Vad är likviditet och varför är det viktigt?

En god likviditet är viktigt för dig som företagare. Här reder vi ut vad likviditet är, hur du kan räkna ut den och hur du kan förbättra den.

Ha fokus på ditt företags likviditet

Vad betyder likviditet?

Likviditet syftar oftast på ett företags betalningsförmåga på kort sikt. De tillgångar som ett företag har direkt tillgängliga, det vill säga pengar som kan användas omedelbart, benämns som likvida medel. Likvida medel inkluderar kontanter som finns i företagets kassa och på dess olika bankkonton. Aktier och obligationer räknas inte som likvida medel för ett företag. 

Ju högre likviditet ett företag har, desto större är dess förmåga att hantera oväntade kostnader och betala sina skulder utan att riskera sin verksamhet.

Vad är en god likviditet? 

Vad som utgör en god likviditet varierar beroende på olika faktorer. För företag med ett ägarintresse på avkastning är det viktigt att ha en balans mellan likviditet och avkastning. Här spelar soliditet en central roll. För mindre företag är dock fokus främst på att ha tillräckligt med likviditet för att klara av sina betalningsåtaganden. 

Att ha låg likviditet kan innebära svårigheter att betala räntor och fakturor, vilket utgör en risk för företagets framtid. För att minska risken för att företaget hamnar i en besvärlig situation är det viktigt att göra en likviditetsbudget där man planerar för framtida in- och utbetalningar. 

Att ha en hög likviditet innebär ökad säkerhet eftersom företaget förväntas kunna fullfölja sina åtaganden och betala sina skulder i tid. Hög likviditet bidrar till att stärka företagets överlevnad på både kort och lång sikt. Att hitta rätt balans mellan likviditet och avkastning är därför avgörande för att säkerställa en stabil ekonomisk situation för företaget.

Så beräknas likviditet

Likviditet kan mätas på olika sätt, man brukar oftast räkna på kassalikviditet och balanslikviditet. Båda nyckeltalen används för att bedöma ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Kassalikviditet är ett mått på de likvida medlen i förhållande till de kortfristiga skulderna. En allmän riktlinje är att kassalikviditeten bör vara över 1 (eller minst 100 procent), vilket innebär att de likvida medlen är lika stora som eller större än de kortfristiga skulderna. Balanslikviditet är liknande kassalikviditet, men inkluderar företagets varulager i beräkningen. 

Detta gör det särskilt relevant för företag med betydande lagerverksamhet, som detaljhandel och grossisthandel. Riktlinjen för balanslikviditet är att den bör vara över 2 (eller minst 200 procent).

Så här räknar du ut kassalikviditet:

Omsättningstillgångar (exkl. varulager och pågående arbeten) delas med kortfristiga skulder

Räkna ut balanslikviditet:

Dela omsättningstillgångar (inkl. varulager och pågående arbeten) med kortfristiga skulder.

Två kollegor är glada över företagets resultat
Med en god likviditet har företaget en bra grund.

Vad är en likviditetsbudget? 

En likviditetsbudget är en sammanställning av planerade in- och utbetalningar som ger en översikt över ditt företags kortfristiga betalningskapacitet. Syftet med en likviditetsbudget är att underlätta hanteringen av ekonomiska transaktioner under ett räkenskapsår. Även om ditt företag kan förväntas göra vinst enligt en resultatbudget, finns det situationer då det kan uppstå en obalans mellan utgifter och inkomster, vilket kan leda till likviditetsproblem. 

För att förebygga sådana problem kan du använda en likviditetsbudget och noggrant planera för både in- och utbetalningar. Genom att göra detta kan du undvika att företaget hamna i en situation där det saknas tillräckligt med likvida medel för utbetalningar.

Beräkna likviditet i %

Kassalikviditet:

Formel: omsättningstillgångar exkl. pågående arbeten och varulager / kortfristiga skulder x 100

Balanslikviditet: 

Formel: omsättningstillgångar inkl. pågående arbeten och varulager / kortfristiga skulder x 100

4 tips – så kan likviditeten stärkas

Förutom att göra en likviditetsbudget så finns det en del andra saker du kan se över. Här finns flera tips för ökad likviditet.

1. Optimera betalningsvillkor och fakturering

Se över betalningsvillkoren för dina kunder och optimera företagets rutiner för fakturering. Detta kan skapa en bättre balans mellan in- och utbetalningar och förbättra likviditeten. 

2. Se över företagets kostnader

Se över företagets kostnader. Alltid klokt att hålla koll och minska onödiga kostnader för att frigöra resurser.

3. Går det att öka intäkterna?

Utöver att minska kostnader är det också viktigt att tänka på intäktssidan. Genom att förändra din prisstrategi eller nå ut till nya målgrupper kan du försöka öka företagets intäkter och förbättra likviditeten på lång sikt.

5. Prata med banken

Diskutera möjligheterna att förbättra ditt rörelsekapital med oss och hur du kan finansiera din verksamhet på ett mer hållbart sätt. Vi kan ge dig vägledning och stöd.

Få hjälp att effektivisera ditt företags likviditet

Två företagare har möte

Med likviditetsplanering får du hjälp att förutse flödet av in- och utbetalningar vid olika tidpunkter. Ett bra verktyg för dig som vill få kontroll över företagets kassaflöde.

Du kanske också är intresserad av

Kollegor diskuterar företagets ekonomi

Öka företagets likviditet

Att ha koll på likviditeten är extra viktigt i tuffa tider. Läs expertens tips.  

Handelsbanken.se

Att fakturera är viktigt! 

Att fakturera är en del av vardagen som företagare. Här får du veta allt om vad en faktura ska innehålla och annat bra att tänka på.   

En vacker solnedgång över vattnet

Hållbarhetskollen 

Nu kan du som är kund hos Handelsbanken få koll på hur ditt företag påverkar klimatet.