Dödsbon med internationell anknytning

Den avlidnas hemvist avgör vad som gäller

Att ta med till banken  

Om en avliden person hade hemvist utanför Sverige är utgångspunkten att ingen bouppteckning ska upprättas i Sverige. Enligt huvudregeln är det hemvisten som styr vilket lands lag som ska tillämpas på arvet och ska handläggas enligt hemvistlandets regler. 

För att Handelsbanken ska kunna verkställa ett arvskifte där den avlidna hade hemvist utomlands behöver dödsbodelägarna eller företrädare för dödsboet besöka ett av våra bankkontor visa upp följande handlingar: 

1. Behörighetshandlingar i original (alternativt bestyrkta kopior från ett av våra kontor i Handelsbanken, Notarius Publicus eller från ambassad/konsulat) och då antingen: 

A. Om den avlidna hade hemvist i en till arvsförordningen ansluten medlemsstat: Ett europeiskt arvsintyg utfärdat av behörig domstol i hemvistlandet. Med arvsintyget kan det klargöras både hur fördelningen av arvet ska ske samt vem/vilka som är behöriga att företräda dödsboet. Om det europeiska arvsintyget inte är utfärdat på engelska behöver det översättas till engelska eller svenska av en auktoriserad översättare. Både ursprungsversionen samt översättningen behöver uppvisas.

A. Om den avlidna inte hade hemvist i en till arvsförordningen ansluten medlemsstat: Ett europeiskt arvsintyg utfärdat av Skatteverket då Skatteverket kan ha subsidiär behörighet. Kontakta Skatteverket för närmare information om sådant utfärdande är möjligt. Med arvsintyget kan det klargöras både hur fördelningen av arvet ska ske samt vem/vilka som är behöriga att företräda dödsboet. 

eller

B. Nationella behörighetshandlingar samt översättning av dessa handlingar utfärdad av en auktoriserad översättare (om ursprungshandlingarna inte är på engelska eller svenska). Utöver detta krävs även en legal opinion (ett "rättsutlåtande") från en advokat som är verksam i det landet vars lag är tillämplig (får inte vara samma person som företräder dödsboet). En legal opinion ska bekräfta vem/vilka som är arvinge/arvingar, vem/vilka som har behörighet att disponera över dödsboets tillgångar samt vilka dokument som krävs för att styrka det. Rättsutlåtandet ska upprättas skriftligen och undertecknas av advokaten som upprättat det. 

2. Dödsfallsintyg utfärdat av Skatteverket alternativt dödsfallsintyg utfärdat av hemvistlandet – översatt av auktoriserad översättare vid behov. 

3. Fullmakter i original från samtliga dödsbodelägare, som inte är närvarande, gällande att verkställa arvskiftet (inte nödvändigt i det fall där företrädaren redan är utsedd testamentsexekutor eller boutredningsman för dödsboet). För det fall fullmaktsgivaren är bosatt utomlands ska fullmaktsgivarens namnunderskrift på fullmakten intygas av en Notarius Publicus eller av en ambassad/konsulat. Om fullmakten är utfärdad på annat språk än engelska eller svenska måste den översättas av en auktoriserad översättare. 

4. Giltig ID-handling till företrädare för dödsboet. 

5. En instruktion ställd till banken angående vilka åtgärder som ska vidtas av banken (exempelvis avsluta konton, sälja/överföra värdepapper, överföra utgående saldo etc.). Instruktionen ska vara utfärdad och undertecknad av företrädaren för dödsboet. 

6. Kontouppgifter för mottagarkonto i Sverige. Kontouppgiftsblanketten kan fyllas i av dödsbodelägaren eller av den person som är utsedd till behörig företrädare för dödsboet. 

7. Om arvet ska överföras till mottagarkonto utomlands behöver ni fylla i blankett Beställning Utlandsbetalning A147. Blanketten finns att få på ett Handelsbankenkontor, välkommen in så får du hjälp att fylla i den. 

Var medvetna om att handlingar ska uppvisas på svenska eller engelska. Om en handling översatts ska både ursprungsversionen och översättningen uppvisas. 

Vid hantering av den avlidnas engagemang i banken kan det finnas ytterligare frågor att ta hänsyn till utöver att medta följande dokument. För mer information se Dödsboets banktjänster.