Så fungerar kapitalskyddade placeringar

Man som sitter och funderar framför en dator.

Består av två delar

Kapitalskyddade placeringar består av två delar — en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen — på en eller flera marknader. 

  • Obligationen står för säkerheten och gör att du minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen.
  • Marknadsdelen ger möjlighet till en bra avkastning när marknaden stiger. 
Kombinationen av de två ger möjlighet till god avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade.

Kapitalskydd minskar risken

Tack vare kapitalskyddet får du, vid löptidens slut, minst tillbaka det nominella beloppet, även om underliggande marknad har minskat i värde. Om marknaden stigit får du både det nominella beloppet och ett så kallat tilläggsbelopp.

Avkastning

Avkastningen, även kallat tilläggsbelopp, utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade placeringen och är vanligast i form av ett engångsbelopp vid löptidens slut. 

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppets storlek bestäms av det nominella beloppet, hur mycket marknaden stigit och deltagandegraden samt i vissa fall även valutapåverkan. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Därför är risken i en kapitalskyddad placering begränsad.

Beräkning av tilläggsbelopp
Nominellt belopp × uppgång i underliggande marknad × deltagandegrad (ingen hänsyn tagen till eventuell valutapåverkan).

Beräkning av återbetalningsbelopp:
Nominellt belopp + tilläggsbelopp


Deltagandegrad – hur stor del av uppgången du får ta del av

När en kapitalskyddad placering startar fastställs en så kallad deltagandegrad. Deltagandegraden anges i procent och talar om hur stor del av en uppgång i underliggande marknad som du får ta del av. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången på marknaden. 

Vid köp av ett alternativ med överkurs tilldelas en betydligt högre deltagandegrad vilket ger möjlighet till högre avkastning, samtidigt som det även innebär en något högre risk. Deltagandegraden beräknas på nominellt belopp.

Nominellt belopp

Nominellt belopp är den del av det placerade beloppet som är skyddat från nedgång och det belopp du minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Det nominella beloppet för en kapitalskyddad placering är vanligtvis 10 000 kronor per post.

Löptid

Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vanligtvis mellan tre och fem år. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar som återbetalas. Det går dock att sälja våra kapitalskyddade placeringar till aktuellt marknadspris under löptiden.


Extra – möjlighet till extra avkastning

Alternativet Extra passar den som vill ha möjlighet till extra avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen ger alltså möjlighet till högre avkastning. Överkursen är vanligtvis 1 000 kronor per post om nominellt 10 000 kronor. Om marknaden faller, förlorar du överkursen men får ändå nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen.

Placeringens värde under löptiden

I Kurslistan kan man följa värdet på de kapitalskyddade placeringar Handelsbanken givit ut.

Arrangörsarvode

Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start, beräknas på placeringens maximala löptid och är inkluderat i placeringens pris. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt en procent per år av den kapitalskyddade placeringens nominella belopp. För mer information, se aktuellt erbjudande.

Olika typer av kapitalskyddade placeringar

Det finns olika typer av kapitalskyddade placeringar där aktieindexobligationer är den vanligaste sorten, marknadsdelen är då kopplad till aktiemarknaden. Aktiedelen gör att du kan få en bra avkastning om börsen stiger. Om aktiemarknaden faller återbetalas nominellt belopp vid placeringens slut. 

Det finns även andra typer av kapitalskyddade placeringar, till exempel valutaobligationer och råvaruobligationer. De fungerar på samma sätt som aktieindexobligationer, men är kopplade till valuta- respektive råvarumarknaden istället.


Några av riskerna med kapitalskyddade placeringar

Omfattas inte av insättningsgarantin

Kapitalskyddade placeringar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin utan det är Svenska Handelsbanken AB (publ) som garanterar att hela det nominella beloppet är skyddat, det vill säga 10 000 kronor per post. Därför innebär ett köp av en kapitalskyddade placering en kreditrisk (kallas även emittentrisk) på Handelsbanken. Handelsbanken räknas som en av världens mest stabila banker.

Likviditetsrisk och valutarisk

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att sälja en kapitalskyddad placering. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på marknadsplatsen stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. 

I de kapitalskyddade placeringar där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor påverka den kapitalskyddade placeringens värde. 

Vid köp av en kapitalskyddad placering Extra – med överkurs – riskerar du att förlora överkursen om marknaden faller då kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet.

För ytterligare information se Grundprospektet och slutliga villkor för respektive kapitalskyddad placering som du hittar i vårt Filarkiv

Filarkiv för upplåningsprogram och prospektÖppnas i nytt fönster