Hållbarhet för företagare

Hur hänger hållbarhet och företagande ihop? Här kan du läsa om möjligheterna med en hållbar verksamhet!

Hållbarhet − framtidens vinnare?

Hur går hållbarhet och företagande ihop? Många kanske tänker på traditionellt utsläppsintensiva verksamheter som tung industri, flyg eller transporter. Andra kanske på en förpackning tillverkad av återvunnen plast. Men hållbarhet kopplat till företag är mer än så. Det finns flera olika aspekter av hållbarhet och företagande och både möjligheter och risker kopplade till området.  

Ett företags påverkan, ur ett hållbarhetsperspektiv, kan se ut på många olika sätt. För tillverkande företag är själva produktionen en viktig del i det avseendet. Här handlar det om hur energiintensiv tillverkningsprocessen är. Något som skiljer sig från bransch till bransch. Men lika viktigt är hur energieffektiv den är. Används gamla energislukande maskiner, eller har man bytt till modernare med lägre elförbrukning? Hur elen produceras är förstås också viktigt. Hur stor andel är förnybar och hur mycket genereras genom, till exempel, förbränning av fossila bränslen? 

Se över materialanvändning, avfall och biologisk mångfald

− Effektiviteten i företagets produktion när det kommer till användning av material, det vill säga hur stor del av ”råvaran” som faktiskt ingår i sluprodukten och hur stor del som ”försvinner” på vägen i tillverkningsprocessen, är också en viktig hållbarhetsaspekt. Och en, tillsammans med varans livslängd och hur återvinningsbar den är, viktig del i hur vi gemensamt använder jordens resurser, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig inom finansiering i Handelsbanken.

Viktigt, ur ett hållbarhetsperspektiv, är förstås också företagets hantering av eventuellt avfall, restprodukter eller giftiga ämnen som används vid tillverkningen.

− Ytterligare en aspekt, som kanske inte känns helt självklar, är hur företagets fabrik eller lokaler för produktion, påverkar den biologiska mångfalden. Den frågan kan bli relevant, till exempel när ett företag uppför nya lokaler. Bygger man på en plats som är ömtålig ur ett ekologiskt perspektiv? i så fall behöver man ta hänsyn och modfiera lokaler och omkringliggande område för att den biologiska mångfalden inte ska påverkas, konstaterar Anna Blomstergren.

Välj hållbara transporter och leverantörer  

Tittar vi vidare på tillverkande företag kan vi konstatera att även transporter till och från fabriken är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. En effektiv transportlogistik som optimerats för att minimera antalet körda mil, gör stor skillnad. Det gör också valet av transportsätt. Till exempel har ett företag som nyttjar lastbilar och/eller flyg, betydligt större klimatpåverkan än ett företag som främst använder tågtransporter. 

Vidare har företagets leverantörer/underleverantörer en stor, indirekt, betydelse för verksamhetens påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett företag som i den egna verksamheten arbetar med hållbarhet, men anlitar underleverantörer som inte gör det, får ju, indirekt, ändå en stor påverkan.

En kvinna jobbar vid datorn
Digitala möten är ett enkelt sätt att minska mängden tjänsteresor i företaget.

Påverka med inköp, lokaler och resor

Förutom ovan nämnda hållbarhetsaspekter för tillverkande företag, finns ytterligare faktorer, som också gäller andra typer av företag. 

En sådan är inköp av allt från kontorsmateriel och möbler, till kaffe och mat. Även här gäller att en hållbar leverantör bidrar till det egna företagets hållbarhet, medan en som inte är det, får motsatta effekt för det egna företagets hållbarhet.

Anna Blomstergren konstaterar att uppvärmningen av företagets lokaler, och eventuellt hur de kyls, har stor betydelse för energiförbrukningen.

− Moderna, energieffektiva system, tillsammans med effektiv isolering och ventilation, gör mycket stor skillnad för elförbrukningen. Dessutom kan man arbeta med mindre åtgärder som snålspolande kranar och belysning som släcks om ingen är på plats, säger Anna.

Resor är ett annat område där det går att göra stor skillnad. Finns möjlighet att minska mängden resor och ha fler möten digitalt? Det gör också skillnad om längre resor sker med tåg i stället för bil eller flyg. Och rör det sig om en kortare sträcka, lokalt, innebär en cykeltur i stället för taxi, en vinst både för klimatet och den egna hälsan.  

Varför arbeta med hållbarhet?

Förutom svaret att miljön och klimatet är allas vårt gemensamma ansvar, både som privatpersoner, företag och samhälle, så finns också ett antal anledningar med konkret affärsmässig och ekonomisk nytta för företaget.  

− En sådan är att energi-, resurs- och transporteffektivitet kan bidra med avsevärda kostnadsbesparingar som direkt påverkar företagets resultat i positiv riktning. Minskad elförbrukning bidrar dessutom till att stabilisera och förbättra förutsättningarna för energiförsörjningen på nationell nivå, vilket är en viktig grundförutsättning för ett företag, säger Mikaela Crafoord, företagsaffären i Handelsbanken. 

Få ökad attraktionskraft och fler affärer

Mikaela konstaterar vidare att hållbarhet numera är en viktig del i ett företags varumärke och hur man uppfattas av marknad och konsumenter. 

− Ett aktivt och genomtänkt hållbarhetsarbete ökar också attraktionskraften hos företaget i egenskap av leverantör och samarbetspartner. På så vis har ett aktivt hållbarhetsarbete blivit en allt viktigare faktor för fler affärer och merförsäljning. Dessutom ställer ett ökande antal storföretag formella och konkreta krav, kring hållbarhetsarbete och dokumentation, på de företag man anlitar som leverantörer och underleverantörer, säger hon.

"Effektiviteten i företagets produktion är också en viktig hållbarhetsaspekt"

Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig inom finansiering, Handelsbanken
Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig inom finansiering, Handelsbanken

3 tips för företagets hållbarhetsarbetet

1. Undvik negativ publicitet

På samma sätt som ett aktivt och väl kommunicerat hållbarhetsarbete ger positiv uppmärksamhet och driver affär, kan motsatsen snabbt få effekter i form av negativ uppmärksamhet i press såväl som sociala medier. Något som förstå inte gynnar affären.  

2. Följ med i lagstiftningen

Ytterligare en anledning att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsarbete, och även rapportering kring arbetet, är den stadigt ökade strömmen av lagar och regler som träder i kraft, både på nationell och EU-nivå. Ju förr man sätter sig in i vad som gäller för det egna företaget, till exempel utifrån verksamhet och storlek, desto bättre.  

3. Finansiering och hållbarhet

De risker som nämnts, och som följer av att inte arbeta aktivt med hållbarhet, ökar också sannolikheten att långivare blir mindre benägna att finansiera företaget och/eller ta mer betalt i form av högre ränta. Detta eftersom hållbarhetsrisker numera betraktas som direkta ekonomiska risker.  

Frågor och svar

Du kanske också är intresserad av

En återbrukscentral för byggvaror

Återbruk vid byggen

Minska svinnet och öka återbruket av byggmaterial är miljösmart. 

Handelsbanken.se

EU:s hållbarhetskrav

Kraven på hur svenska företag ska rapportera sitt hållbarhetsarbete ökar. Till en början omfattas bara stora företag, men även mindre bolag kommer att påverkas. 

En vacker solnedgång över vattnet

Hur mycket påverkar ditt företag klimatet? 

Nu kan du som är företagskund hos Handelsbanken få koll på hur just ditt företag påverkar klimatet.