Bästa utförande per instrumenttyp

Nedladdningsbara filer rörande bästa utförande

Bästa utförande

Krav i MiFID 2

Enligt nya krav i MiFID 2 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65), ska värdepappersföretag, för varje klass av finansiellt instrument, publicera en redogörelse för de fem mest använda marknadsplatserna, det vill säga där avslut skett (baserat på volym) och de fem mest använda mäklarna för utförande av kundorder. Detta ska göras årligen. Reglerna finns i artikel 27.6 i MiFID 2 (9 kap. 37 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden) och i den delegerade förordningen, (EU) 2017/576.

Analysen som genomförts och slutsatserna som dragits av Handelsbanken från den orderövervakning som skett och den kvalitet som uppnåtts under föregående år, ska sammanfattas och publiceras i anslutning till ovan redogörelse av utfall på marknadsplatser och hos mäklare.

Banken ska också, för varje kvartal, offentliggöra kvaliteten på orderutförande när värdepappersföretaget agerar för egen räkning som s.k. systematisk internhandlare (SI), när banken agerar som market maker och när banken fungerar som annan likviditetsleverantör. Kravet härrör från den delegerade förordningen 2017/575. 

Bästa utförande - kvartalsvisa kvalitetsrapporter 

Sammanfattning 

Sammanfattning bästa utförande 2019 (pdf) Opens in a new window
Sammanfattning bästa utförande 2018 (pdf) Opens in a new window