Verkställa arvskiftet

Är det dags för arvskiftet att verkställas?

Boka besök på banken och ta med rätt handlingar

Här är en lista på vanligt förekommande handlingar som ska tas med till mötet med banken. Notera att vissa handlingar bara ska tas med om de är relevanta.  

  1. Registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan. Den registrerade bouppteckningen eller dödsboanmälan i original tillsammans med samtliga bilagor. 

  2. Arvskifte. En arvskifteshandling som visar på överenskommen fördelning av arvet ska upprättas i samtliga fall då det finns fler än en dödsbodelägare. Även detta ska tas med i original. 

  3. Fullmakter. Om en eller flera dödsbodelägare inte har möjlighet att närvara vid mötet på banken krävs att dessa dödsbodelägare företräds av ett ombud vid verkställandet av arvskiftet. Om en eller flera dödsbodelägare företräds av ett ombud ska fullmakter uppvisas i original. Observera att fullmakten måste omfatta verkställandet av arvskiftet.

  4. Testamente. Om det finns ett testamente behöver banken se bevis på att testamentet vunnit laga kraft. Ett testamente kan vinna laga kraft genom att samtliga legala arvingar godkänner detsamma. Samtliga godkännanden i original ska tas med till banken. Testamentet kan också vinna laga kraft genom delgivning. Från den dagen att den legala arvingen blivit delgiven testamentet löper en klanderfrist om sex månader. Om ingen klandertalan väckts vid tingsrätten inom denna tid har testamentet vunnit laga kraft. Banken behöver då se bevis från tingsrätten om att klander inte har väckts vilket kallas klanderfrihetsbevis.

  5. Samtycke från Överförmyndarnämnden. Om det finns en god man, förvaltare eller förmyndare som företräder en dödsbodelägare ska arvskiftet godkännas av Överförmyndarnämnden och samtycket i original ska uppvisas för banken. 

  6. Övriga relevanta handlingar. I förekommande fall ska även andra handlingar uppvisas som till exempel förordnande om boutredningsman eller arvsöverlåtelse. Om dödsboet hade hemvist utanför Sverige är det andra handlingar som ska tas med, läs mer om internationella dödsbon

  7. Giltig legitimation. Kom ihåg att ta med giltig legitimation när ni besöker banken.