Så fungerar Skala Kapitalskyddade placeringar

Du vet vad du minst får tillbaka vid löptidens slut
Kvinna i fåtölj med dator

Bra att veta

Skala kapitalskyddade placeringar består av två delar

Skala Kapitalskyddade placeringar består av två delar — en trygghetsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera marknader. 

  • Trygghetsdelen står för säkerheten
  • Marknadsdelen möjliggör att placeringen går med vinst

Tack vare kapitalskyddet får du, vid löptidens slut, minst tillbaka det kapitalskyddade beloppet, även om underliggande marknad har minskat i värde. Om marknaden stigit får du också ta del av uppgången på den underliggande marknaden.

Avgiftsmodell

Handelsbanken har infört en ny avgiftsmodell för Kapitalskyddade placeringar. Istället för att ta ut avgiften i samband med emissionstillfället så tas nu löpande betalt för placeringen, i likhet med till exempel fonder. För mer information om nya avgiftsmodellen, se nedan. 


Film - så fungerar Skala Kapitalskyddade placeringar

  • Två delar - en trygghetsdel och en marknadsdel
  • Du vet vad du minst får tillbaka
  • Om marknaden har stigit får du tillbaka mer än ditt kapitalskyddade belopp
  • Överkurs ger möjlighet till högre avkastning

Risker

När du investerar i finansiella produkter är det viktigt att vara medveten om vilka risker som är förknippade med placeringen. Nedan hittar du en kort förklaring av de risker som kan finnas i en kapitalskyddad placering.
Typ av risk Förklaring
Kreditrisk (Emittentrisk)
Vid köp av värdepapper utgivna under Handelsbankens, warrant- och certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora hela eller delar av sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Extra (Överkurs)

För kapitalskyddade placeringar gäller att risken är större för placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet inte omfattar överkursen.

Likviditetsrisk

Våra kapitalskyddade placeringar är noterade på Nasdaq Stockholm. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på kapitalskyddade placeringar av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.
För våra kapitalskyddade placeringar gäller kapitalskyddet endast vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på kapitalskyddade placeringar vara lägre än det kapitalskyddade beloppet.
Valutarisk

I de kapitalskyddade placeringar där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor påverka den kapitalskyddade placeringens värde. Placeringens valutaexponering framgår av prospektet.