Hur påverkas företag av lågkonjunktur?

När tiderna är sämre sätts ditt företags överlevnadsförmåga på prov. Här får du tips om hur du kan rusta ditt företag för lågkonjunktur och säkerställa långsiktig framgång.

Få koll på hur du kan förbereda dig för lågkonjunktur

Varför uppstår lågkonjunktur?

En lågkonjunktur kan uppstå av många anledningar. Hög inflation och höga räntor tillsammans med vikande omvärldsefterfrågan kan leda till lågkonjunktur. Men också externa faktorer som globala kriser så som finanskriser, krig och pandemier påverkar. 

Förväntningar kan skapa en negativ spiral

Svängningar i konjunkturen drivs också av förväntningar och psykologi. Negativa förväntningar kan leda till minskad konsumtion och försämrad ekonomi, vilket skapar en nedåtgående spiral. Konsekvenserna för samhället kan vara högre priser, ökad arbetslöshet, fallande aktiemarknad och fler konkurser än normalt. Lågkonjunkturer kan även minska möjligheterna till lån och investeringar för både privatpersoner och företag, då investerarnas riskaptit minskar. Minskar efterfrågan av gällande- eller ökat utbud tenderar det att leda till sjunkande priser på varor och tjänster. 

Så påverkas företagare av lågkonjunktur 

Vid lågkonjunktur minskar efterfrågan på varor och tjänster, vilket kan påverka företagets intäkter och leda till personalnedskärningar genom uppsägningar, sänkta löner eller korttidsarbete. Företag blir oftast mer återhållsamma med investeringar på grund av ökad osäkerhet och att priset på investeringar i framtiden väntas sjunka, vilket kan innebära att planerade investeringar skjuts upp. Kreditmarknaderna kan också stramas åt med sjunkande riskaptit, vilket leder till högre finansieringskostnader för alla parter på marknaden. 

"När det är mindre att göra, se över befintliga rutiner och effektivisera administrationen genom exempelvis bankintegration."

Handelsbanken.se
Axel Rusth, företagsrådgivare, Handelsbanken i Mölndal.

Hur kan man förbereda företaget inför en lågkonjunktur?

Det är väldigt individuellt för olika företag hur man bäst rustar sig i en lågkonjunktur, beroende på vilka förutsättningar man har. Men det finns några övergripande tips som kan hjälpa de allra flesta företag och som kan vara bra att ha koll på.

5 tips för att överleva tuffa tider

1. Se över företagets kostnader

När efterfrågan och försäljningen sjunker kan det vara viktigt att snabbt anpassa kostnaderna till den nya verkligheten. Finns det några utgifter som kan tas bort, eller minskas, för att anpassa företaget till den förändrade situationen.

2. Gör en likviditetsbudget

Ditt företags likvida tillgångar, det vill säga pengar som finns tillgängliga i kassan och i korta placeringar, utgör en väsentlig resurs för att täcka de löpande kostnader som uppstår i den dagliga verksamheten. 

För att få en tydligare bild av företagets likvida tillgångar kan du göra en likviditetsbudget Öppnas i nytt fönster. Det skapar kontroll över företagets tillgängliga medel och möjlighet att agera snabbt vid behov. Genom att använda en sådan budget kan företaget bättre planera och överblicka sin betalningsförmåga samt planera din verksamhet framåt.

3. Gör en genomlysning av företaget

Det är inte enbart företagets kostnader som kan vara bra att se över. Många gånger kan det även vara fördelaktigt att göra en genomlysning av företagets hela verksamhet.

Finns det delar av verksamheten som redan i dag är mindre lönsamma och som behöver ses över eller avvecklas? En genomlysning kan lägga grunden för en ett förändringsarbete för att möta en lågkonjunktur. Kanske krävs en omstrukturering av verksamheten? Vid minskad efterfrågan av företagets produkter eller tjänster, kan det frigöras tid som ger företaget möjlighet att se över leverantörsavtal för att minska kostnader samt genomföra förändringar i verksamheten.

kollegor gör high five
Trots utmaningarna finns det åtgärder som du kan vidta för att rusta ditt företag.

4. Effektivisera mera

Genom att effektivisera administration kan du frigöra värdefull tid som kan läggas på viktigare uppgifter. Då kan du lägga större fokus på det som är viktigast – kärnverksamheten. Identifiera vilka nyckeltal som är avgörande för att fatta korrekta beslut och var inte rädd att anpassa dem när din verksamhet förändras.

Våga utmana tankesättet ”så här har vi alltid gjort”. Se till att dra nytta av den automatisering som dina affärssystem och vi på banken erbjuder, till exempel bankintegration

Tycker du att det är svårt att komma igång? Fundera på om det är enklare att göra förändringarna stegvis och ta hjälp av din revisor eller företagsrådgivare på banken om det känns knepigt.  

5. Se över faktureringsrutiner och betalningsvillkor

Att ha ett stabilt och positivt kassaflöde är extra viktigt i lågkonjunktur. Utan tillräckliga medel riskerar bolaget att till slut gå i konkurs, vilket även har drabbat bolag som gått väldigt bra i högkonjunktur eller vid tillfälliga trender. 

Börja med att se över dina faktureringsrutiner. Många företag samlar fakturor och skickar dem en gång per månad, kanske via post dessutom. Är det möjligt att istället skicka via e-post? Vilka betalningsalternativ finns tillgängliga? Visste du att du kan förtrycka bolagets Swish-nummer via en qr-kod? Det kan resultera i kortare väntetider för betalning och minska risken för försenade inbetalningar.

En annan effektiv metod för att förbättra kassaflödet är att granska och justera betalningsvillkoren. Det är inte obligatoriskt att erbjuda 30 dagars betalningsvillkor. 

Så påverkas företagets likviditet - räkneexempel

Årsomsättning: 10 Mnkr
Nuvarande kundfordringar: 1 Mnkr

Kredittid: Kundfordringar ÷ Omsättningen x 360 dagar = 1 Mnkr ÷ 10 Mnkr x 360 dagar = 36 dagar

Minskade antal betaldagar: 10

Frigjort kassaflöde: Minskade antal betaldagar ÷ 360 dagar ≈ 280 tkr

Att företaget minskar sina kundfordringar från 36 dagar till 26 dagar frigör cirka 280 tkr till årets kassaflöde

Detta kan innebära att företaget inte behöver ytterligare extern finansiering, vilket sparar både tid och pengar. Företaget kan snabbare betala till sina leverantörer, vilket inom vissa branscher kan innebära ökade rabatter och minskade kostnader.

Frågor och svar

- Handelsbaken.se

Extratips: Håll koll på den ekonomiska utvecklingen 

Det ekonomiska läget förändras ofta gradvis. Som företagare är det bra att följa utvecklingen och vara uppmärksam på varningssignaler för att undvika att bli överraskad av en lågkonjunktur. Ju bättre förberedd du är, desto lättare blir det att hantera de utmaningar som ditt företag möter! I nyhetsbrevet Makrosvepet får du varje vecka en analys av det ekonomiska läget i världen. 

Du kanske också vill läsa

Handelsbanken.se

Vässa företagets rutiner

I många fall kan företag frigöra stora belopp, ibland flera miljoner - genom bättre rutiner för fakturering.

Handelsbanken.se

Få koll på ekonomistyrning

Vad är egentligen ekonomistyrning och varför är det så viktigt, särskilt för nya företagare?

Handelsbanken.se

3 sätt att minska valutariskerna

Kronan är försvagad, räntan har stigit och vi står troligen inför en lågkonjunktur. Läge att se över din risk.