Ränteskillnadsersättning

Kostnad som uppstår om du väljer att lösa ett bundet lån i förtid.
Pappa äter frukost med sina barn i köket.

Varför får jag betala ränteskillnadsersättning?

För att kunna låna ut pengar till dig tar vi också ett lån. Vi lånar på villkor som så långt som möjligt speglar villkoren för ditt lån. Om du vill betala tillbaka hela eller delar av ditt bundna lån innan bindningstiden är slut betalar vi ändå ränta för vårt lån till den dag då lånet skulle ha löpt ut. Den kostnaden som uppstår får du då betala — och det kallas ränteskillnadsersättning. Det är alltså ingen avgift utan täcker våra räntekostnader som uppstår när du löser ditt lån i förtid. 

Du behöver inte betala ränteskillnadsersättning om:

  • du har ett lån som är bundet på 1 till 10 år och väljer att lösa lånet den dagen det villkorsändras. 
  • du har ett lån som är bundet på tre månader — även om du väljer av lösa det i förtid.

Kontakta ditt bankkontor

Funderar du på att lösa ett lån i förtid? Kontakta ditt kontor för att få veta vad det skulle kosta. 


glödlampa

Mer om ränteskillnadsersättning

Hur beräknas ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen räknas fram på ditt låns nuvärde, det vill säga den skuld som lånet skulle ha varit vid bindningstidens slut om du inte löst det i förväg. Vi har då tagit hänsyn till om du skulle ha amorterat under den bindningstid som var kvar. Vi räknar sedan ut skillnaden mellan räntan på ditt nuvarande lån och jämförelseräntan* på den period som är kvar till dess att bindningstiden är slut.

Om du tagit lån innan 1 juli 2014

Jämförelseräntan är räntan på statsobligationer och statsskuldväxlar med samma återstående löptid som lånets med ett tillägg på en procentenhet.

Om du tagit lån 1 juli 2014 eller senare

Som jämförelseränta används den ränta som i allmänhet gäller för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den tid som återstår av räntebindningstiden, ökad med en procentenhet.

Ränteskillnadsersättningen är avdragsgill

Du får göra avdrag i din deklaration för ränteskillnadsersättning på samma sätt som för den vanliga ränta du betalar på dina lån.

Regleras i Konsumentkreditlagen 

Vi beräknar ersättningen enligt de regler för jämförelseräntan som anges i Konsumentkreditlagen och anvisningar som lämnats av Finansinspektionen.

Ta med dig bolånen när du flyttar

Är ditt bolån, eller delar av det, bundet kan det löna sig att vänta med att flytta över det för att slippa betala ränteskillnadsersättning. Då flyttar vi över lånen till oss i takt med att bindningstiderna löper ut på din andra bank. Vet du redan nu att du kommer att flytta inom ett par år kan det vara bra att välja en kortare räntebindningstid för att slippa att lösa lånen i förtid.