Så här upprättar du ett testamente

Underlätta för dina anhöriga genom ett testamente. Men det finns tydliga krav för hur ett testamente ska utformas. Läs juristens råd och tips.

Att skriva ett testamente 

Att planera för sin egen bortgång kan kännas både konstigt och jobbigt, men att skriva ett testamente kan skänka sinnesro åt dig själv samtidigt som du underlättar för dina anhöriga. Men det finns tydliga krav på hur ett testamente ska utformas, och det är lätt att göra missar. 

Vissa skriver sitt testamente på egen hand utan att vara insatt i formkraven, andra kanske tar hjälp av en jurist eller advokat utan att få instruktioner kring hur testamentet ska bevittnas. Konsekvensen kan bli att testamentet förklaras ogiltigt och att dess innehåll inte tillämpas vid arvskiftet efter den avlidne.  

Viktigt att följa formkraven

− Huvudregeln är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen på plats när den som testamentet gäller, den så kallade testatorn, skriver under testamentet. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn, och måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, säger bankjurist Henrik Eriksson. 

Men det är inte heller vem som helst som får bevittna ett testamente. Exempelvis får testators make, maka eller sambo inte vara vittne. Inte heller personer i rätt upp- och nedåtstigande släktskap med den som testamentet gäller kan bevittna. Det finns fler personer som inte är tillåtna att agera vittne och om det visar sig att man använt sig av ett vittne som inte får vara det får även det som konsekvens att testamentet förklaras ogiltigt om frågan skulle prövas.

Följer man inte alla formkrav så har man inte upprättat ett formriktigt skriftligt testamente. Vilket i värsta fall kan leda till att testamentet blir ogiltigt.  

Det finns dock undantag från reglerna när det gäller ett så kallat nödtestamente. Om testatorn på grund av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett testamente, finns det två nödlösningar.  

− Ena formen av nödtestamente är ett så kallat muntligt testamente. Det innebär att den som testamentet ska gälla, inför två samtidigt närvarande vittnen, muntligen berättar hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det behöver inte ske på eget initiativ utan kan också genomföras genom att den som testamentet gäller, svarar på frågor från andra personer. Reglerna för vilka som kan vara testamentsvittnen är desamma som för ett skriftligt testamente, säger Henrik Eriksson. 

Men det finns även en andra lösning – holografiskt testamente. Det innebär att den som vill skriva ett testamente på egen hand skriver och undertecknar handlingen i fråga. Men då gäller att nödsituationen varit sådan att det inte varit möjligt att tillkalla vittnen. Som nödsituation räknas exempelvis att ligga på sin dödsbädd eller vara svårt sjuk med oviss utgång. Men även krig eller livshotande fara, kan vara skäl för ett nödtestamente. 

Ett nödtestamente har dock begränsad giltighet. Om testatorn under tre månader haft möjlighet att upprätta ett skriftligt testamente med två samtidigt närvarande vittnen så är tidigare nödtestamente ogiltigt. Det gäller alltså även om man rent faktiskt inte har gjort det.  

Ta hjälp av jurist

− Om man är osäker på om ens testamente brister gällande formkraven, ta kontakt med en jurist eller advokat som är verksam inom familjerättens område för rådgivning. Förlita dig inte på möjligheten till ett nödtestamente, upprätta istället ett skriftligt testamente medan möjligheten finns. Min starka rekommendation är att ta hjälp av en jurist eller advokat inom familjerätt vid själva upprättandet, snarare än att försöka skriva ihop testamentet på egen hand eller att använda sig av mallar på nätet. Se också över testamentet med jämna mellanrum för att försäkra dig om att det fortfarande motsvarar din yttersta vilja, och att innehållet är möjligt att verkställa, avslutar Henrik Eriksson. 

Vår expert

Henrik Eriksson
Henrik Eriksson, bankjurist Handelsbanken

Så delas tillgångar upp när någon avlider 

Arvsordningen

När en person avlider delas tillgångarna upp enligt arvsordningen. I första hand ärver bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn), i andra hand föräldrar, syskon och syskonbarn samt syskons barnbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar eller deras barn, det vill säga den avlidnes farbror, faster, morbror eller moster. Kusiner ärver däremot inte. 

Vad gäller för makar?

Makar har arvsrätt efter varandra under förutsättning att de enbart har gemensamma barn eller helt saknar barn. De gemensamma barnen, alternativt makarnas andra legala arvingar får i sådant fall efterarvsrätt, det vill säga rätt att ärva den först avlidne maken först när båda makarna gått bort. 

Saknar den avlidne arvingar tillfaller hela arvet istället Allmänna arvsfonden. Öppnas i nytt fönster

Vad gör ett testamente?

Med ett testamente kan den legala arvsordningen frångås, men det finns vissa begränsningar. I svensk rätt kan barn aldrig göras arvlösa. Enligt lag har barnen till den avlidne alltid rätt till hälften av arvet, den så kallade laglotten. Om den avlidne efterlämnar två barn, har de två barnen alltså rätt att dela på hälften av arvet. 

Särkullbarn eller sambor? 

Det kan vara särskilt angeläget att skriva testamente om du har särkullbarn eller lever i ett samboförhållande. Makar som saknar gemensamma barn men som har barn sedan tidigare, så kallade särkullbarn, saknar arvsrätt efter varandra. Barnen har i dessa situationer direkt arvsrätt efter sin avlidne förälder, vilket kan bli ganska besvärligt om makarna exempelvis äger en fastighet gemensamt. Sambor har inte heller någon arvsrätt efter varandra och detta oavsett om de har gemensamma barn eller inte. 

3 viktiga tips för testamente

  1. Följ formkraven - skriftligt och bevittnat.
  2. Ta hjälp av jurist för själva upprättandet.
  3. Sambor ärver inte varandra, vilket inte heller makar med enbart särkullbarn gör. 

Du kanske också är intresserad av

En pappa och en mamma gosar med sin bebis

Juridisk rådgivning hos Lexly

Vackra tallar speglas i vattnet

Vad ska en anhörig göra vid ett dödsfall?

Handelsbanken.se

Livförsäkring för att skydda familjen