Fonder och risk

Att spara i fonder innebär en viss risk. Men det finns också ett samband mellan risk och avkastning. En högre risk kan ge dig möjlighet till en bättre utveckling.

Vilken risk har fonder?

Fonder är indelade i olika risknivåer enligt en sjugradig riskskala. Riskskalan är gemensam för alla banker och finansiella aktörer inom EU. Du hittar risknivån i vår fondkurslista eller i fondens faktablad (KID, Key Information Document). Syftet med den EU-gemensamma riskskalan är att göra det enklare att jämföra olika finansiella instrument mellan länder i Europa.

Vad ska man tänka på med fonder och risk?

Hur funkar?  - Handelsbanken.se
En fonds risknivå visar hur mycket värdet på fonden kan variera. Generellt sett kan man säga att ju längre fram i tiden man behöver pengarna desto högre risk kan man ta.
  • Väljer du fonder med låg risk kan du förvänta dig små kurssvängningar, både upp och ner. Det innebär en lägre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få hög avkastning. 
  • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning även om det innebär att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk.
  • Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

En fonds risknivå visar hur mycket värdet på fonden kan variera

 Grafen visar hur värdet på en fond med låg, mellanhög och hög risk kan variera.

Låg risk

Fonder med låg risk har historiskt sett haft små kurssvängningar och därmed är risken för förluster lägre än för till exempel en aktiefond som har större dalar och toppar i kursen. Exempel på fonder med låg risk är korta och vissa med stor andel räntebärande värdepapper.

Medelhög risk

En fond med medelhög risk kan ge bättre utveckling än räntan på ett sparkonto. Exempel på fonder med medelhög risk är som innehåller både aktier och räntor och vissa som placerar över hela världen.

Hög risk

Värdet på fonder med hög risk kan variera kraftigt, både upp och ner. Det betyder att du har möjlighet till en bra utveckling samtidigt som värdet på dina fonder kan sjunka. Fonder med hög risk är som till exempel placerar i ett visst land eller en viss bransch.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter