Nyemissioner − så funkar det!

En nyemission är ett sätt för företaget att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier. Läs om hur en nyemission går till och vilka typer som finns.

Under den senaste tiden har flera bolag offentliggjort nyemissioner. Att ge ut nya aktier för att få in mer kapital handlar i vissa fall om att finansiera en expansion eller ett uppköp, medan andra nyemissioner sker för att bolaget ska klara av en tuff ekonomisk situation som att lösa lån som förfaller eller täcka upp för en period med sämre likviditet. 

Ett besked om nyemission leder ofta till en negativ kursreaktion, i synnerhet om den sker för att återställa bolagets finanser. Inte minst har vi sett det vid den senaste tidens nyemissioner i finansiellt pressade bostadsutvecklare och fastighetsbolag, som Besqab och SBB (där emissionen av D-aktier tvingades dras tillbaka till följd av kursfallet).

Offensiva nyemissioner, som exempelvis att ta in kapital för att nå nya geografiska marknader eller göra förvärv, tenderar att vara något mer populära bland placerarna då dessa kan förväntas innebära högre vinster i framtiden. Studier visar att kursutvecklingen ofta är förhållandevis njugg även under året efter nyemissionen, men även här har bakgrunden betydelse.

Olika typer av nyemissioner

I Sverige är det vanligast med så kallade företrädesemissioner, där befintliga aktieägare ges företräde att tecknanya aktier i bolaget. För att försäkra sig om att nyemissionen blir lyckosam sätts emissionskursen en bra bit under den aktuella aktiekursen. De gamla aktieägarna får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. Det är därför viktigt för dig som aktieägare att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten” förlorad, samtidigt som din ägarandel i bolaget minskar. Givet att teckningsrätterna utnyttjas för teckning så sker ingen utspädning av ägandet.

Under de senaste åren har det dock blivit allt vanligare med riktade emissioner, där kapitalet tas in från externa investerare. Fördelarna är att riktade emissioner är enkla och snabba att genomföra. Kritiken som ofta framförs är att de befintliga ägarna blir utspädda och får en mindre andel av bolaget. Samtidigt blir bolaget mer värt tack vare det nya kapitalet. Om emissionskursen är samma som aktiekursen är innehavet teoretiskt sett värt lika mycket som innan emissionen. Men normalt sker emissionen till några procents rabatt och om intresset att teckna är lågt eller emissionen stor kan rabatten vara uppåt 10 procent, vilket innebär en ganska stor utspädning för de gamla aktieägarna. Dessutom har ofta aktiekursen redan pressats ner av spekulationer eller vetskap om att en emission kommer att ske. 

Utöver att teckna aktier med företrädesrätt, kan man även ansöka om att få teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om teckningskursen är lägre än befintlig aktiekurs kan det vara en bra affär. Antalet aktier som du kan få köpa enligt detta förfarande brukar dock vara begränsat. 

Glad kvinna pratar i telefon
Vid nyemission är det viktigt för dig som aktieägare att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna.

Hur går nyemissioner till?

Bolagsstämman eller bolagets styrelse fattar beslut om nyemission. Därefter startar teckningsperioden. Vid en företrädesemission får du automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på depån eller VP-kontot där du har aktierna. Teckningsrätterna ger dig sedan rätt att teckna nya aktier i bolaget under teckningsperioden. 

Vill du delta i nyemissionen behöver du acceptera erbjudandet enligt det besked som din bank eller mäklare skickar till dig. 

Om du inte vill delta, måste du sälja dina teckningsrätter för att undvika utspädning och värdeförlust. Efter teckningsperiodens utgång blir teckningsrätter som inte nyttjas nämligen ogiltiga och förfaller utan värde. Enligt de allmänna depåvillkoren tecknar Handelsbanken i normalfallet automatiskt för de rätter som finns i depån eller på ISK om inget svar inkommit.

Exempel på hur en nyemission kan gå till

Anta att en gammal aktie ger rätt till teckning av en ny aktie (emissionsvillkor 1:1) till teckningskursen 50 kronor. Givet att aktiekursen är 100 kronor innan rätten att erhålla teckningsrätter avskiljs kommer aktiekursen teoretiskt sjunka till 75 kronor ((100 kr + 50 kr) / 2) efter att dessa avskilts.

Du äger 100 aktier som var värda 10 000 kronor innan nyemissionen. Du får 100 teckningsrätter inbokade på din depå. För dessa teckningsrätter tecknar du 100 aktier för 50 kronor styck, det vill säga totalt 5 000 kronor. Vid den nya aktiekursen 75 kronor har du därmed 200 aktier värda 15 000 kronor efter nyemissionen.

Om du inte vill delta i emissionen behöver du sälja dina teckningsrätter för att de inte ska bli värdelösa. I vårt exempel har varje teckningsrätt ett teoretiskt värde på 25 kronor styck (75 kr – 50 kr). Efter emissionen och försäljningen av teckningsrätter har du därmed dina tidigare 100 aktier värda 7 500 kronor plus likviden från teckningsrättsförsäljningen om 2 500 kronor (100 x 25 kr). Det vill säga samma värde som ursprungligen, 10 000 kronor, men du äger nu en mindre andel av bolaget än tidigare.

- Handelsbanken.se

Skribent: Peter Engstedt, placeringsstrateg Handelsbanken. 

Den här artikeln har tidigare varit publicerad i Fokus Placeringar nr 4, 2023. 

Ordlista

Avstämningsdag: 

Den dag då aktieboken stäms av för att se vilka som är aktieägare, och därför har rätt att delta i nyemissionen och tilldelas teckningsrätter. 

Du behöver äga aktien senast två bankdagar innan avstämningsdagen eftersom Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar vid aktiehandel.

BTA: 

Står för Betald Tecknad Aktie och är den aktie som bokas in på depån efter att du anmält dig för teckning i nyemissionen. 

BTA bokas automatiskt om till den vanliga aktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket, vilket brukar ta 2-4 veckor. BTA kan handlas på börsen som en vanlig aktie.

Utspädning: 

Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning. Efter nyemissionen står varje aktie för en mindre andel av bolaget än vad som gällde innan emissionen. Om du som ägare inte deltar i en företrädesemission genom att köpa nya aktier kommer du att minska din procentuella ägarandel i bolaget. Teckningsrätter har ett värde som gottgör för utspädningen av de ursprungliga aktiernas andel i bolaget efter emissionen, och bör därför säljas om du inte vill delta. 

Mer att läsa

 - Handelsbanken.se

Lär dig allt om fonder

Hur funkar fonder och hur sparar man i fonder? 
l - Handelsbanken.se

Få koll på aktier

Lär dig grunderna om aktier och aktiesparande.
 - Handelsbanken.se

Få nyheter och koll

Tidningen Fokus Placeringar är för dig som som vill vara aktiv i ditt sparande.