Klimatrisker är ett nytt filter att applicera i den löpande förvaltningen, säger Rikard Silverfur. 

Väntas påverka fastighetsvärderingen 

I dag finns ingen etablerad metod för att värdera klimatrisker i kronor och ören, därför påverkar de inte fastighetsportföljens värde. Men Rikard Silverfur bedömer att en sådan värdering är på väg, vilket kommer att påverka många fastighetsbolag.  

Utvecklingen drivs på av nya EU-regler som gör att fler bolag behöver hållbarhetsrapportera i sin årsredovisning. I den processen ska bolag också värdera sina klimatrelaterade risker.  

För fastighetsägare som har en klimatrisk i fastigheterna kan det här innebära en osäkerhet i värderingen framåt. 

Cassandra Steffenssen är transaktionsansvarig på fastighetsrådgivaren Croisette Real Estate Partner. Hennes erfarenhet är att klimatrisker inte är uppe till diskussion vid värderingar av fastigheter.

– Klimatrisker är inte en del av fastighetsvärderingar i dag. Men det bör inte vara så svårt att få in klimatrisker i den värderingsmodell som används. Det är i första hand något som påverkar riskpremien, säger hon.

Tips från experten

Handelsbanken.se
Cassandra Steffensen, Croisette Real Estate Partner.

4 steg för att hantera klimatrisker i fastighetsbolaget

  1. Kartlägg klimatriskerna och skaffa överblick. 
  2. Ta fram åtgärder för de risker som behöver förebyggas. Börja med det enklaste. 
  3. Se över organisationen och utbildning av personal. Det är en bit i att förebygga skador. 
  4. Ta fram en handlingsplan för vad ni ska göra. Revidera den varje år. 

För dig som vill läsa mer:

Du kanske också är intresserad av

Ett grupp byggnadsarbetare i arbetskläder står och samtalar.

Dra nytta av marken

Efterfrågan på lagerytor utomhus ökar, vilket ger nya möjligheter för fastighetsägare.
Ett fasad på ett bostadshus med balkonger i olika färger.

Spara genom att energieffektivisera

Se våra tips på hur fastighetsbolag kan sänka både skaderisken och energikostnader.

 - Handelsbanken.se

Klimatsäkra företagets fastigheter

Kartlägg kostnader och klimat och energirelaterade risker med hjälp av Swecos webbverktyg.