Räntefonder

Vad är räntefonder, vilken risknivå har de och hur fungerar de? Läs vår guide där du får reda på det samt vilka fördelar och nackdelar som finns.

Vad är räntefonder?

Tid: 2 min 24 sek

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, som till exempel statsskuldväxlar eller statsobligationer. Räntefonder har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder. Lär dig mer om vad räntefonder är och hur de fungerar i Fondskolan med Rebecca. 

Så fungerar räntefonder

Korta räntefonder

En kort räntefond följer utvecklingen på den korta räntemarknaden nära, där Riksbankens reporänta har stor betydelse. För att uppnå målet placerar fonden i räntebärande värdepapper som har maximalt ett års genomsnittlig återstående löptid. Ju kortare löptid desto närmare följer fonden räntemarknadens utveckling. 
  • Fördelen är att den följer räntemarknaden väl och risken för att den utvecklas dåligt vid eventuella ränteuppgångar är lägre än för en lång räntefond.
  • Nackdelen är att i ett lågränteläge äter fondavgiften upp en stor del av utvecklingen på fonden.

Långa räntefonder - obligationsfonder

Dessa fonder påverkas mer av utvecklingen på den långa räntemarknaden såsom obligationer. Går marknadsräntan upp kan räntefonden gå ner i värde och går marknadsräntan ner kan den gå upp i värde.

  • Fördelen är att om räntan går ner så får du en bättre utveckling på fonden än i en kort räntefond. 
  • Nackdelen är att vid en ränteuppgång förlorar du mer än om du hade köpt en kort räntefond eller satt in pengarna på ett vanligt konto.

Valutakursen kan påverka vissa räntefonder

Vissa räntefonder kan också påverkas av valutakursförändringar mot den svenska kronan vilket både kan höja fondens risk och påverka kursutvecklingen.

Bra att veta

Det kan vara lite knepigt med räntefonder och det är bra att veta hur räntefonder reagerar vid ränteförändringar innan du köper räntefonder. Behöver du hjälp? Prata gärna med oss om räntefonder. Ring 0771- 77 88 99 eller kontakta ditt bankkontor. 

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Andra typer av fonder

Magnifying Glass with graph

Aktiefonder

Aktiefonder har hög risk eftersom de har stora svängningar i kursen. Samtidigt ger de också en möjlighet till bättre utveckling på lång sikt om man jämför med räntefonder.

Indexfonder

En indexfond är en typ av aktiefond som följer ett visst index. Denna fond består sen av aktier som ingår i detta index och i takt med att dessa ökar eller sjunker i värde så gör också fonden det. 

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Ju större andel räntebärande desto lägre risk. Ju större andel aktier desto större möjlighet till bra utveckling på sikt.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.